MijnRVO.nl

 • WBSO

  Met de WBSO kunnen bedrijven de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen. Via deze fiscale regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in onderzoek. Op deze pagina vraagt u de tegemoetkoming aan en leest u welke gegevens u moet doorgeven als u gebruik maakt van de WBSO. Via Direct regelen dient u een aanvraag in, meldt u de realisatie van het project en geeft u de BSN-gegevens van uw werknemers door.

Voorwaarden voor deze regeling

Een aanvraag dient u altijd vooraf in. Als u WBSO wilt aanvragen gelden de volgende voorwaarden.

Voor ondernemingen met werknemers geldt:

 • U mag maximaal 3 keer per jaar tot en met 31 augustus een aanvraag indienen. Onvolledig ingediende aanvragen die worden afgewezen, tellen ook mee.
 • Vult u een (vormvrije) aanvraag niet aan? Trek deze dan in door ons een mail te sturen. Anders telt de (vormvrije) aanvraag mee voor het maximum van 3 aanvragen per jaar.
 • Heeft u in 2015 gebruik gemaakt van de WBSO? Dan moet u, als u uw aanvraag voor 2017 indient, ook BSN's doorgeven voor de berekening van het S&O-uurloon.
 • Een aanvraagperiode is minimaal 3 en maximaal 12 kalendermaanden.
 • Uw aanvraag mag meerdere projecten bevatten.
 • Aanvraagperiodes mogen elkaar niet overlappen en vallen in 1 kalenderjaar.
 • U moet uw aanvraag minstens 1 kalendermaand voor het begin van de betreffende periode indienen.

Voor zelfstandigen (zzp) geldt:

 • U kunt elk kalenderjaar tot en met 30 september 1 of meerdere aanvra(a)g(en) indienen.
 • Uw aanvraag mag meerdere projecten bevatten.
 • U vraagt aan én realiseert minimaal 500 S&O-uren (R&D-uren) in het betreffende jaar. Het gaat hierbij om de uren vanaf de indiendatum tot het einde van het jaar.

In de Handleiding WBSO 2017 (pdf) vindt u alle benodigde informatie.

Voorbehoud

De Regeling S&O-afdrachtvermindering is gebaseerd op het wetsvoorstel Belastingplan 2017. Tot de goedkeuring en publicatie in de Staatscourant is de Regeling voorgenomen beleid. U kunt het Belastingplan 2017 en de Regeling S&O-afdrachtvermindering downloaden onder Officiële bekendmakingen. Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving kunt u uw aanvraag voor 2017 wel vast indienen.

Aanvragen

U kunt een WBSO-aanvraag op 2 manieren indienen: met het online aanvraagprogramma via Direct regelen (rechts op de pagina) of met het te downloaden aanvraagprogramma. Voor beide manieren heeft u eHerkenning (niveau 2+) nodig. U kunt geen aanvraag meer indienen voor 2016.

Heeft u in 2015 gebruik gemaakt van de WBSO? Dan moet u, als u uw aanvraag voor 2017 indient, ook BSN's doorgeven voor de berekening van het S&O-uurloon. Kijk voor meer informatie op deze website onder ‘Burgerservicenummers melden'.

Geheimhouding

Volgens artikel 67 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen behandelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de informatie die u verstrekt over uw S&O-projecten vertrouwelijk. Wij gebruiken de aangeleverde gegevens voor het beoordelen van uw aanvraag. Gegevens met betrekking tot de inhoud van de projecten verstrekken wij niet aan derden.

Online aanvraagprogramma

U kunt overal ter wereld een WBSO-aanvraag online invullen en indienen via Direct regelen op deze pagina. Vervolgens logt u in op eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning (niveau 2+) nodig. Het aanvraagprogramma werkt ook op besturingssystemen als Apple en Linux.

U dient uw aanvraag in wanneer deze correct en volledig is ingevuld.

Offline aanvraagprogramma

Wilt u offline een aanvraag invullen? Download dan het WBSO-aanvraagprogramma.

Is uw aanvraag correct en volledig ingevuld? Klik dan op de knop Indienen in het programma en u wordt doorgeleid naar eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning (niveau 2+) nodig.

Vormvrije aanvraag

Komt u in tijdnood? Dan kunt u een vormvrije aanvraag indienen. U vult alleen een paar basisgegevens in en u mag uw aanvraag eenmalig en binnen een bepaalde termijn aanvullen.

Hoe dient u een vormvrije aanvraag in?

Er zijn 2 opties:

 1. U heeft wel eHerkenning 2+. U kunt een vormvrije aanvraag indienen via het eLoket of met het aanvraagprogramma.
 2. U heeft geen eHerkenning 2+. Deze mogelijkheid is uitsluitend bedoeld voor ondernemers zonder intermediair die nog geen KvK-nummer hebben en niet eerder gebruik hebben gemaakt van de WBSO. U kunt een vormvrije aanvraag indienen met het digitale formulier Vormvrije aanvraag WBSO.

Een vormvrije aanvraag ingediend?

 • U ontvangt een brief waarin wij u vragen uw aanvraag eenmalig aan te vullen binnen een bepaalde termijn.
 • Heeft u 2 jaar geleden gebruik gemaakt van de WBSO? Geeft u dan ook gelijktijdig en eenmalig de Burgerservicenummers (BSN’s) door voor de berekening van het uurloon, hiervoor krijgt u namelijk geen extra uitstel. Kijk voor meer informatie onder het tabblad ‘Burgerservicenummers melden’.
 • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan hoeft u geen BSN’s door te geven. Voor u geldt een vast uurloon.
 • U ontvangt bericht als wij uw aangevulde aanvraag in behandeling kunnen nemen. U kunt uw aanvraag hierna niet meer wijzigen of aanvullen.
 • Vult u een vormvrije aanvraag niet aan? Trek deze dan in door een e-mail te sturen naar wbso@rvo.nl. Anders telt de vormvrije aanvraag mee voor het maximum van drie aanvragen.

Termijnen

Een vormvrije aanvraag is een laatste redmiddel als u niet op tijd een complete aanvraag kunt indienen. De uiterste termijnen voor het indienen van een vormvrije aanvraag voor de WBSO in 2017 zijn:

 • 31 augustus 2017 voor bedrijven (u wilt WBSO aanvragen voor het laatste kwartaal van 2017);
 • 30 september 2017 voor zelfstandig ondernemers (u wilt WBSO aanvragen voor het laatste kwartaal van 2017).

eHerkenning

Wilt u een WBSO-aanvraag indienen? Dan moet u zich online identificeren aan de hand van een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+). U vraagt een eHerkenningsmiddel aan op de website van eHerkenning. Daar vindt u onder andere een overzicht van erkende leveranciers. Houd er rekening mee, dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.

Hulp nodig?

Wilt u ondersteuning bij eventuele vragen of problemen? Dan kunt u contact opnemen met de eLoket helpdesk.

Het indienen van een WBSO-aanvraag is eenvoudig. Wilt u voor het indienen van uw WBSO-aanvraag een intermediair inschakelen, lees dan deze tips en aandachtspunten.

 • Kies een intermediair die uw technologie kent en begrijpt wat u ontwikkelt.
 • Besteed aandacht aan het bewaken van de vertrouwelijkheid en kennisbescherming van uw S&O-projecten.
 • Spreek goed af welke diensten de intermediair levert en welke prijs u daarvoor gaat betalen.
 • Kiest u voor de betaling van provisie achteraf (vaak aangeboden als ‘no cure no pay'), dan hebt u de mogelijkheid om dat op basis van het daadwerkelijke aantal gerealiseerde S&O-uren te doen. U voorkomt daarmee dat u betaalt voor S&O-uren die u niet heeft gemaakt, maar wel heeft aangevraagd.
 • Stem duidelijk af met uw intermediair wie de aanvraag uiteindelijk indient. Stel een heldere machtiging op. U kunt daarvoor de volgende voorbeeldmachtiging gebruiken: Model machtiging intermediair WBSO (pdf).
 • In de machtiging beschrijft u wat de intermediair namens u gaat doen. U blijft altijd zelf voor alles verantwoordelijk. Dit geldt voor de aanvraag, S&O-administratie, mededeling van het gerealiseerde aantal S&O-uren en kosten en uitgaven en het indienen van de burgerservicenummers voor de S&O-uurloonbepaling.
 • U hoeft geen machtiging mee te sturen  met de aanvraag. De ondertekenaar/indiener verklaart met de ondertekening/indiening schriftelijk door de ondernemer gemachtigd te zijn. De machtiging bewaart u in uw eigen administratie. Wij kunnen steeksproefgewijs of bij twijfel nog wel machtigingen opvragen.
 • Laat uw intermediair meerdere ondersteuningsmogelijkheden onderzoeken. De WBSO is vaak goed met andere ondersteuningsmogelijkheden te combineren, denk bijvoorbeeld aan de Innovatiebox.

Administratie en controle

Na ontvangst van uw aanvraag controleren adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of uw aanvraag volledig is. Als de aanvraag volledig is, beoordeelt een adviseur uw aanvraag. Is uw aanvraag nog onvoldoende duidelijk dan kan onze adviseur aanvullende vragen stellen. Wij kunnen uw aanvraag geheel of gedeeltelijk toewijzen of afwijzen. Als een adviseur uw aanvraag (gedeeltelijk) positief beoordeelt, ontvangt u een S&O-verklaring. In de S&O-verklaring staat het maximale bedrag aan afdrachtvermindering dat u mag verrekenen.

Als u gebruik maakt van de WBSO en een S&O-verklaring hebt ontvangen, dan moet u aan een aantal verplichtingen voldoen.

 • U moet een S&O-administratie bijhouden.
 • U moet altijd melden hoeveel S&O-uren u hebt gemaakt, ook als u helemaal geen S&O-uren heeft gemaakt.
 • Bedrijven die bij de WBSO-aanvraag hebben gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven' moeten ook melden hoeveel kosten en uitgaven zij hebben gemaakt.
 • Bedrijven die bij het indienen van de WBSO-aanvraag hebben gekozen voor 'forfait' hoeven de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven niet door te geven.
 • Zelfstandigen kunnen geen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven. Zij moeten altijd alleen de gemaakte S&O-uren melden als dit minder is dan 500 uren.
 • U moet in sommige gevallen burgerservicenummers (BSN's) doorgeven voor de berekening van het S&O-uurloon.

Wijkt de realisatie af van uw opgave bij de aanvraag, dan ontvangt u hierover een correctiebeschikking. RVO.nl ziet erop toe dat het gebruik van de WBSO aan de voorwaarden voldoet en kan daarom achteraf uw bedrijf bezoeken.

Meer informatie kunt u lezen in het document Een WBSO-aanvraag en dan.. (pdf).

Wij zien erop toe dat u bij gebruik van de WBSO aan de voorwaarden voldoet. Adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kunnen een administratieve controle uitvoeren of een controlebezoek brengen aan uw onderneming.

Tijdens een bedrijfsbezoek controleert een adviseur van RVO.nl:

 • of de gegevens in uw aanvraag overeenstemmen met de praktijk
 • of uw S&O-administratie voldoet aan de wettelijke vereisten
 • of de werkzaamheden en S&O-uren zijn verantwoord in uw S&O-administratie
 • of kosten en uitgaven zijn verantwoord in uw S&O-administratie (dit is alleen verplicht als u bij uw aanvraag heeft gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven')
 • of u de mededeling tijdig en juist heeft gedaan
 • of u, indien van toepassing, de juiste burgerservicenummers heeft aangeleverd voor de bepaling van uw S&O-uurloon

De Belastingdienst controleert alleen of u het bedrag van de afgegeven beschikkingen juist verrekent.

Als wij tijdens een controle nalatigheid of onzorgvuldigheid constateren, kan er een correctie S&O-verklaring nodig zijn. In sommige gevallen leggen wij, naast een correctie, ook een boete op.

S&O-administratie bijhouden

Een goede administratie voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-administratie) geeft per project eenvoudig en duidelijk inzicht in de aard, de inhoud en de voortgang van de uitgevoerde S&O-werkzaamheden en hoeveel S&O-uren aan het project zijn besteed.

Bedrijven die bij de WBSO-aanvraag hebben gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven' moeten in de S&O-administratie ook eenvoudig en duidelijk kunnen aantonen welke kosten en uitgaven zijn gemaakt en dat deze zijn gemaakt voor het S&O-werk waarvoor zij een S&O-verklaring hebben ontvangen.

Bedrijven die hebben gekozen voor het forfait en zelfstandigen (die geen WBSO kunnen aanvragen voor kosten en uitgaven) hoeven geen administratie bij te houden van de kosten en uitgaven. U mag bij het bijhouden van een S&O-administratie zoveel mogelijk aansluiten bij de gebruikelijke gang van zaken binnen uw onderneming.

Een S&O-administratie kan uit verschillende (digitale) documenten bestaan, zoals bijvoorbeeld vergaderstukken, rapportages, tekeningen, correspondentie, foto's of video's van prototypes, testresultaten etc. Documenten die van belang zijn voor de kosten-en-uitgavenadministratie zijn: boekingen van (diverse) grootboekrekeningen, opdrachtverstrekkingen en -bevestigingen, contracten (bijvoorbeeld voor huur), facturen en betaalafschriften.

Hoe houd ik een goede S&O-administratie bij?

Voor alle bedrijven en zelfstandigen geldt:

 • Houd vanaf de start van een project een S&O-administratie bij, ook al heeft u nog geen S&O-verklaring ontvangen. Als later blijkt dat een (deel van een) project is afgewezen, komen  de daarvoor gemaakte uren niet in aanmerking voor fiscaal voordeel.
 • Houd een administratie bij van het aantal gerealiseerde S&O-uren per dag, per project en per medewerker (urenadministratie). Zorg ervoor dat de S&O-urenadministratie klopt met de verlof- en ziekteregistratie.
 • Bundel documenten overzichtelijk per project, voorzie documenten van datum en naam van de opsteller, maak regelmatig een korte samenvatting en bewaar de administratie 7 jaar. Bewaar ook alle brieven en beschikkingen die u van ons hebt ontvangen. Noteer het burgerservicenummer van iedere medewerker die aan een S&O-project werkt. Wij vragen deze nummers voor het berekenen van het S&O-uurloon van uw toekomstige aanvraag.
 • Houd per project een administratie bij waaruit op eenvoudige en duidelijke wijze de aard, inhoud en voortgang van de uitgevoerde S&O-werkzaamheden blijkt. De werkzaamheden die u uitvoert horen overeen te stemmen met de projecten die wij hebben goedgekeurd.
 • Leg binnen 10 werkdagen uw gemaakte S&O-uren vast. Binnen 2 maanden na afloop van elk kwartaal behoort de rest van uw S&O-administratie gereed te zijn. De regeling geldt alleen voor S&O-uren die binnen de EU zijn uitgevoerd.
 • Meld binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar, dus uiterlijk 31 maart, het aantal gerealiseerde S&O-uren.

Voor bedrijven geldt:

Is het totale aantal uren lager dan het aantal toegekende uren? Dan ontvangt u een correctiebeschikking.

Voor zelfstandigen geldt:

 • Heeft u minder dan de vereiste 500 S&O-uren gerealiseerd? Dan trekt RVO.nl de aan u afgegeven S&O-verklaring(en) voor dat jaar in en vervalt uw recht op fiscale aftrek.
 • Houdt uw onderneming op te bestaan (bijvoorbeeld in geval van faillissement of overname)? Dan bent u verplicht om binnen een maand de gerealiseerde S&O-uren schriftelijk te melden aan RVO.nl.

Voor bedrijven die bij de WBSO-aanvraag hebben gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven' (en niet voor forfait) geldt naast het bovenstaande:

 • Houd tijdens het jaar een administratie bij waarin u de gerealiseerde kosten en uitgaven verantwoordt. Als u meerdere S&O-projecten heeft, houdt u per project een kosten-en-uitgavenadministratie bij. De administratie van kosten en uitgaven moet binnen 2 maanden na afloop van het jaar gereed zijn. Het 'invoermodel kosten en uitgaven' is een voorbeeld van een verzamelstaat waarin u de gerealiseerde kosten en uitgaven kunt opnemen (zie  Voorbeeldmodellen S&O-administratie).
 • Meld binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar, dus uiterlijk 31 maart, naast de gerealiseerde S&O-uren, ook de gerealiseerde kosten en uitgaven. Is het totale aantal uren en/of het totale bedrag aan gerealiseerde kosten en uitgaven lager dan het aantal toegekende uren en/of kosten en uitgaven? Dan ontvangt u een correctiebeschikking.
 • Meld binnen een maand ook de gerealiseerde kosten en uitgaven aan ons als uw onderneming ophoudt te bestaan (bijvoorbeeld in geval van faillissement of overname).

Mag ik schuiven met S&O-uren binnen een S&O-verklaring?

Binnen een S&O-verklaring mag u met de S&O-uren schuiven tussen projecten. Wanneer u bijvoorbeeld aan een project minder tijd besteedt, mag u de resterende uren van dat project overhevelen naar één of meer andere goedgekeurde S&O-projecten die meer uren vragen.

Voorbeeldmodellen S&O-administratie

Voor het bijhouden van uw S&O-administratie kunt u gebruik maken van de volgende modellen:

Realisatie melden

Als u gebruik heeft gemaakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet u jaarlijks vóór 1 april de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven van het voorgaande jaar aan ons doorgeven. Hieronder zetten we de belangrijkste informatie voor u op een rij: wat u moet melden, wanneer u moet melden en hoe u kunt schuiven met de uren, kosten en uitgaven tussen verschillende projecten.

Nieuw: rekentool en Handleiding mededelen

De spelregels voor het mededelen zijn anders dan voorgaande jaren. Daarom heeft RVO.nl een rekentool (excel) ontwikkeld waarmee u eenvoudig uitrekent wat u moet melden. Deze tool werkt op de desktopversie van Microsoft Excel. Op een Mac ondervindt u mogelijk problemen met de afdrukknop en websiteknop. De tool is niet geschikt voor o.a. Google Calc en Apple Numbers.

 • Heeft u maar één S&O-verklaring ontvangen in 2016? Dan heeft u de tool niet nodig. U kunt voor alle toegekende projecten alle gerealiseerde uren en zo nodig alle toegekende en gemaakte kosten en uitgaven optellen. De totalen vult u in op uw mededelingsformulier.
 • Heeft u in 2016 2 of 3 S&O-verklaringen ontvangen? Gebruik dan de rekentool om eenvoudig de totalen van uren en eventuele kosten en uitgaven per S&O-verklaring te bepalen.
 • De totalen van uren (en eventueel kosten en uitgaven) die de tool uitrekent, vult u in op uw mededelingsformulier in eLoket.
 • De uitkomsten van de tool vormen dus niet uw definitieve recht op S&O-afdrachtvermindering, maar de waarden die u moet melden in uw formulier.

Lees de toelichting op de rekentool (pdf) door voordat u de tool gebruikt. Uitgebreide informatie over het mededelen vindt u in de nieuwe ‘Handleiding mededelen WBSO 2016’  (pdf). Hier vindt u o.a. ook voorbeelden over het schuiven met uren, kosten en uitgaven. Gebruik het Stappenplan mededelen  (pdf) als u uw mededeling gaat doen.

Ondernemers met personeel

Heeft u in 2016 WBSO aangevraagd voor de speur- en ontwikkelingswerk (S&O)-uren van uw werknemers? Dan geeft u altijd de gerealiseerde S&O-uren en eventueel kosten en uitgaven aan ons door. Heeft u helemaal geen S&O-uren gemaakt? Dan moet u dat ook aan ons doorgeven.

Zelfstandige zonder personeel

Heeft u in 2016 alleen gebruik gemaakt van de WBSO als zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) in uw VOF of eenmanszaak? Dan moet u de gerealiseerde S&O-uren doorgeven wanneer u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd.

Doe de melding op tijd

Als u verplicht bent om de realisatie van S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven te melden, houd dan rekening met het volgende:

 • Meld binnen 3 kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar (vóór 1 april) uw gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven (als u gekozen heeft voor 'werkelijke kosten en uitgaven').
 • Meldt u niet op tijd, dan volgt een boete.
 • Doet u, ook na een herinnering, helemaal geen melding? Dan gaan wij ervan uit dat u geen S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) heeft gerealiseerd. Uw S&O-verklaring wordt € 0 én u ontvangt een boete.
 • Ontvangt u uw S&O-verklaring na 1 januari? Dan doet u de melding binnen 3 maanden na afgifte van de S&O-verklaring.

Schuiven met uren, kosten en uitgaven

Met ingang van 2016 mag u S&O-uren (en eventueel kosten en uitgaven) ook na afloop van de periode van de S&O-verklaring maken (maar wel in hetzelfde kalenderjaar). Dit is een groot verschil met de mededeling t/m 2015 waarin u de uren moest realiseren binnen de periode van de S&O-verklaring. S&O-uren (en eventueel kosten en uitgaven) die u maakt vóór de start van de periode in uw S&O-verklaring komen niet voor de WBSO in aanmerking en kunt u niet melden.   

Voor een juiste mededeling over het jaar 2016 is het van belang dat u de uren (en zo nodig de kosten en uitgaven) meldt bij de S&O-verklaring waarin ze zijn toegekend. Ook al heeft u deze later in het kalenderjaar gemaakt. Voor een zeer uitgebreide toelichting, voorbeelden enz. adviseren  wij u om onze ‘Handleiding mededelen WBSO 2016’ (pdf) te raadplegen.

Bedrijfsbeëindiging

Beëindigt u uw bedrijf? Dan moet u binnen een maand na uw bedrijfsbeëindiging de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven schriftelijk of per mail aan ons doorgeven.

WBSO 2017

Maakt u in 2017 gebruik van de WBSO? Dan moet u vóór 1 april 2018 de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven aan ons doorgeven. Informatie hierover vindt u in hoofdstuk 11 van de Handleiding WBSO 2017 (pdf). Medio 2017 vindt u deze informatie ook op deze pagina.

U dient de mededeling in via Direct regelen op deze pagina.

 1. Klik onder Direct regelen op Melden realisatie.
 2. Log in op eLoket met eHerkenning. Bent u nieuw op eLoket? Vul dan eenmalig uw profiel  in. Geen eHerkenning? Lees hoe u eHerkenning aanvraagt. Vraag tijdig eHerkenning aan; de aanvraagprocedure voor eHerkenning kan 5 tot 10 werkdagen duren. Voor het mededelen is betrouwbaarheidsniveau eH1 voldoende. Voor het indienen van een WBSO-aanvraag is betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+) vereist.
 3. Kies in eLoket <<Nieuwe aanvraag>> en vervolgens het formulier “WBSO Mededelen 2016”.
 4. Met het SO-nummer van één van uw S&O-verklaringen van 2016 krijgt u toegang tot het formulier. Hierin staan uw gegevens al ingevuld. Via het KvK-nummer proberen wij uw bedrijfsgegevens te koppelen aan uw mededelingenformulier. Lukt dit niet, gebruik dan de activeringscode om uw formulier te openen. Deze code staat onderaan de herinneringsbrief van begin februari 2017.
 5. Vul de totalen van de gemaakte uren en eventuele kosten en uitgaven in bij de S&O-verklaring waarin deze zijn toegekend. Dit doet u voor elke S&O-verklaring die in het overzicht staat vermeld.
 6. Klik in het formulier op de knop <<Volgende>>. Als het formulier correct is ingevuld, klikt u op de knop <<Naar verzenden>>.
 7. Onderteken met het vinkje en klik op de knop <<Ondertekenen en verzenden>>.
 8. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw indiening. U kunt deze e-mail ook terugvinden in eLoket onder ‘Mijn overzicht' bij het betreffende formulier.

Activeringscode: alleen in uitzonderingsgevallen

Voor het melden van uw gerealiseerde S&O-uren (en eventueel kosten en uitgaven) heeft u met ingang van 2017 geen activeringscode meer nodig. Met het SO-nummer van één van uw S&O-verklaringen van 2016 krijgt u eenvoudig toegang tot uw formulier op eLoket. In uitzonderingsgevallen kan de activeringscode nog nodig zijn, bijvoorbeeld als u na uw (laatste) aanvraag van 2016 heeft gekozen voor een andere intermediair. Heeft u toch nog een activeringscode nodig? Gebruik dan de code onderaan de herinneringsbrief over het mededelen van begin februari 2017.

Aanvragen nieuwe activeringscode

Lukt het niet uw mededelingsformulier te openen en bent u uw brief met activeringscode kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u een nieuwe code opvragen. Doe dit wel op tijd, anders loopt u het risico dat u uw nieuwe code te laat ontvangt.

Hiervoor volgt u onderstaande stappen:

 1. Klik onder Direct regelen op Melden realisatie.
 2. Log in op eLoket. Bent u nieuw op eLoket, vul dan uw profiel eenmalig in, sla op en klik sluiten.
 3. Na het inloggen opent het formulier. Kies aanmelden.
 4. Kies de knop 'Ik ben mijn activeringscode vergeten'.
 5. Vul de gegevens in: het SO-nummer van een van uw S&O-verklaringen van 2016 (SO16….) en uw RSIN-nummer (Loonheffingennummer zonder L01) (of, als u zelfstandige bent, uw BSN-nummer)
 6. Druk vervolgens op de knop 'Activeringscode aanvragen'.
 7. U ontvangt binnen 2 werkdagen per brief een nieuwe activeringscode voor uw WBSO-formulieren. Wij verstrekken geen codes per e-mail of telefoon.

Jaarlijks moet u de daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren voor uw project(en) aan ons melden (zie op deze pagina onder Realisatie melden). Heeft u bij uw aanvraag gekozen voor werkelijke kosten en uitgaven'? Dan moet u naast de uren ook de daadwerkelijk gemaakte kosten en uitgaven melden. Als de realisatie lager is dan uw opgave bij de aanvraag, ontvangt u een correctie-S&O-verklaring.

Wat is een correctie-S&O-verklaring?

Is het aantal gerealiseerde S&O-uren en/of kosten en uitgaven lager dan in uw beschikking zijn toegekend? Dan ontvangt u van ons een correctie-S&O-verklaring. Hierin staat een correctiebedrag. Afhankelijk van de S&O-afdrachtvermindering die u hebt toegepast, moet u dit correctiebedrag terugbetalen. Wij sturen de correctie-S&O-verklaring altijd rechtstreeks naar de aanvrager en verstrekken geen kopie aan een eventuele tussenpersoon.

Hoe verrekent u een correctie-S&O-verklaring?

Er zijn 3 mogelijkheden: de S&O-afdrachtvermindering die u al in de aangiftes loonheffing verrekend heeft, is:

 • exact gelijk aan de S&O-afdrachtvermindering op basis van het aantal gerealiseerde uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven.. U hoeft  niets te verrekenen.
 • hoger dan de S&O-afdrachtvermindering op basis van het aantal gerealiseerde uren en  eventueel gemaakte kosten en uitgaven. U moet het teveel genoten bedrag aan S&O-afdrachtvermindering terugbetalen. Hiervoor berekent u het verschil tussen de S&O-afdrachtvermindering die u verrekend heeft en de S&O-afdrachtvermindering waar u op grond van de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven recht op heeft. Dit verschil neemt u als negatieve S&O-afdrachtvermindering op in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de correctie-S&O-verklaring is gedagtekend, of het daarop volgende aangiftetijdvak.
 • lager dan de S&O-afdrachtvermindering op basis van het aantal gerealiseerde uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven. U heeft minder S&O- afdrachtvermindering verrekend dan waar u op grond van de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven recht op heeft. U kunt alsnog S&O-afdrachtvermindering toepassen. U dient 1 of meerdere correctieberichten bij de aangifte loonheffingen in voor de reeds verstreken aangiftetijdvakken. Deze tijdvakken moeten binnen het kalenderjaar vallen waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. Let op: U mag in een aangiftetijdvak nooit meer S&O-afdrachtvermindering toepassen dan het bedrag dat u aan loonheffing moet afdragen.

Correctiebeschikking voor zelfstandigen (ZZP)

Hebt u als zelfstandige een melding gedaan dat u minder dan 500 S&O-uren hebt gerealiseerd? Dan trekken wij uw S&O-verklaring(en) in.

Burgerservicenummers melden

Voor de afhandeling van uw aanvraag berekenen wij het S&O-uurloon. Hiervoor hebben we de loongegevens van uw S&O-werknemers nodig van 2 jaar geleden.

Wilt u WBSO aanvragen voor 2017?

 • Dan hebben wij de Burgerservicenummers (BSN's) nodig van de werknemers die het S&O-werk in 2015 hebben uitgevoerd.
 • U kunt deze doorgeven met het onlineformulier WBSO BSN Werknemers 2015 via Direct regelen op deze pagina.
 • Heeft u in 2015 geen gebruik gemaakt van de WBSO? Dan hoeft u geen BSN's door te geven.

Wilt u WBSO aanvragen voor 2018?

 • Dan hebben wij de BSN's nodig van de werknemers die het S&O-werk in 2016 hebben uitgevoerd.
 • U kunt deze doorgeven via het onlineformulier WBSO BSN Werknemers 2016 via Direct regelen op deze pagina.
 • Heeft u in 2016 geen gebruik gemaakt van de WBSO? Dan hoeft u geen BSN's door te geven.

Geef de BSN’s zo snel mogelijk door. Wij vragen de loongegevens van deze werknemers vervolgens op bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Op basis van deze loongegevens berekenen wij uw uurloon. Geeft u geen BSN's door, dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Stappenplan

 1. U kunt de BSN's doorgeven via het eLoket. Voor het doorgeven van BSN’s van 2015 heeft u nog een activeringscode nodig, voor die van 2016 in principe niet meer. Klik onder Direct regelen (rechts op deze pagina) op Melden BSN Werknemers WBSO 2016 (aanvraag 2018) of  Melden BSN Werknemers WBSO 2015 (aanvraag 2017).
 2. Log in op eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.
 3. Er staat een BSN-formulier voor u klaar op eLoket. U kunt uw eigen formulier activeren via de optie ‘Nieuwe aanvraag', kies het juiste formulier. Kies Aanmelden.
 4. BSN’s melden van 2015: Open het formulier met het SO-nummer van (één van) uw S&O-verklaring(en) van 2015 beginnend met SO150 en de activeringscode uit de brief van oktober 2016 (WBSO, indienen nieuwe aanvraag) of januari 2016 (Mededeling realisatie 2015 WBSO en RDA). Code kwijt? Zie hieronder. BSN’s melden van 2016: Open het formulier met het SO-nummer van (één van) uw S&O-verklaring(en) van 2016 beginnend met SO16. Via het KvK-nummer proberen wij uw bedrijfsgegevens te koppelen aan uw formulier. Lukt dit niet, gebruik dan de activeringscode om uw formulier te openen. Deze code staat onderaan de herinneringsbrief over het mededelen van begin februari 2017.
 5. Voer de BSN's in van de S&O-medewerkers uit het juiste jaar in en dien het formulier in. Heeft u veel BSN's in te voeren? Dan kunt u ook eenvoudig een bestand met BSN's inlezen.
 6. Kies daarna ‘Volgende' en de knop ‘Verzenden'.
 7. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van het indienen van uw BSN's. Ontvangt u geen e-mail, controleer dan de status van uw formulier in eLoket onder het menu ‘Mijn overzicht'. Alleen de status ‘Ingediend' geeft aan dat uw formulier succesvol is ingediend.

Activeringscode (BSN-formulier 2016)

Voor het doorgeven van uw BSN’s heeft u met ingang van 2017 geen activeringscode meer nodig. Met het SO-nummer van een van uw S&O-verklaringen van 2016 krijgt u eenvoudig toegang tot uw formulier op eLoket. In uitzonderingsgevallen kan de activeringscode nog nodig zijn, bijvoorbeeld als u na uw (laatste) aanvraag van 2016 heeft gekozen voor een andere intermediair Uw oude intermediair kan inloggen met alleen het SO-nummer, uw nieuwe intermediair heeft de activeringscode nodig. Heeft u toch nog een activeringscode nodig? Gebruik dan de code onderaan de herinneringsbrief over het mededelen van begin februari 2017.

Activeringscode (BSN-formulier 2015)

Wij verstrekken activeringscodes per kalenderjaar. Voor het melden van BSN’s heeft u de activeringscode nodig van 2015.

Activeringscode kwijt

Bent u de brief met activeringscode kwijt? Vraag een nieuwe aan via eLoket. Bij stap 4 in het stappenplan klikt u (na invullen SO-nummer) op de knop 'Ik ben mijn activeringscode vergeten'. U vult vervolgens het RSIN in van uw onderneming en u verzendt het verzoek. Binnen 3 werkdagen ontvangt u per post een nieuwe activeringscode. De oude activeringscode vervalt. Bent u verhuisd? Vraag dan een nieuwe activeringscode aan en stuur een mail naar wbso@rvo.nl met uw nieuwe adresgegevens. U ontvangt de activeringscode op uw nieuwe adres.

Fout herstellen

Heeft u een fout gemaakt bij het doorgeven van de BSN's, bijvoorbeeld een BSN-nummer vergeten? Activeer dan opnieuw een formulier via 'Melden BSN Werknemers WBSO 2015' of 'Melden BSN Werknemers WBSO 2016' onder Direct regelen: Nieuwe Aanvraag > WBSO BSN Werknemers JAAR met een van de dossierreferenties  Maak het BSN-formulier compleet met alle BSN's die u moet doorgeven (niet alleen de ontbrekende nummers) en dien opnieuw in. Wij berekenen het uurloon op basis van de laatste gegevens.

Bezwaar en beroep

Is uw WBSO-aanvraag geheel of gedeeltelijk afgewezen en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift toetsen wij dit op volledigheid en ontvangt u een bevestiging. Tijdens een bezwaarprocedure kunnen wij u uitnodigen voor een hoorzitting. U krijgt dan de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten.

Na de bezwaarprocedure ontvangt u een nieuwe beschikking. Wanneer u zich niet kunt vinden in onze beslissing, kunt u beroep aantekenen. Informatie over deze procedure vindt u in de brief waarin wij de beschikking op bezwaar medelen.

Meer weten over WBSO?

Lees wat de achtergrondinformatie is van deze fiscale regeling, voor wie en voor welke investeringen deze bedoeld is en hoe u uw financieel voordeel verrekent met uw belastingaangifte.