MijnRVO.nl

 • Praktijkleren

  Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming in kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student of voor loon en begeleiding van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Op deze pagina leest u hoe u de subsidie aanvraagt en hoe u een intermediair (tussenpersoon) machtigt.

Voorwaarden voor deze regeling

Als u wilt deelnemen aan de Subsidieregeling praktijkleren, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs, die ingericht is als leer-werktraject. Dit traject is specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Het 3e en 4e leerjaar van de opleiding, die zijn ingericht als leer-werktraject, komen in aanmerking voor de subsidie.
 • Van het 3e en 4e leerjaar van de opleiding omvat het buitenschools praktijkgedeelte tenminste 640 klokuren en maximaal 1.280 klokuren per schooljaar.
 • Elke schoolweek in het 3e en 4e leerjaar omvat tenminste binnenschools onderricht.

Lees meer over de voorwaarden voor het vmbo.

Als u wilt deelnemen aan de Subsidieregeling praktijkleren, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • Alleen beroepsbegeleidende leerweg (bbl)-opleidingen die gericht zijn op een volledig diploma komen in aanmerking. Voor het mbo dienen deze opleidingen te zijn opgenomen in het Crebo.
 • Maatwerktrajecten komen alleen in aanmerking als het traject volledig aan de eisen voldoet van een volledig onderwijsprogramma mbo-bbl.
 • Deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) vallen niet onder de subsidieregeling. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerkopleidingen (geen mbo bbl-opleidingen).

Lees meer over de voorwaarden voor het mbo.

Als u wilt deelnemen aan de Subsidieregeling praktijkleren, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • Alleen duale en deeltijdopleidingen komen in aanmerking. Het kan hierbij ook gaan om een associate degree of een hbo-master. Het gaat om een opleiding in het hoger onderwijs waarvoor accreditatie is verleend. Daarnaast is de opleiding ook opgenomen in het CROHO. De code van de opleiding moet opgenomen zijn in de onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.
 • De beroepsopleiding bevat een praktijkdeel als verplicht onderdeel van de opleiding, is diplomagericht en voldoet aan een volledig onderwijsprogramma voor een erkend kwalificerend diploma. Voor een deeltijdopleiding betekent dit in de praktijk dat in de meeste gevallen de begeleidingsuren tijdens de afstudeerperiode in aanmerking komen.
 • Voltijdopleidingen hbo komen niet voor de subsidie in aanmerking. Dit geldt eveneens voor specifieke maatwerkopleidingen en alle opleidingen die buiten de onderdelen techniek, landbouw en natuurlijke omgeving van het CROHO vallen.

Lees meer over de voorwaarden voor het hbo.

Promovendi

Voor een werkgever die een promovendus begeleidt, zijn er 2 mogelijkheden voor deze subsidie:

 1. Als de promovendus in dienst is van de universiteit. Hierbij staan de afspraken over de financiering van de loonkosten door de betrokken werkgever in de overeenkomst.
 2. Als de promovendus in dienst is bij de werkgever en de begeleiding plaatsvindt door de universiteit. Hierbij staan de afspraken over de begeleiding in de overeenkomst.

Bij promovendi vindt de begeleiding altijd plaats door een universiteit of instituut van de:

 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) of
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

In beide situaties is sprake van een overeenkomst tussen werkgever en universiteit. Uit deze overeenkomst moet blijken dat de werkgever het salaris van de promovendus betaalt. Daarnaast moet ook naar voren komen dat betrokkene (in deeltijd) promotieonderzoek doet.

Toio's

Voor een werkgever die een technologisch ontwerper in opleiding (toio) begeleidt, zijn er 2 mogelijkheden voor deze subsidie:

 1. De toio is in dienst van de universiteit en voert zijn ontwerpopdracht bij een werkgever uit. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst tussen universiteit en werkgever. Het 2e deel van de opleiding waarin de toio de ontwerpopdracht uitvoert komt in aanmerking voor subsidie.
 2. De toio is in dienst bij de werkgever en de universiteit begeleidt de toio bij diens opleiding. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst tussen universiteit en werkgever. Hierbij staan de afspraken over de begeleiding in de overeenkomst. Uit deze overeenkomst moet blijken dat de toio in dienst is van de werkgever. Daarnaast moet ook naar voren komen dat de werkgever het gehele salaris van de toio betaalt. Het 1e en 2e deel van de opleiding komt dan voor subsidie in aanmerking.

Lees meer over de voorwaarden voor promovendi en toio's.

Aanvragen

Subsidie voor het studiejaar 2016-2017 vraagt u aan van 2 juni tot en met 15 september 2017 vóór 17.00 uur. Aanvragen die wij na dit tijdstip ontvangen, komen niet in aanmerking. De Subsidie praktijkleren kunt u achteraf aanvragen: na afloop van het studiejaar of na afloop van de begeleiding. Een aanvraag kunt u tijdens de aanvraagperiode indienen. U kunt uw aanvraag online indienen via Direct regelen op deze pagina. Vervolgens logt u in op eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning (niveau 1) nodig.

Begeleiding

Voor begeleiding uit een eerder studiejaar kunt u geen aanvraag meer indienen.
Stopt de begeleiding eerder dan in de (praktijkleer)overeenkomst is aangegeven, bijvoorbeeld omdat het diploma is behaald, dan moet u deze datum als einddatum van de begeleiding in uw aanvraagformulier invullen. Begint de begeleiding later dan in de (praktijkleer)overeenkomst is aangegeven, bijvoorbeeld omdat de deelnemer later start met zijn Beroepspraktijkvorming (BPV), dan moet u de daadwerkelijke aanvangsdatum van de BPV en de begeleiding in uw aanvraagformulier invullen.

Aanvraag

Bij de aanvraag hoeft u geen documenten mee te sturen. Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen wij de onderliggende stukken opvragen. Uitgangspunt bij de regeling is dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn. In de handleiding Welke gegevens heb ik nodig bij een Subsidieaanvraag praktijkleren (pdf) leest u alle stappen die u neemt bij het indienen van een aanvraag.

Uploaden van meerdere deelnemers

Naast het handmatig invullen van het aanvraagformulier, kunt u ook door middel van het uploaden van een CSV-bestand, gegevens van maximaal 250 deelnemers tegelijk importeren. U vindt meer informatie op het tabblad eLoket, bovenin deze pagina.

Via het eLoket (zie de knop Aanvragen onder Direct regelen) dient u een aanvraag voor de subsidieregeling digitaal in. Voor deze aanvraag is een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig.
In het aanvraagformulier verklaart de indiener onder andere dat de werkgever beschikt over de vereiste (praktijkleer)overeenkomst op basis waarvan de begeleiding heeft plaatsgevonden, dat de begeleiding heeft plaatsgevonden in overeenstemming met die overeenkomst en dat de vereiste administratie op orde is.

Meerdere aanvragen

Als u meerdere aanvragen opeenvolgend indient, is een aantal velden uit de voorgaande aanvraag overgenomen. Dit zijn onder meer de erkenningscode (leerbedrijf_ID) en de Crebo-code. Wanneer er sprake is van een ander leerbedrijf of opleiding, moet u deze code handmatig wijzigen.

Uploaden van meerdere deelnemers

Naast het handmatig invullen van het aanvraagformulier, kunt u ook door middel van het uploaden van een CSV-bestand, gegevens van maximaal 250 deelnemers tegelijk importeren. Het juiste CSV-bestand is verplicht. Het is niet mogelijk om elk willekeurig bestand te importeren. Het moet een CSV-bestand zijn waarvan de opmaak identiek is aan de formats die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beschikbaar heeft gesteld. Het correcte CSV-bestand en de handleiding die u hiervoor gebruikt, vindt u onderaan deze pagina. Per onderwijssector is een apart CSV-format beschikbaar. Deze formats moeten ook per onderwijssector worden gebruikt, omdat de gevraagde gegevens per onderwijssector verschillend zijn.

Gebruik een van de volgende documenten:

In de handleiding Welke gegevens heb ik nodig bij een subsidieaanvraag praktijkleren (pdf) leest u een uitgebreide uitleg over hoe om te gaan met CSV-bestanden.

eHerkenning is een digitale toegangssleutel van de overheid. Hiermee zien wij wie u bent en dat u bevoegd bent om namens uw bedrijf een aanvraag in te dienen. De aanvraag voor eHerkenning niveau 1 neemt 2-7 werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag digitaal via het eLoket in te dienen. Vraag deze dus tijdig aan.

Machtigen

Het erkend leerbedrijf kan een intermediair, administratiekantoor of uitzendbureau machtigen om de aanvraag in te dienen, administratie te voeren en correspondentie te onderhouden. De machtiging moet fysiek bestaan en rechtsgeldig ondertekend zijn. Wij hebben geen rol in de onderlinge (financiële) afspraken tussen de werkgever en de gemachtigde. Voor ons is de werkgever als aanvrager eindverantwoordelijk. Wij betalen in alle gevallen uit aan de werkgever.

Machtiging vormvrij

Een machtiging is vormvrij. Partijen kunnen dus van alles met elkaar afspreken op grond van de Subsidieregeling praktijkleren. De namen van leerlingen hoeven niet verplicht bij de machtiging te worden toegevoegd. Dit maakt het wel overzichtelijker voor beide partijen, zeker omdat de werkgever de subsidie ontvangt.

Machtiging mag meerdere jaren beslaan

Een machtiging kan worden afgegeven voor meerdere jaren. Uit de machtiging moet duidelijk blijken wat de reikwijdte ervan is. De machtiging moet voorafgaand aan de aanvraag zijn afgegeven en geldig zijn. Dat betekent dat zowel de volmachtgever als de gemachtigde de machtiging heeft ondertekend en dat die is voorzien van de datum van tekening.
Voor het machtigen maakt u gebruik van het formulier Model machtiging intermediair Subsidies (pdf).

Beslissing en uitbetaling

Na 15 september 2017 besluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gelijktijdig over alle ingediende aanvragen. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen.

Beslissing

 • Heeft u zelf de aanvraag ingediend? U ontvangt voor 15 december 2017 de beslissing per post.
 • Heeft uw intermediair de aanvraag namens u ingediend? Uw intermediair ontvangt voor 15 december 2017 de beslissing per post.

Het ministerie beslist binnen 13 weken na 15 september van elk kalenderjaar op de aanvragen die voor het daaraan voorafgaande studiejaar ontvangen zijn. De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie. Voor het einde van het jaar krijgt de werkgever zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag.

Uitbetaling

Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvangt u het bedrag op uw bankrekening.
U vindt het terug op uw dagafschrift met de vermelding van het referentienummer van uw aanvraag (PL170XXXXX). Denkt u er aan uw financiële administratie hiervan tijdig op de hoogte te stellen?

 

Meer weten over Praktijkleren?

Lees op de informatiepagina hoeveel budget er beschikbaar is, of u in aanmerking komt voor de subsidie en over welke stukken in de administratie u moet beschikken.

Direct regelen