MijnRVO.nl

 • MIA en Vamil

  Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale regelingen en bieden ondernemers belastingvoordeel. U investeert fiscaal voordelig in een milieuvriendelijke techniek als deze staat op de Milieulijst die hoort bij deze fiscale regelingen. MIA en Vamil zijn geen subsidieregelingen. Op deze pagina leest u hoe u uw milieuvriendelijke investering meldt.

Voorwaarden voor deze subsidie

Voor MIA\Vamil voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat die geldt op de datum waarop u zich tot de investering verplicht.
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst aan de investering stelt.
 • Zorg voor vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering).
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal € 2.500.

Meer informatie over wat wel en niet in aanmerking komt, vindt u op Kosten in aanmerking MIA\Vamil. U leest hier bijvoorbeeld ook meer over de Milieu-advieskosten.

Heeft u vragen over de omschrijving op de Milieulijst, neem contact met ons op.

MIA en Vamil melden

De milieu-investering moet u eerst (digitaal) melden om MIA en of Vamil later toe te kunnen passen in uw belastingaangifte.

Aanvragen eHerkenning

Een MIA\Vamil-melding kunt u alleen online indienen via ons eLoket. U logt in met eHerkenning (eH). eH is een soort DigiD voor bedrijven. Een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 (eH1) is voldoende. U vraagt via eHerkenning.nl aan bij een aanbieder van uw keuze. Aanbieders kunnen hiervoor (beperkte) kosten in rekening brengen.

Het kan enkele dagen duren voordat u beschikt over eHerkenning. Heeft u spoed? Vraag de aanbieder dan of zij een spoedprocedure hebben.

eLoket onder Direct regelen

Het online meldingsformulier vindt u rechts op deze pagina onder Direct regelen. U logt eerst in met uw eH. Bent u intermediair? Gebruik dan uw eigen eHerkenningsmiddel en niet dat van het bedrijf waarvoor u meldt. U klikt op de optie voor betrouwbaarheidsniveau 1.

Het digitale MIA\Vamil-formulier staat in het eLoket onder de letter 'M' en onder de letter 'V'. U vult het formulier in. Met ingang van 1 januari 2013 doet u voor een samenwerkingsverband (zoals een maatschap of vennootschap) nog maar één melding. Heeft u eerder ingediend, dan kunt dit ingevulde formulier hergebruiken. 

Reeds eerder ontvangen subsidie (bijv. subsidie jonge landbouwers) moet u aftrekken van de te melden investeringskosten.

Na controle van het ingevulde formulier, verstuurt u het formulier digitaal met de knop 'Verzenden'. Heeft u vragen tijdens het invullen? Stel ze bij het eLoket.

Meldingstermijnen

 • MIA\Vamil dient u binnen 3 maanden na het 'aangaan van verplichting' tot aankoop van het bedrijfsmiddel te melden. Dit is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. Dit noemen we ook wel aanschaffingskosten.
   
 • Voor voortbrengingskosten geldt een andere termijn. Het zijn kosten voor de inzet van eigen personeel, materialen uit eigen magazijn en onder regie uitgevoerde werkzaamheden door derden. Deze kosten meldt u binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten maakte. Dit geldt niet als u het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik neemt. De voortbrengingskosten over het kwartaal waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt, moet u dan al binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname melden.

Lees meer over de definitie van aanschaffings- en voortbrengingskosten op de website van de Belastingdienst.

Na uw melding

Referentienummer

Binnen enkele uren na de indiening (verzending) van uw melding ontvangt per e-mail een referentienummer. Ook wordt dit referentienummer vermeldt als u later inlogt in eLoket (onder 'mijn overzicht'). Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw melding.

U past MIA en/of Vamil toe bij uw belastingaangifte. U ontvangt geen beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) over uw melding.

Melding intrekken of wijzigen

Een verzoek tot wijziging of intrekking van uw ingediende melding kunt u onder vermelding van het referentienummer van uw MIA en/of Vamil melding per post of per e-mail versturen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het verzoek moet ondertekend zijn door de (gemachtigde van de) belastingplichtige. U kunt het bedrag van een ingediende melding niet laten verhogen. U kunt wel een aanvullende melding doen of de melding intrekken en een nieuwe melding indienen. Houdt u daarbij rekening met de meldingstermijn!

Beoordeling

RVO.nl beoordeelt steekproefsgewijs of de gemelde milieu-investeringen voldoen aan de voorwaarden en technische eisen van de MIA\Vamil.
Als uw melding buiten de steekproef valt, krijgt u binnen enkele weken bericht. Valt deze in de steekproef valt, dan streven we ernaar om deze binnen 6 maanden te controleren.

Als uw melding in de steekproef valt, ontvangt u een verzoek om nadere informatie over:

 • de techniek
 • de gemaakte kosten
 • de data van de verplichtingen

Een format voor een kostenspecificatie vindt u bij de formulieren. Voor generieke codes gelden enkele bijzonderheden bij de controle van de melding.

Ook kan een medewerker van RVO.nl het bedrijfsmiddel ter plekke beoordelen. Het resultaat van de beoordeling leggen wij vast in een advies aan uw belastinginspecteur en u ontvangt hiervan een kopie.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beoordeling van RVO.nl? Dan kunt u na vaststelling van uw belastingaangifte bezwaar indienen bij uw Belastinginspecteur.

Bent u het eens met de beoordeling van RVO.nl? Dan houdt u hiermee rekening in uw belastingaangifte. Heeft u al aangifte gedaan, dien dan (indien nodig) een verbeterde aangifte in.

Product voorstellen voor de Milieulijst en/of de positieve lijst

 • Levert een investering wel milieuvoordeel op maar staat deze niet op de Milieulijst? Doe dan een  een voorstel voor een techniek of bedrijfsmiddel op de Milieulijst van volgend jaar.
   
 • Op grond van door de leveranciers verstrekte informatie zijn voor enkele bedrijfsmiddelen lijsten opgesteld van merken en typen die aan de gestelde eisen voldoen: de zogenaamde positieve lijsten. Lees meer over het gebruik of het actualiseren van deze positieve lijsten op de informatiepagina Positieve lijsten-MIA\Vamil.

Meer weten over MIA en Vamil?

Lees meer over de mogelijkheden van de MIA en Vamil op de informatiepagina MIA en Vamil. Hier vindt u bijvoorbeeld de meest recente Brochure/Milieulijst.

Direct regelen