MijnRVO.nl

 • Gecombineerde opgave

  De Gecombineerde opgave is een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. In 2017 is de opgave open van 1 maart tot en met 15 mei. Met de opgave geeft u gegevens door voor de Landbouwtelling en de mestwetgeving. Ook vraagt u uitbetaling aan van betalingsrechten en een aantal subsidies. Als glastuinder vult u in de opgave de emissieaangifte in. U krijgt in het voorjaar een uitnodiging als u verplicht bent om de Gecombineerde opgave in te vullen. Als u bent uitgenodigd voor de Gecombineerde opgave, verwachten wij ook dat u opgave doet.

Over dit onderwerp

U dient de Gecombineerde opgave in via Direct regelen. Op deze pagina leest u hoe u de opgave invult en aanvragen doet. Ook vindt u op deze pagina een checklist, tabellen en een toelichting op de vragen in de Gecombineerde opgave.

Wilt u weten in welke situaties u verplicht bent om de opgave te doen? Lees het op onze informatiepagina Gecombineerde opgave. Bekijk ook het filmpje over de Gecombineerde opgave op ons YouTube-kanaal.

Belangrijke veranderingen in 2017

De Gecombineerde opgave is dit jaar vanaf 1 maart 2017 open. Vanaf die datum kunt u de Gecombineerde opgave invullen en versturen. De uiterste indiendatum blijft 15 mei.

Er zijn 2 situaties waarbij de opgave pas na 1 april helemaal ingevuld kan worden.

U houdt dieren

De peildatum voor het invullen van dieraantallen blijft 1 april. Is het niet mogelijk om het aantal dieren op 1 april vooraf te bepalen, omdat er in maart veel verandert op uw bedrijf? Vul het onderdeel Dieren in de opgave dan vanaf 1 april in. Andere onderdelen van de opgave kunt u uiteraard wel al invullen voor 1 april.

U wilt een betaalverzoek indienen voor SNL-a

Pas vanaf 1 april kunt u een betaalverzoek indienen voor SNL-a. Dan staan de kaarten voor SNL-a klaar in de Gecombineerde opgave. U kunt wel alvast de andere vragen van de opgave beantwoorden, zodat u vanaf 1 april direct het betaalverzoek SNL-a kunt indienen.

Extra controles op de voorwaarden in de opgave

Een aantal controles die werden uitgevoerd nadat uw opgave was ontvangen worden in 2017 al in de Gecombineerde opgave gedaan. Zo ziet u meteen of u wel of niet aan bepaalde voorwaarden van een regeling voldoet. U kunt dan actie ondernemen door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat u wel aan de voorwaarden voldoet of door uw aanvraag in te trekken.

Voorinvullen dieraantallen rundvee

In de Gecombineerde opgave ziet u de UBN's voor rundvee die op uw relatienummer zijn geregistreerd. Elk UBN is op basis van de I&R-gegevens ingedeeld bij een productiedoel:

 • melkvee
 • vleesvee
 • witvleesproductie
 • rosévleesproductie
 • gemengd/overig

Als het productiedoel gemengd/overig is, verdeelt u in de opgave de runderen die aanwezig zijn op het UBN over de diercategorieën. Bij de andere productiedoelen gebruikt RVO.nl de aantallen uit I&R en hoeft u ze niet zelf in te vullen in de opgave. U kunt het productiedoel wijzigen als dit niet klopt.

Huisvesting rundvee, varkens, kippen, eenden en kalkoenen

Nieuw is de mogelijkheid om bij een stal een naam te registreren. Zo kunt u makkelijk herkennen om welke stal het gaat. Het is niet verplicht om een naam in te vullen.

Bij het opgeven van huisvesting voor rundvee staat per UBN het gemiddeld aantal runderen in 2016 weergegeven. Deze gegevens komen uit I&R. U hoeft dit niet meer zelf uit te rekenen. Wel geeft u aan hoe dit gemiddeld aantal verdeeld wordt over de aanwezige staltypen.

Voorinvullen PAL- en Pw-waarden

Wilt u in 2017 gebruikmaken van een hogere fosfaatgebruiksnorm? Dan worden de PAL- en Pw-waarden die u in 2016 heeft opgegeven vooringevuld als het perceel gelijk gebleven is. De vooringevulde PAL- en Pw-waarden past u zelf aan als ze niet correct zijn.

Mestbehandeling en -verwerking

De vraag voor mestbehandeling en -verwerking is uitgebreid. U geeft nu ook aan op welke manier(en) de dierlijke mest behandeld of verwerkt wordt.

Uitbreiding gewassen tuinbouw onder glas

Het aantal gewassen dat u kunt opgeven bij de vragen over tuinbouw onder glas (groenten, fruit en bloemkwekerijgewassen) is uitgebreid.

Landbouwtelling

Voor de Landbouwtelling vult u verschillende gegevens in van uw bedrijf. Sommige vragen vult u elk jaar in. Nieuwe vragen zijn:

 • Levert u producten rechtstreeks of via één tussenschakel aan de consument?
 • Van welke producentenorganisatie(s) bent u lid op 1 januari 2017? Het gaat om organisaties die erkend zijn op grond van de Gemeenschappelijke Marktordening in de groente- en fruitsector.

In 2017 vervallen de vragen over:

 • de persoon met de dagelijkse leiding
 • bedrijfsopvolging
 • gebruikstitels bij tuinbouw onder glas
 • verbrede landbouw
 • beregening
 • bodembewerking en conservering op landbouw
 • toediening van dierlijke mest
 • oppervlakte grond geschikt voor landbouw maar niet zo in gebruik
 • oppervlakte overige grond

Vanaf dit jaar kunt u de opgave ook ondertekenen met eHerkenning in plaats van een TAN-code. Dit kan alleen als u met eHerkenning bent ingelogd. Logt u in met DigiD? Dan gebruikt u nog steeds een TAN-code van RVO.nl voor de ondertekening.

De ondertekening met eHerkenning is alleen mogelijk voor de Gecombineerde opgave. Andere regelingen maken nog geen gebruik van deze mogelijkheid.  

Eerst percelen bijwerken

Teelt u gewassen in de open grond? Werk dan eerst uw perceelsgegevens bij voordat u de Gecombineerde opgave invult. De registratie in Mijn percelen is de basis voor de grondgebonden subsidies die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave. Het is daarom belangrijk dat uw perceelsregistratie op orde is.

U kunt het hele jaar door uw perceelsgegevens bijwerken. Dit doet u in Mijn percelen onder Direct regelen. Meer informatie over perceelsregistratie vindt u op de pagina Percelen registreren.

 

 

Wat u invult

Voor het onderdeel Landbouwtelling vult u verschillende gegevens in van uw bedrijf.

Gegevens inzien

U kunt de geregistreerde gegevens uit de Landbouwtelling bekijken in Mijn dossier (eerst inloggen). Daar vindt u de overzichten van 2012 en later. Gegevens van de jaren 1990 tot 2012 kunt u op papier bij ons opvragen. Voor gegevens van voor 1990 kunt u bij het LEI terecht.

Op het overzicht ziet u de gegevens zoals ze bij ons in het register zijn opgenomen. Het kan hierbij ook gaan om gecorrigeerde gegevens. Daarom kunnen deze afwijken van wat u op de Gecombineerde opgave heeft opgegeven.

Bescherming persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Meer informatie over het gebruik van uw gegevens is vastgelegd in het openbaar register Meldingen Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wilt u gebruikmaken van een hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme en -fixerende gronden of van fosfaatdifferentiatie? Dit geeft u op in de Gecombineerde opgave. Als dit het geval is, geeft u per perceel de PAL- en Pw-waarde op.

Lees welke voorwaarden er zijn voor een hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden.

Als glastuinder met verwarmde kassen vult u jaarlijks een emissieaangifte in, als tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw. Lees hierover meer op onze informatiepagina CO2-regeling voor de glastuinbouw.

Wat u aanvraagt

U vraagt in de Gecombineerde opgave uitbetaling aan van de volgende subsidies:

In de Gecombineerde opgave geeft u aan of u aanmerking wilt komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaccinaties of bloedonderzoek. Lees hierover meer op onze informatiepagina Diergezondheidsfonds.

Termijnkorting

Van 16 mei tot en met 9 juni 2017 is de kortingsperiode. Deze kortingsperiode geldt ook voor het aanvragen van betalingsrechten uit de Nationale reserve, maar dan met een ander kortingspercentage (3%). De korting wordt eenmalig toegepast op de uitbetaling van de betalingsrechten uit de Nationale reserve die u in 2017 heeft aangevraagd.

U ziet het kortingspercentage per ontvangstdatum in de Kortingstabel Gecombineerde opgave 2017 (pdf).

Na 15 mei aanvraag GLB/BBR wijzigen?

Wilt u na 15 mei iets wijzigen in uw aanvraag voor uitbetaling betalingsrechten en vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers, betalingsrechten uit de Nationale reserve, graasdierpremie of de tegemoetkoming premie brede weersverzekering in de Gecombineerde opgave? Dit is, afhankelijk van de periode, niet altijd toegestaan. Als het wel is toegestaan, kan het een korting of sanctie op de uitbetaling tot gevolg hebben. We kunnen niet vooraf aangeven hoe groot de eventuele korting of sanctie is.

In het Overzicht Wijzigingen aanvraag GLB/BBR en gevolgen 2017 (Excel)  staan verschillende soorten wijzigingen en per periode wat de gevolgen van deze wijzigingen kunnen zijn.

Het overzicht bestaat 4 tabbladen:

 1. Basis- en vergroeningsbetaling: in de geel gekleurde regels staan wijzigingen die invloed hebben  op de omvang van de aanvraag voor uitbetaling BBR (betalingsrechten en vergroeningsbetaling). Dit werkt door in zowel de basisbetaling als de vergroeningsbetaling. Het gaat om percelen die in gebruik zijn op 15 mei.
  Paars en groen gekleurde regels: in de paarse en groene regels staan wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor alleen de basisbetaling of alleen de vergroeningsbetaling.
 2. Nationale reserve en Extra betaling jonge landbouwers
 3. Actieve landbouwer: voor uitbetaling betalingsrechten en voor overnemen betalingsrechten
 4. Graasdierpremie en Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

De periodes zijn de reguliere kortingsperiode, de hersteltermijn voor de voorafgaande controles en de periode daarna.

Meer informatie over kortingen, controles, maatregelen en sancties vindt u op de informatiepagina's GLB en kortingen en Betalingsrechten controle en uitbetaling.

Na het indienen

Als wij een Gecombineerde opgave ontvangen, krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Deze gaat naar het e-mailadres dat u heeft ingevuld in de opgave. U kunt de ontvangstbevestiging en uw verstuurde opgave als pdf ook bekijken in Mijn dossier.

Is de situatie op 1 april (voor dieren) of 15 mei (voor grond) anders dan u heeft opgegeven met de Gecombineerde opgave? Stuur dan de opgave opnieuw in. De digitale opgave is tot 1 oktober beschikbaar. Wij gaan uit van uw gewijzigde opgave met als ontvangstdatum de datum van uw eerste opgave.

Voorafgaande controles raadplegen

Voor 3 GLB-controles in de Gecombineerde opgave heeft u dit jaar een langere periode om ze zonder korting te herstellen. Het gaat om:

 • voorwaarde actieve landbouwer
 • overlap percelen
 • niet-subsidiabele landbouwgrond

Deze meldingen kon u tot en met 20 juni herstellen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw subsidieaanvraag.

Vanggewas EA

Wilt u de ingangsdatum wijzigen voor het vanggewas EA? Dit geeft u door via Direct regelen op deze pagina. Lees de toelichting op de informatiepagina Vanggewassen EA in Gecombineerde opgave.

Percelen

Heeft u een wijziging in uw perceelsregistratie? Die geeft u door in Mijn percelen onder Direct regelen op deze pagina. Lees de toelichting op de pagina Percelen registreren.

Wij controleren de percelen die u registreert op grondgebruik en topografische grenzen. De aanvragen voor een regeling in de Gecombineerde opgave worden ook gecontroleerd.

Lees hierover meer op onze informatiepagina’s Controles van het perceelsregister en Controles betalingsrechten en andere subsidies.

Checklist, tabellen en toelichting

Checklist

U bereidt zich voor op het invullen van de Gecombineerde opgave met de Checklist Gecombineerde opgave 2017 (pdf).

Tabellen

Bij het opgeven van de huisvesting voor rundvee, varkens, kippen, eenden en kalkoenen in de Gecombineerde opgave gebruikt u de Tabel Overzicht staltypen en additionele technieken (pdf).

U ziet voor alle gewassen de informatie die voor 2017 van belang is voor het GLB in de Tabel Gewassen en GLB 2017 (Excel).

Toelichting

Heeft u hulp nodig bij het beantwoorden van de vragen? Lees de Toelichting vragen Gecombineerde opgave 2017 (Excel).