MijnRVO.nl

  • Wet natuurbescherming overtreding

    Met de Wet natuurbescherming bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Vanaf 1 januari 2017 heeft de nieuwe wet de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. Ziet u dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden? In de meeste gevallen meldt u dit bij uw provincie. Gaat het om een overtreding in een gebied waar de rijksoverheid verantwoordelijk is voor het beleid? Dan meldt u de overtreding bij RVO.nl via Direct regelen op deze pagina.

Overtreding melden

Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Ziet u dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden? In de meeste gevallen meldt u dit bij uw provincie.

Slechts in een beperkt aantal situaties meldt u een overtreding nog bij ons. Het gaat om overtredingen in gebieden waar de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor het beleid. Denkt u aan:

  • projecten van gebieden die niet op provinciaalniveau zijn ingedeeld
  • hoofdwegen, hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen
  • kustbescherming: primaire waterkeringen zoals kustverdediging en rivierveiligheidsmaatregelen
  • activiteiten op militaire terreinen en oefengebieden
  • landelijk energietransportnetwerk (hoogspanningsverbindingen vanaf 220kV)
  • gastransportnetwerk
  • activiteiten van of door een lid van het Koninklijk Huis.

Partijen waar het om gaat zijn bijvoorbeeld Prorail, Nuon en Rijkswaterstaat. In alle andere situaties, of als u twijfelt, meldt u een overtreding bij de provincie.

Weet u zeker dat u de overtreding bij ons moet melden? Gebruik dan het formulier onder Direct regelen.

Na de melding

Als wij een melding van een overtreding van de Flora- en faunawet ontvangen, dan nemen wij contact op met de mogelijke overtreder. Heeft deze onvoldoende rekening gehouden met beschermde soorten? Dan kunnen wij optreden.

Meer weten over Wet natuurbescherming overtredingen?

Lees meer over de handhaving van de Wet natuurbescherming op de informatiepagina Handhaving bij het Rijk. Wilt u weten welke taken bij RVO.nl horen en welke bij de provincie? Dan gaat u naar de informatiepagina Wet natuurbescherming.

Direct regelen

Overtreding melden