MijnRVO.nl

 • Vroegefasefinanciering VFF

  De Vroegefasefinanciering (VFF) is ontwikkeld om bedrijven in de vroege of vernieuwingsfase te helpen bij de realisatie van hun vernieuwende producten en/of diensten. Met een (rentedragende) lening uit de VFF kunnen starters en mkb-ondernemingen onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. Op deze pagina leest u hoe u financiering aanvraagt.

Voorwaarden voor deze lening

Om gebruik te maken van Vroegefasefinanciering (VFF) gelden in ieder geval 3 belangrijke voorwaarden:

 • U stelt een businessplan op waaruit blijkt dat u substantieel gaat groeien.
 • U stelt een vernieuwingsplan of vroegefaseplan op dat zich richt op de voorwaardelijke eisen die de investeerder stelt.
 • U heeft een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die het vervolg van uw vroege-/vernieuwingsfasetraject gaat financieren op basis van de validatie van de door hem voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u van de overheid krijgt.

Voor mkb-ondernemers is er sprake van de vernieuwingsfase. Als u een aanvraag indient en deze wordt gehonoreerd, ontvangt u een geldlening voor een vernieuwingsfasetraject.

Om in aanmerking te komen voor een geldlening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het vernieuwingsfasetraject houdt experimentele ontwikkeling in zoals gedefinieerd in internationale verdragen. Dit betreft: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten.
 • U bent niet begonnen met de uitvoering van het vernieuwingsfasetraject voor datum van de aanvraag.
 • Voor het vernieuwingsfasetraject heeft u nog geen subsidie ontvangen.
 • Het vernieuwingsfasetraject kunt u binnen 2 jaar afronden.
 • U moet zo veel mogelijk uw eigen financiële middelen inzetten. Alleen voor het deel waarvoor u zelf niet de middelen heeft of elders heeft kunnen krijgen, kunt u vroegefasefinanciering aanvragen.
 • U moet een intentieverklaring hebben van een investeerder die het vervolg van uw vernieuwingsfasetraject wil financieren op basis van de validatie van voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u aan de overheid vraagt.

Voor kleine en middelgrote mkb-ondernemers gelden ook de volgende voorwaarden:

Mkb-ondernemers klein

U kunt een geldlening ontvangen voor 45% van de kosten als uw:

 • mkb-onderneming minder dan 50 medewerkers in dienst heeft;
 • jaaromzet of jaarlijks balanstotaal maximaal € 10 miljoen bedraagt;
 • kosten minimaal € 110.000 en maximaal € 350.000 bedragen.

Mkb-ondernemers middelgroot

U kunt een geldlening ontvangen voor 35% van de kosten als uw:

 • mkb-onderneming minder dan 250 medewerkers in dienst heeft;
 • jaaromzet maximaal € 50 miljoen bedraagt of jaarlijks balanstotaal maximaal € 43 miljoen bedraagt;
 • kosten minimaal € 142.000 en maximaal € 350.000 bedragen.

Innovatieve starters kunnen een aanvraag indienen voor de bekostiging van een vroegefaseplan.

Om in aanmerking te komen voor een geldlening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent niet begonnen met de uitvoering van het vroegefasetraject voor datum van de aanvraag.
 • Voor het vroegefasetraject heeft u nog geen subsidie ontvangen.
 • Het vroegefasetraject kunt u binnen 2 jaar afronden.
 • U moet een intentieverklaring hebben van een investeerder die het vervolg van uw vroegefasetraject wil financieren op basis van de validatie van voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u aan de overheid vraagt.
 • De kosten van het vroegefasetraject bedragen minimaal € 50.000 en maximaal  € 350.000.

Eisen innovatieve starter

Wilt u als innovatieve starter worden aangemerkt? Dan moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent op het moment van kredietverlening maximaal 5 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en
 • U kunt aantonen dat u producten (of diensten of processen) gaat ontwikkelen die technologisch nieuw zijn. Het kan hier ook gaan om een wezenlijke verbetering vergeleken met bestaande producten en diensten in dezelfde sector. Hierbij is er een risico op technologische of industriële mislukking. Dit toont u aan via een S&O-verklaring of een evaluatie van een externe deskundige, of
 • Minstens 10% van uw exploitatiekosten bestaat uit uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Dit geldt in minstens één van de 3 jaren voor de steun.

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen van 1 januari tot en met 31 december 2017, 17.00 uur.

U gebruikt hiervoor 1 van de 2 versies van het Aanvraagformulier Vroegefasefinanciering. Mkb-ondernemers en innovatieve starters gebruiken voor hun aanvraag 1 van deze formulieren:

De aanvraagformulieren vindt u ook onder Formulieren downloaden op deze pagina. Vergeet niet bij uw aanvraag alle bijlagen mee te sturen. Welke bijlagen u meestuurt, leest u onder Bijlagen bij uw aanvraag.

Het ingevulde aanvraagformulier inclusief bijlagen stuurt u bij voorkeur digitaal naar vff@rvo.nl

of per post naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vroegefasefinanciering
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Een toelichting op de bijlagen vindt u in 1 van de onderstaande documenten:

Een van de bijlagen is de verklaring van de toekomstige investeerder. Hiervoor gebruikt u de Modelverklaring van toekomstige investeerder (Word). Voor buitenlandse investeerders is de verklaring ook in het Engels beschikbaar: Model Letter of Intent Investor (Word). 

Na uw aanvraag

U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag. Het kan zijn dat u voor die tijd een uitnodiging krijgt om samen met uw investeerder uw plan toe te lichten bij de Adviescommissie Vroegefasefinanciering.

Geldleningovereenkomst

Is de beslissing positief, dan krijgt u bij de beslissing een geldleningovereenkomst en een machtigingsformulier. U ondertekent de overeenkomst en stuurt deze binnen 14 dagen terug. Vanaf dat moment houdt u zich aan de regels die hiervoor gelden.

Met de ondertekening van het machtigingsformulier geeft u ons toestemming voor automatische incasso om de lening af te lossen nadat u de activiteiten heeft uitgevoerd. U begint met terugbetalen in het derde jaar na de start van het traject.

Regels

Zodra de geldleningovereenkomst is ingegaan houdt u zich aan de volgende regels:

 • U voert de activiteiten uit waarvoor u de subsidie heeft gekregen. Deze zijn klaar op de einddatum die u heeft ingevuld op uw aanvraag.
 • Als wij een controle uitvoeren op uw activiteiten, werkt u hieraan mee. Een medewerker van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan bij u op bezoek komen.
 • U overlegt documenten aan ons voor de Europese Commissie, als dat nodig is. De subsidie valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De Europese Commissie kan binnen 10 jaar de subsidie terugvorderen als deze onrechtmatig blijkt.

Houdt u zich niet aan de regels, dan kunnen wij de lening geheel of gedeeltelijk intrekken en terugvorderen, inclusief wettelijke rente.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project een wijziging doorvoeren, bijvoorbeeld in de begroting, de planning of medewerkers? Wij raden u aan dit eerst te bespreken met een van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in uw projectplan of de uitvoering ervan heeft u namelijk vooraf toestemming nodig. U kunt uw wijziging per e-mail versturen naar vff@rvo.nl of u stuurt een brief aan Team Vroegefasefinanciering, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. U kunt ook contact opnemen met uw projectadviseur.

Voorschot aanvragen

U hoeft geen voorschot aan te vragen. U ontvangt het eerste voorschot nadat wij de ondertekende geldleningsovereenkomst van u hebben ontvangen.

Het tweede deel van de lening kunt u op verzoek ontvangen als u het voorschot heeft opgebruikt. Hiervoor stuurt u een overzicht van gemaakte kosten, inclusief kopieën van facturen.

Voortgangsverslag indienen

Tijdens het project stuurt u minimaal 1 keer een voortgangsverslag. U kunt hiervoor gebruik maken van het document Model voortgangsverslag Vroegefasefinanciering (pdf). Wanneer u dit doet, kunt u lezen in de geldleningsovereenkomst.

Vaststelling aanvragen

Na afronding van het vroegefasetraject vraagt u binnen drie maanden vaststelling aan. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag Vaststelling subsidie (pdf). U vindt dit formulier ook onder Formulieren downloaden op deze pagina.

Bij de vaststellingsaanvraag levert u een eindverslag in. Hiervoor gebruikt u het document Model vaststellingsverslag Vroegefasefinanciering (pdf).

Controleverklaring

Stuur een controleverklaring van de accountant mee als de totale projectkosten hoger zijn dan € 125.000. Maak hiervoor gebruik van het model controleverklaring uit de geldleningsovereenkomst.

U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw vaststellingsaanvraag.

Meer weten over Vroegefasefinanciering VFF?

Lees meer over de hoogte van de lening, de rente en het budget op de informatiepagina Vroegefasefinanciering (VFF).