MijnRVO.nl

  • Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2017

    Heeft u zich aangesloten bij een erkende kwaliteitsregeling voor de productie van kalfsvlees? Dan kunt u subsidie krijgen voor de kosten die samenhangen met de certificering voor deze kwaliteitsregeling. Deze subsidie is bedoeld om de kalversector een stimulans te geven door de deelname aan vrijwillige kwaliteitssystemen te subsidiëren. Vitaal Kalf van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector is in 2017 als enige kwaliteitsregeling erkend. U kon van 1 maart tot en met 30 april 2017 subsidie bij ons aanvragen.

Over dit onderwerp

Heeft u subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen? Dan kunt u jaarlijks uitbetaling van de subsidie aanvragen. Op deze pagina leest u hoe u dit doet en wat er gebeurt na uw aanvraag.

Wilt u weten welke kosten subsidiabel zijn en welke kosten niet? Of wilt u meer informatie over deze subsidie? Ga naar de informatiepagina Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2017.

Voorwaarden voor deze subsidie

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een actieve landbouwer die kalveren houdt voor de vleesproductie. U wordt gezien als een actieve landbouwer als u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met een landbouwactiviteit. De SBI-code van die activiteit begint met 011, 012, 013, 014, 015 of 016.
  • U heeft zich voor de eerste keer aangemeld als deelnemer aan een kwaliteitsregeling voor de kalversector die door het ministerie van Economische Zaken is erkend.
  • U ontvangt geen andere overheidssubsidie voor dezelfde activiteit.
  • U heeft nog geen 5 jaar subsidie ontvangen voor dezelfde subsidiabele activiteit.
  • Bij een betalingsaanvraag beschikt u over een certificaat waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling voldoet.

Uitbetaling aanvragen

Als u de subsidie toegewezen heeft gekregen, dan kunt u maximaal 5 jaar lang uitbetaling aanvragen. U  kunt jaarlijks een bedrag van maximaal € 3.000 krijgen, voor de subsidiabele kosten voor deelname aan de kwaliteitsregeling.

U vraagt uitbetaling aan via Direct regelen op deze pagina. Stuur daarbij onderstaande bijlagen mee.

Certificaat Vitaal Kalf

U stuurt bewijs mee waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling waaraan u deelneemt. Stuur daarom een certificaatkopie mee van alle UBN's die door de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector zijn gecertificeerd in het kader van Vitaal Kalf. Het certificaat moet zijn afgegeven in de periode waarop de kosten van de factuur betrekking hebben.

Factuur en bewijs betaling

U voegt een kopie van de factuur toe. De hoogte van de subsidiabele kosten moet uit de factuur op te maken zijn.  Ook moet u een bewijsstuk meesturen waaruit de betaling van de factuur blijkt.

Als onderstaande situaties op u van toepassing zijn, dan stuurt u ook nog de volgende bijlagen mee:

Bewijs vrijstelling btw-plicht

Als u bent vrijgesteld van de btw-plicht, dan is het btw-bedrag voor u ook een kostenpost. Deze kosten kunt u onder bepaalde voorwaarden ook vergoed krijgen. U moet dan wel een kopie van een officieel stuk meesturen waaruit deze vrijstelling blijkt. Houd er wel rekening mee dat het subsidiebedrag nooit hoger kan zijn dan € 3.000.

Bewijsmateriaal verbonden bedrijven

Het kan voorkomen dat de hoofdactiviteit van een aan u verbonden bedrijf ertoe leidt dat wij aan u geen subsidie mogen uitbetalen. Als dat het geval is, kunt u door het opsturen van specifiek bewijsmateriaal alsnog in aanmerking komen.

Meer informatie over wanneer sprake is van verbonden bedrijven en welk bewijsmateriaal in dat geval nodig is, vindt u op onze informatiepagina Actieve landbouwer 2017.

Beslissing en uitbetaling

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij of deze volledig is. U krijgt daarover bericht van ons. Als er informatie ontbreekt, heeft u 14 kalenderdagen de tijd om deze aan te leveren.

Binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag voor uitbetaling krijgt u van ons een beslissing. In de brief staat hoeveel subsidie u ontvangt. Dit bedrag is gelijk aan de betaalde kosten voor deelname aan Vitaal Kalf en de controle op de naleving van de voorwaarden tot een maximum van € 3.000.

Uitbetaling van subsidie

Het subsidiebedrag wordt binnen enkele weken overgemaakt op uw rekening. Is het overgemaakte bedrag lager dan het bedrag dat in de betalingsbrief/beschikking staat genoemd? Dan hebben wij het subsidiebedrag verrekend met een factuur die u heeft openstaan bij het ministerie van Economische Zaken. Over een verrekening krijgt u apart bericht.

 

Direct regelen

EU-logo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.