MijnRVO.nl

 • Smart Industry Fieldlabs

  Smart Industry fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. U kunt geen activiteiten binnen een Smart Industry Fieldlab meer aanvragen.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als u aan de volgende basisvoorwaarden voldoet:

 • Er is een samenwerkingsverband, met daarin minimaal 4 ondernemers die niet in een groep verbonden zijn;
 • Van die ondernemers zijn er minimaal 2 mkb-ondernemingen;
 • Daarnaast zit er in het samenwerkingsverband minimaal één onderwijsinstelling en één onderzoeksorganisatie. De onderzoeksorganisatie mag dezelfde zijn als de onderwijsinstelling;
 • De subsidiabele kosten zijn meer dan €1.000.000 (het kan goed zijn dat u in een fieldlab méér kosten maakt dan alleen de subsidiabele kosten: bijvoorbeeld kosten voor haalbaarheidsstudies, literatuurstudies, uitontwikkeling van uw product of dienst, procesinnovatie, product- of dienstmarketing, het ontwikkelen van businessmodellen, het maken van testseries van producten, et cetera. Die kosten zijn niet-subsidiabel en moet u zelf financieren. Niet-subsidiabele kosten tellen ook niet mee bij de berekening van de hoogte van de subsidie).
 • Iedere subsidieaanvrager kan tweederde deel van zijn subsidie na het project in maximaal 5 jaar terugbetalen.

Zie voor de overige voorwaarden onze informatiepagina Smart industry fieldlabs

Aanvragen

Alle deelnemers binnen uw samenwerkingsverband die subsidie willen aanvragen, machtigen een penvoerder om namens hen de subsidie aan te vragen. Dit doen zij door het ondertekenen van een machtigingsverklaring. De penvoerder vraagt vervolgens de toeslag aan via eLoket onder ‘Direct regelen’ op deze pagina. U kunt de subsidie aanvragen van 1 februari 2017 tot 31 maart 2017 17.00 uur.

De penvoerder heeft voor het aanvragen een eHerkenningsmiddel (EH) nodig. Vraag dit aan op de website van eHerkenning. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor deze subsidie is EH1. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.

Bijlagen bij de aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

Voor de marktrenteberekening per aanvrager gebruikt de bank een eigen format. Bundel deze opgaven in een zip-bestand om het in één keer kunnen uploaden.

Uw aanvraag kunt u daarnaast nog onderbouwen met bijvoorbeeld een kopie van een getekende samenwerkingsovereenkomst. Dit is niet verplicht.

Na de tendersluiting kunt u geen stukken meer nasturen. Zorgt u ervoor dat uw aanvraag volledig is vóór het sluitingstijdstip. Begin op tijd met het invullen en versturen van uw aanvraag, liefst een aantal dagen vóór de sluitingsdatum.

Na uw aanvraag

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Als uw aanvraag compleet is, neemt RVO.nl binnen 13 weken na de sluitingsdatum een beslissing. Als RVO.nl uw project goedkeurt, ontvangt iedere subsidieaanvrager binnen het consortium tijdens de looptijd ieder kwartaal een voorschot, tot 90% van de subsidie. De resterende 10% ontvangen zij bij de vaststelling van de subsidie.

De penvoerder en deelnemers die subsidie ontvangen, doen het volgens de regels als :

 • u het plan uitvoert zoals u het heeft aangevraagd;
 • iedere deelnemer alle kosten, uren en intellectuele eigendom goed administreert;
 • u voor essentiële wijzigingen vooraf schriftelijk toestemming aanvraagt;
 • u jaarlijks een voortgangsrapportage stuurt als uw project langer dan een jaar duurt;
 • u binnen 13 weken na de einddatum van het project vaststelling van de subsidie aanvraagt.

Als uw project wijzigt

U meldt essentiële wijzigingen in uw project vooraf schriftelijk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Essentiële wijzigingen zijn bijvoorbeeld:

 • Inhoudelijke wijziging van uw projectplan
 • Vertraging
 • Begrotingswijzigingen van meer dan 25% per subsidieaanvrager per jaar
 • Niet uitvoeren van het project of delen van het project
 • Als u niet aan de verplichtingen kan of gaat voldoen
 • Wijziging van penvoerder of deelnemer
 • Faillissement of surseance van betaling van penvoerder of deelnemer

Formulieren

De formulieren vindt u op de pagina Wijzigingen doorgeven.

Vaststelling aanvragen

U vraagt binnen 13 weken na de einddatum van het project vaststelling van de subsidie aan.

Formulier

Een vaststellingsverzoek doet u met het formulier Vaststelling aanvragen.

Bij dat formulier voegt u de bijlagen:

 • Eindrapportage
 • Een controleverklaring als het subsidiebedrag per individuele deelnemer in het project hoger is dan € 125.000.

Terugbetalen

Na het project stelt RVO.nl de subsidie vast. Daarbij hoort ook een terugbetalingsschema. Iedere subsidieontvanger is zelf verantwoordelijk voor het terugbetalen van tweederde deel van zijn subsidie.

Meer weten over Smart Industry Fieldlabs?

Lees meer over de achtergronden en de algemene voorwaarden op de informatiepagina Smart Industry Fieldlabs.