MijnRVO.nl

 • Percelen registreren

  In Nederland is veel grond in gebruik als landbouwgrond. Bijvoorbeeld voor het telen van gewassen of als grasland voor de beweiding van vee. Daarnaast is de grond belangrijk voor het uitrijden van meststoffen. Bent u akkerbouwer, veehouder of tuinbouwer? Registreer dan de grond die u gebruikt in Mijn percelen. Het gaat bijvoorbeeld om de oppervlakte, het gewas, de ligging en wijzigingen daarvan. Dit houdt u het hele jaar door bij.

Over dit onderwerp

Op deze pagina leest u hoe u percelen registreert en zelf meldingen aanpast in Mijn percelen.

Tijdens de Gecombineerde opgave tussen 1 maart en 15 mei heeft u de gegevens van de perceelsregistratie nodig voor uw subsidieaanvragen en om de gebruiksruimte dierlijke mest te berekenen. U doet de opgave op de pagina Gecombineerde opgave.

Wilt u weten hoe wij grondgebruik en topografische grenzen controleren en waarom perceelsregistratie nodig is? Lees het op onze informatiepagina Percelen registreren.

Wat u registreert

U registreert de percelen en wijzigingen in de percelen die u in gebruik heeft in Nederland, in het perceelsregister. Elk perceel heeft 1 gewas en is in gebruik bij 1 landbouwer. Als u meerdere gewassen teelt, heeft u meerdere percelen. Binnen een topografisch perceel kunnen meerdere percelen liggen, die bij een of meerdere ondernemers in gebruik zijn. Een topografisch perceel is een aaneengesloten oppervlakte landbouwgrond die wordt begrensd door bijvoorbeeld wegen, paden of sloten.

Gewassen

Bij elk perceel geeft u een gebruikstitel en een gewas op. U kunt hiervoor Tabel 1 Gebruikstitels (pdf) en Tabel Gewassen (pdf) raadplegen. Dit gewas moet passen bij het grondgebruik van het perceel. U kunt een stuk landbouwgrond bijvoorbeeld niet registreren als een landschapselement.

Hoe registreert u percelen

Via Mijn percelen onder Direct regelen kunt u uw geregistreerde percelen bekijken en wijzigingen registreren. Wilt u weten welke oppervlakten en gronden niet onder landbouwgrond vallen? Of waarmee u rekening moet houden bij het intekenen van percelen? Lees dan de Handleiding Percelen: landbouwgrond of niet (pdf).

In de Handleiding overnemen ANLb perceel (pdf) leest u hoe u ANLb percelen kunt overnemen.

Instructiefilmpjes

Op YouTube vindt u de volgende instructiefilmpjes over perceelsregistratie in Mijn percelen:

U geeft de volgende wijzigingen door in het perceelsregister:

 • U neemt een perceel in gebruik. U registreert dit perceel als nieuwe gebruiker.
 • U geeft een perceel in gebruik aan iemand anders. Dan meldt u dit perceel af. Heeft de nieuwe gebruiker het perceel ondertussen al geregistreerd, dan ontvangt u een e-mail met het verzoek dit perceel af te melden. Anders ontstaat in het register de situatie dat een perceel bij 2 landbouwers tegelijk in gebruik is.
 • U gaat een perceel voor iets anders gebruiken dan voor de landbouw. Dan meldt u het perceel ook af.
 • U gaat een ander gewas telen.
 • U krijgt het perceel op een andere manier in gebruik, bijvoorbeeld pacht wordt eigendom.
 • De oppervlakte van het perceel wijzigt, bijvoorbeeld als u een sloot dempt. Dan past u de intekening van het perceel aan.

U mag uw perceel (laten) inmeten met GPS-apparatuur. U vindt hier de technische eisen voor GPS-meetapparatuur (pdf).

Het GPS-bestand kunt u daarna uploaden. Ook als GPS gebruikt is voor het inmeten wordt het perceel beoordeeld met bijvoorbeeld de actuele luchtfoto. Als blijkt dat de ruimte er is wordt de meting geaccepteerd. Is de ruimte er niet (helemaal) dan worden de GPS-gegevens voor een deel of helemaal niet overgenomen.

Deze GPS-bestanden kunnen gebruikt worden:

 • AutoCAD tekening-bestand (DWG): dit bestand als zipbestand uploaden
 • ESRI shapefile (SHP, SHX, DBF): dit bestand als zipbestand uploaden
 • GPS Exchange Format (GPX)
 • Keyhole Markup Language (KML)

Een GPS-bestand kan maximaal 10 Mb groot zijn. U kunt meerdere bestanden per keer uploaden.

Hoe maakt u een Zipbestand?

Zorg ervoor dat u alle bestanden die bij de GPS-meting horen heeft opgeslagen op uw computer. Deze uitleg geldt voor Windows-computers:

 • Selecteer al deze bestanden.
 • Kies vervolgens met uw rechter muisknop voor 'Kopiëren naar gecomprimeerde map'. U ziet nu dat het zip-bestand is toegevoegd aan uw opgeslagen bestanden.
 • Verander de naam van het bestand (dit kan ook met uw rechter muisknop). Gebruik bijvoorbeeld 'GPS-meting Uw Naam'.

Meldingen zelf aanpassen

Vanaf 2015 voert u wijzigingen in het perceelsregister zelf door. Wij passen uw percelen niet meer aan. U krijgt binnen de perceelsregistratie wel meldingen in de volgende gevallen:

 • Uw perceel is ook opgegeven door een andere landbouwer.
 • De door u ingetekende percelen vallen buiten de topografische grenzen.

Na een melding moet u zelf de aanpassingen doorvoeren. Of u maakt in de applicatie een melding om de topografische grens te laten aanpassen.

Wel correctie voor uitbetaling betalingsrechten en gebruiksruimte mest

Krijgt u een melding dat een of meerdere percelen buiten de topografische grens liggen en doet u daar vervolgens niets mee? Dan liggen uw percelen tijdens de Gecombineerde opgave nog steeds over de topografische grenzen. Er volgt dan een correctie op de oppervlakte. Houd rekening met een kleinere oppervlakte die meetelt voor betalingsrechten of gebruiksruimte mest dan is opgegeven in de perceelsregistratie.

Maar ook in dat geval moet u nog steeds zelf uw perceelsgrenzen corrigeren. U bent zelf verantwoordelijk voor uw perceelsregistratie.

Heeft u uitbetaling betalingsrechten of subsidies aangevraagd?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing uitbetalen basisbetalingsregeling of de beslissing op een subsidie. Dit kunt u onderbouwen met een GPS-meting. Hoe u een meetrapport digitaal kunt meesturen leest u bij Veelgestelde vragen. Als al uw betalingsrechten zijn uitbetaald, kunt u geen bezwaarschrift indienen.

Heeft u geen subsidies aangevraagd of zijn al uw betalingsrechten uitbetaald?

Dan kunt u 2 dingen doen:

 • U kunt uw percelen laten opmeten met GPS en de metingen in de perceelsapplicatie uploaden en gebruiken. Als wij GPS-metingen ontvangen, gebruiken we deze om het topografische perceel opnieuw te beoordelen. We bekijken dan of we de GPS-meting zoals die met de apparatuur is gemaakt in het veld, op de luchtfoto kunnen overnemen.
 • U kunt reageren op onze brief waarin staat dat wij het voornemen hebben u een boete op te leggen voor overschrijding van de mestplaatsingsruimte. U heeft dan de mogelijkheid om in een zienswijzegesprek de feitelijke situatie toe te lichten.

Perceelsgegevens via bedrijfsmanagementsysteem

Wilt u uw perceelsgegevens raadplegen of doorgeven via uw bedrijfsmanagementsysteem (BMS)? Dat kan via de nieuwe EDI-Crop webservice. Ga na bij de leverancier van uw BMS of hij hier gebruik van maakt of kan gaan maken. Uw leverancier vindt hierover meer informatie op de pagina Webservices.

Hoe werkt de EDI-Crop webservice?

Met de EDI-Crop webservice kunnen computers gegevens uitwisselen. U kunt een bedrijf of organisatie machtigen uw perceelsgegevens te raadplegen of te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld uw softwareleverancier, adviseur of afnemer van uw product zijn. U kunt een machtigen afgeven via Mijn dossier. Hiervoor moet u inloggen op mijn.rvo.nl.

Verbeteringen in Mijn percelen

De applicatie Mijn percelen wordt continu verbeterd. Ondertussen kunt u gewoon uw percelen bijwerken voor de Gecombineerde opgave 2017.

Wat is er veranderd?

Bekijk het volledige overzicht met de aanpassingen in het document Overzicht van veranderingen Mijn percelen (pdf).

Door de aanpassingen kunt u in Mijn percelen gelijk de oppervlakte zien van de stukken die over de grens zijn getekend. Veel percelen hebben ook ruimte om toe te voegen. Daarvan ziet u nu ook de oppervlakte van de stukken. Vallen één of meer stukken buiten de topografische grens? Dan kiest u per stuk ervoor deze af te knippen of niet. Dat geldt ook voor de ruimte die er op een perceel is om toe te voegen tot aan de topografische grens. Bij het afknippen en/of toevoegen ziet u gelijk wat de oppervlakte gaat worden. Geef alleen de oppervlakte op die u zelf in gebruik heeft.

Direct regelen

Formulieren openen

Formulieren op mijn.rvo.nl openen in een nieuw venster. Opent een formulier niet als u erop klikt? Controleer dan of uw internet browser een pop-up blocker heeft en het openen van een nieuw venster tegenhoudt. Bekijk de instructievideo pop-up blocker of ga naar onze Helppagina.