MijnRVO.nl

  • MIT Haalbaarheidsprojecten

    Een individuele mkb-ondernemer kan een haalbaarheidsproject uitvoeren. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.

Over dit onderwerp

U vraagt een haalbaarheidsproject aan via Direct regelen en via een ingevuld projectplan. Wilt u meer weten over de achtergronden en het budget? Ga dan naar de informatiepagina MIT Haalbaarheidsprojecten.

Voorwaarden voor deze regeling

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 25.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

 

Aanvragen

Een aanvraag bestaat uit een ingevuld:

  • aanvraagformulier (via Direct regelen rechts op deze pagina)
  • projectplan

Na uw aanvraag

Voor de verplichtingen omtrent de voortgang van uw project en de uitbetaling van voorschotten zijn 2 zaken van belang:

  •     De projectduur
  •     Het toegezegde subsidiebedrag van de aanvrager en de overige deelnemers

14 maanden of langer

Bij een project dat 14 maanden of langer duurt, moet de aanvrager/deelnemer die meer dan € 25.000 subsidie ontvangt 12 maanden na de startdatum een voortgangsrapportage indienen. Hiervoor moet de aanvrager/deelnemer het formulier Voortgang meerjarig project invullen en per post of e-mail opsturen.
Deze deelnemer(s) krijgen tijdens de looptijd van het project voorschotten uitbetaald tot 90% van het toegezegde subsidiebedrag. Het moment van betaling en de bedragen kunt u vinden in de subsidiebeschikking.

Korter dan 14 maanden

Van projecten die korter dan 14 maanden duren en/of waar de subsidieontvangers € 25.000 of minder subsidie ontvangen hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan gedurende de looptijd van het project wel (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.

Hierbij geldt dat de deelnemers die een subsidie toegezegd hebben gekregen van € 25.000 of minder in één keer een voorschot van 100% krijgen uitbetaald. De deelnemers met een hoger subsidiebedrag krijgen voorschotten tot 90% uitbetaald volgens een schema dat u kunt vinden in de subsidiebeschikking.

Wijzigingen doorgeven

Als u een wijziging wilt aanbrengen in het plan of in de begroting dan dient u een wijzigingsverzoek in. Dat doet u door het formulier Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie (pdf) in te vullen en op te sturen. Het niet doorgeven van wijzigingen in uw projectplan kan leiden tot sancties zoals (gehele of gedeeltelijke) terugvordering van uw subsidie.

Afronding

De werkwijze voor afronding van een project is, net als bij de voortgang, afhankelijk van het toegekende subsidiebedrag per deelnemer en de projectduur. De werkwijze kan per deelnemer verschillen, afhankelijk van het toegezegde subsidiebedrag:

  1.     Een deelnemer ontvangt € 25.000 of minder subsidie.
  2.     Een deelnemer ontvangt tussen € 25.000 en € 125.000 subsidie.
  3.     Een deelnemer ontvangt € 125.000 of meer.

In situatie 1 heeft de betreffende deelnemer een voorschot ontvangen van 100% van de toegezegde subsidie. Aan het einde van het project zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) telefonisch contact met de aanvrager opnemen, om na te gaan of het project volgens plan is uitgevoerd. Uiteraard geldt hier nog wel de verplichting om wijzigingen in uw project te melden. Zie daarvoor het tabblad Wijzigingen doorgeven.

In situatie 2 ontvangt de deelnemer voorschotten tot 90% van de toegezegde subsidie. Direct na afronding van het project dient de aanvrager een vaststellingsverzoek in via het formulier Aanvraag vaststelling subsidie (pdf) en een eindrapportage in over het gehele project. Het format voor de eindrapportage vindt u binnenkort op deze pagina.

In situatie 3 ontvangt de deelnemer voorschotten tot 90% van de toegezegde subsidie. Direct na afronding van het project dient de aanvrager een vaststellingsverzoek in via het formulier Aanvraag vaststelling subsidie (pdf) en een eindrapportage in over het gehele project inclusief een controleverklaring afgegeven door een accountant. Het format voor de eindrapportage vindt u binnenkort op deze pagina.

NB: De verantwoording over de door u geleverde prestatie moet in alle situaties beschikbaar zijn om in te zien. RVO.nl zal dit steekproefsgewijs controleren.

Direct regelen