MijnRVO.nl

 • Energie-investeringsaftrek EIA

  Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Alle energiezuinige investeringen waarvoor u Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvraagt, staan op de Energielijst. Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Op deze pagina leest u hoe u uw voorstel voor de eerstvolgende lijst indient. Wilt u gebruikmaken van de EIA-regeling? Via Direct regelen op deze pagina doet u uw aanvraag voor 2017.

Over dit onderwerp

Lees welke energiezuinige investeringen op de Energielijst staan en wanneer u EIA opgeeft bij de belastingaangifte op de informatiepagina Energie-investeringsaftrek (EIA).

Voorwaarden voor deze subsidie

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor bedrijven, niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen.

Voorwaarden voor EIA

 • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst.
 • Indien nodig levert u het bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering).
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 120 miljoen (2017).

Staat uw investering niet op de Energielijst?

Levert uw investering wel energiebesparing op maar staat deze niet op de Energielijst? Kijk of u de investering kunt melden onder een zogenoemde generieke code.

De volgende kosten komen in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA):

Aanschafkosten

 • Aankoopsom van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen op de Energielijst.
 • Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.
 • Kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen.
 • Montagekosten voor gebruikte materialen.

Kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren

De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u in hoofdstuk 3, bij onderdeel E in de Energielijst.

Kosten die niet in aanmerking komen

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA):

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto's en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.
 • Onderhoudskosten.

Aanvragen

U heeft een investering gedaan die energiebesparing oplevert of u bent van plan dit te gaan doen. De investering komt in aanmerking voor fiscale aftrek van de EIA. Als u aan alle voorwaarden voldoet, vraagt u de aftrek aan via het eLoket onder Direct regelen, rechts op deze pagina.

eHerkenning

Aanvragen kunt u uitsluitend digitaal indienen via het eLoket. U mag een aanvraag dus niet faxen, e-mailen of per post insturen. Voor uw online aanvraag heeft u eHerkenning nodig.

Voor een EIA-aanvraag is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 voldoende. Gebruik als intermediair uw eigen inloggegevens voor eHerkenning en niet die van het bedrijf waarvoor u de aanvraag doet.

Heeft u vragen over digitaal indienen? Neem dan contact op met de helpdesk van eLoket, telefoon 088 042 42 42 (tijdens kantooruren).

U kunt aanschafkosten en voortbrengingskosten melden. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

Aanschafkosten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) moet uw melding ontvangen binnen 3 maanden nádat u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft gedaan. Dit is het moment waarop u kunt bepalen wat u heeft gekocht tegen welke prijs.

Voortbrengingskosten

U kunt voortbrengingskosten melden als u een opdracht in regie heeft gegeven, materiaal uit uw eigen magazijn heeft gebruikt of loonkosten voor eigen personeel heeft gemaakt. RVO.nl moet uw melding ontvangen:

 • binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten maakt of
 • binnen 3 maanden na ingebruikneming (als u de voortbrengingskosten in hetzelfde kalenderkwartaal maakt als waarin u het bedrijfsmiddel in gebruik neemt).

Aandachtspunt bij melden

Meld uw investering binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst. Niet binnen 3 maanden na de offerte-, factuur- of betaaldatum. U loopt dan misschien het fiscale voordeel van de EIA mis.

Vraagt u aan vanuit een samenwerkingsverband? Met ingang van 1 januari 2013 hoeft u voor een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap, nog maar 1 melding in te dienen.

U kunt desgewenst een kopie maken van een al ingevuld meldingsformulier. Na controle van het ingevulde formulier, verstuurt u het formulier digitaal met de knop 'verzenden'.

Na uw aanvraag

Als u het digitale formulier volledig heeft ingevuld en op 'verzenden' klikt, krijgt u meteen een terugkoppeling of dit inderdaad gelukt is. U ontvangt per email een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Dit nummer gebruikt u bij correspondentie over uw melding. U vindt het achter de betreffende melding bij 'mijn overzicht'.

De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland voert een technische en financiële controle uit. Om vast te kunnen stellen of uw investering aan de eisen voldoet, kunnen wij aanvullende informatie bij u opvragen of een controlebezoek uitvoeren.

U ontvangt per brief een beslissing over uw aanvraag (EIA-verklaring). Bent u het niet eens met de beoordeling van RVO.nl, dan kunt u binnen 6 weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen.

Belastingaangifte

De EIA-verklaring verwerkt u in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst stelt de aanslag vast en kan de EIA accepteren of (gedeeltelijk) afwijzen.

Lees meer over het opgeven van de EIA bij de belastingaangifte.

Product voorstellen voor de Energielijst

Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? U kunt zelf een voorstel indienen om de Energielijst aan te vullen of te wijzigen. Gebruik hiervoor het voorstelformulier. Deze vindt u op de pagina met EIA publicaties en formulieren. Iedereen kan een voorstel indienen voor de eerstvolgende lijst. Voorstellen kunt u tot 1 september 2017 melden.

Hoe indienen

Hieronder geven we aan waaruit zo'n voorstel ten minste moet bestaan. Zonder deze informatie nemen we uw voorstel niet in behandeling:

 • Naam, adres en telefoonnummer(s), eventueel e-mailadres(sen) of website(s).
 • Naam van het bedrijfsmiddel.
 • Uitgebreide beschrijving van het bedrijfsmiddel. In deze beschrijving dient een technisch inhoudelijke onderbouwing van de werking van het bedrijfsmiddel te worden gegeven. Verder dient een duidelijke uitleg te worden gegeven bij de manier waarop de energiebesparing tot stand komt. Indien beschikbaar ontvangen we ook graag onderzoekrapporten of testrapporten die de werking van het bedrijfsmiddel onderbouwen.
 • Berekening van de energiebesparing per jaar. U berekent dit door het verschil van het energiegebruik van het bedrijfsmiddel en het energiegebruik van het best vergelijkbare alternatief (de referentie) te vergelijken. Deze berekening dient te worden onderbouwd. In hoofdstuk 5 staan omrekenfactoren om de energiebesparing om te rekenen naar Nm3 aardgas equivalenten.
 • De totale investeringskosten om het bedrijfsmiddel aan te schaffen en gebruiksklaar te krijgen (exclusief btw).
 • De verwachte jaarlijkse afzet.
 • De bedrijfstak(ken) waar het bedrijfsmiddel kan worden toegepast.
 • In de Energielijst geven we de bedrijfsmiddelen weer met een korte omschrijving. U doet hiervoor een tekstvoorstel conform deze omschrijving. Gebruik hiervoor het onderstaande format:
  Titel:
  Bestemd voor:
  En bestaande uit:

Uw voorstel toetsen we op een aantal criteria, voordat we het opnemen in het overzicht van energie- investeringen in de Energielijst. Die criteria zijn onder meer:

 • De energiebesparingsnormen, zie hiervoor de codes 310000, 410000, 320000, 420000, 340000 en 440000. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de energiebesparing die door het bedrijfsmiddel wordt bereikt ten opzichte van de benodigde investering in dit bedrijfsmiddel.
 • Mogelijke toepasbaarheid van het bedrijfsmiddel.
 • De gangbaarheid en verkrijgbaarheid in Nederland.
 • De omschrijving van het bedrijfsmiddel mag niet merk- of fabrikantgebonden zijn. Meerdere marktpartijen moeten in principe een dergelijk energiezuinig apparaat kunnen leveren.