MijnRVO.nl

  • Bos en bomen kappen

    Gaat u een bos kappen of rooien? Dan moet u op basis van de Wet natuurbescherming een kapmelding indienen. Dit doet u in de meeste gevallen bij de provincie. Gaat het om werkzaamheden waarbij de regie op nationaal niveau verloopt, dan meldt u de kap bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Denk aan hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen en het energie- en gastransportnetwerk. De provincie of RVO.nl kan een kapverbod opleggen. Mag u wel kappen? Dan bent u verplicht om ook weer nieuwe bomen aan te planten.

Over dit onderwerp

Gaat uw melding over werkzaamheden waarbij de regie op nationaal niveau verloopt? Op deze pagina leest u hoe u een kapmelding bij ons doet en wat er gebeurt na uw melding.

Wilt u weten in welke gevallen u geen kapmelding hoeft te doen? Lees het op onze informatiepagina Bos en bomen kappen.

Een kapmelding doen

Bent u verplicht om een kapmelding te doen? Doe dit dan minimaal een maand voordat u de bomen wilt (laten) kappen. De eigenaar van het perceel of degene die de kap-, rooi- of bouwwerkzaamheden uitvoert doet de melding. Gebruik hiervoor het formulier Opgave Kap houtopstand (pdf). U vindt dit formulier ook onder Formulieren downloaden, rechts op deze pagina.

Hoe gaat u te werk?

  • Doe per (grond)eigenaar een kapmelding.
  • Voeg hierbij een topografische kaart (schaal minimaal 1:25.000) waarop de te kappen bomen staan aangegeven.
  • Beperk het aantal percelen of houtopstanden tot 5 per melding.
  • Komen de percelen in meerdere gemeentes voor? Vul dan voor elke gemeente een nieuw formulier in.
  • Kap de bomen binnen één jaar na het versturen van de kapmelding. Lukt dat niet, dan doet u opnieuw een kapmelding.

Soms is er naast de kapmelding een omgevingsvergunning nodig voor de Wet natuurbescherming. Lees meer hierover op onze informatiepagina Bos en bomen kappen.

Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen. Dit heet herbeplantingsplicht. Dit doet u binnen 3 jaar na de kap van de bomen.

In bepaalde gevallen kunt u uitstel, compensatie, ontheffing of vrijstelling van deze plicht krijgen. Dit kunt u bij ons aanvragen.

Herbeplanten op ander perceel

Ook kunt u op een ander perceel herbeplanten, wanneer dit op hetzelfde perceel problemen oplevert.

Weet u, voordat u de bomen gaat kappen, al dat u een aanvraag gaat doen voor herbeplanten op een ander perceel? Stuur dan beide formulieren tegelijkertijd op. De gemiddelde afhandeltermijn is ongeveer 8 weken.

Na uw melding

Heeft u een kapmelding ingediend? Dan krijgt u binnen één week een ontvangstbevestiging. Missen we nog informatie, dan laten we u dat weten. Zodra de aanvraag compleet is, informeren wij de gemeente(s), provincie en de grondeigenaar over de kapmelding.

Toestemming

Krijgt u binnen één maand na het indienen van de melding geen bericht en heeft u wel een ontvangstbevestiging ontvangen? Dan mag u de bomen kappen. Heeft u naast een kapmelding ook een aanvraag voor andere ontheffingen gedaan (bijvoorbeeld Ruimtelijke ingrepen)? Start dan pas na ontvangst van alle ontheffingen met kappen. Doe dit binnen één jaar nadat u de kapmelding heeft verstuurd. Wacht u langer, dan moet u opnieuw een kapmelding doen. De ontvangstbevestiging is voor u het bewijs dat wij de melding hebben ontvangen. Binnen 3 jaar na de kap moet u bomen herplanten.

Geen toestemming

Als wij het kappen niet toestaan, dan melden we dat binnen één maand aan de melder en de grondeigenaar. We noemen altijd de reden voor het kapverbod.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen. Maximaal 6 weken na de bezwaartermijn ontvangt u een besluit op uw bezwaar.

Formulieren downloaden

Opgave Kap houtopstand (pdf)