MijnRVO.nl

 • Bezwaarschrift bij ons indienen

  Stel, u bent het niet eens met een beslissing die wij hebben genomen over bijvoorbeeld uw subsidieaanvraag, of een beslissing aan iemand anders waarbij u rechtstreeks betrokken bent. Of u bent het niet eens met de manier waarop wij de meldingen of wijzigingen die u heeft doorgegeven, hebben afgehandeld. U kunt dan een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk. Een bezwaarschrift digitaal indienen is zowel voor u als voor ons gemakkelijk en snel. Digitaal bezwaar indienen kan nog niet altijd. Wilt u weten of u digitaal bezwaar kunt indienen? Kijk dan wat hierover in uw beschikking staat. U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen.

Digitaal bezwaar indienen

Om een bezwaarschrift digitaal te kunnen indienen, moet u met eHerkenning of DigiD inloggen op mijn.rvo.nl. Voor de ondertekening heeft u een TAN-code nodig. Heeft u nog geen TAN-code dan kunt u deze digitaal aanvragen als u bent ingelogd en meteen verder gaan met uw bezwaarschrift.

Digitaal bezwaar indienen kan nog niet altijd. Wilt u weten of u digitaal bezwaar kunt indienen? Kijk dan wat hierover in uw beschikking staat.

Verzamel verder de volgende informatie:

 • het onderwerp van het bezwaar
 • het kenmerk en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • de redenen of motivering van uw bezwaar (tip: schrijf dit eerst uit in een tekstprogramma)
 • de gegevens van de contactpersoon en de manier waarop deze persoon te bereiken is
 • scans van de relevante stukken (in PDF-formaat) die uw standpunt ondersteunen
 • een scan van de beslissing waartegen u bezwaar maakt, als dat in de beslissingsbrief wordt gevraagd
 • bij een rechtspersoon: een scan van het afschrift uit het Handelsregister en een scan van de machtiging als die van toepassing is

Schriftelijk bezwaar indienen

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u uw bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle.

Verzamel de volgende informatie:

 • uw gegevens, adres
 • het onderwerp van het bezwaar
 • het kenmerk en de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • de redenen of motivering van uw bezwaar
 • de gegevens van de contactpersoon en de manier waarop deze persoon te bereiken is
 • uw handtekening
 • een kopie van de relevante stukken die uw standpunt ondersteunen
 • een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt, als dat in de beslissingsbrief wordt gevraagd

Wanneer indienen

Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift op tijd indient. U heeft hiervoor 6 weken de tijd, gerekend vanaf de datum van de brief waarin de beslissing staat genoemd. Uw bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen (niet ontvankelijk verklaard) als u na 6 weken uw bezwaar indient.

Lukt het niet om op tijd een volledig bezwaarschrift in te sturen, dan kunt u alvast een onvolledig bezwaarschrift insturen. Dit is een pro forma bezwaarschrift. Wij nemen uw bezwaarschrift in ontvangst en geven u een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen.

Wie kan indienen

U kunt iemand machtigen om een bezwaarschrift voor u te maken. De machtiging kunt u digitaal of schriftelijk regelen. Een digitale machtiging kunt u regelen in Mijn dossier (eerst inloggen). De persoon die u gaat machtigen moet bij ons geregistreerd staan. De gemachtigde logt met zijn eigen gegevens in en kiest voor Handelen namens. Daar geeft hij aan namens wie hij op dat moment wil handelen.

Digitaal machtigen is mogelijk als u ook digitaal bezwaar kunt indienen. Meer over digitaal bezwaar indienen leest u op deze pagina.

Ook een rechtspersoon kan een bezwaarschrift indienen. Voeg in dat geval altijd een document toe aan het bezwaarschrift, waaruit blijkt dat de indiener bevoegd is om namens de rechtspersoon bezwaar te maken. Bij een digitaal bezwaar kan er een scan (in pdf-formaat) van dit document worden toegevoegd. U kunt denken aan een afschrift/scan van inschrijving in het Handelsregister. Als de indiener niet in het Handelsregister is geregistreerd, dan moet de persoon die wel in het Handelsregister staat geregistreerd, een machtiging verlenen aan de indiener van het bezwaarschrift. Ook deze machtiging (of de digitale scan daarvan) wordt meegestuurd met het bezwaarschrift.

Bezwaarschrift ingediend, en dan?

Als u een bezwaarschrift bij ons indient, krijgt u een ontvangstbevestiging. Heeft u uw bezwaarschrift digitaal ingediend, dan krijgt u een digitale ontvangstbevestiging.

Onvolledig bezwaar

Het kan gebeuren dat uw bezwaarschrift onvolledig is en wij nog aanvullende informatie van u nodig hebben. U krijgt dan bericht van ons. Is dit het geval, dan is het belangrijk dat u binnen de termijn reageert die in het bericht staat genoemd. U voorkomt hiermee dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen. Heeft u de gevraagde informatie verstrekt dan gaan wij uw bezwaarschrift inhoudelijk beoordelen.

In principe wordt u gehoord. Wij nemen telefonisch contact met u op voor het afspreken van een datum voor het horen. Het is mogelijk u tijdens het horen te laten bijstaan. In bepaalde situaties kunnen wij afzien van horen. Het horen is bedoeld als een gesprek, waarbij u de gelegenheid krijgt uw bezwaarschrift toe te lichten en wij de mogelijkheid u hierover vragen te stellen. Tijdens het horen nemen wij geen beslissing. Na het horen moeten alle relevante feiten bekend zijn en alle schriftelijke stukken moeten dan bij ons aanwezig zijn. Na het horen stellen we in principe geen vragen meer.

Na het horen gaan wij beoordelen. Op basis van uw bezwaarschrift en wat u tijdens het horen heeft aangevoerd heroverwegen wij de oorspronkelijke beslissing. Wij kijken daarbij de feiten en omstandigheden die op dat moment bij ons bekend zijn. Dit gebeurt door medewerkers die niet betrokken zijn bij het tot stand komen van de oorspronkelijke beslissing.

De beslissing

Na uw bezwaar

U ontvangt binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn, een beslissing op uw bezwaarschrift. Lukt het niet om binnen deze 6 weken een beslissing te nemen, dan mogen wij in sommige gevallen de beslissingstermijn verlengen.

Wij houden u dan op de hoogte over de nieuwe termijn waarbinnen u een beslissing kunt verwachten.

In beroep gaan tegen de beslissing

U en andere belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen de beslissing. U leest in de brief bij welk rechterlijk college dat kan. Beroep instellen kan tot 6 weken vanaf de verzenddatum van de beslissing.

Uitblijven van een beslissing

Bent u van mening dat wij niet tijdig hebben beslist op uw aanvraag of uw bezwaarschrift? Dan kunt u of uw gemachtigde RVO.nl in gebreke stellen. Dit kan uitsluitend schriftelijk, per post of fax.

In principe heeft RVO.nl dan nog 2 weken om een beslissing te nemen.

U kunt uw schriftelijke ingebrekestelling op het uitblijven van een beslissing op bezwaar sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219, 8004 DE Zwolle

Wilt u per fax indienen? Gebruik dan ons faxnummer: (0592) 31 36 05.

Direct regelen