MijnRVO.nl

 • Subsidie vaccinatie salmonella 2017

  De Europese Commissie stelt ieder jaar een programma van maatregelen op voor het bestrijden van dierziekten, waaronder salmonella. Het doel is om het percentage besmet eindproduct te verminderen. Op grond van deze maatregelen kunt u van 1 juli 2017 tot en met 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor de kosten van aankoop van gevaccineerde legvermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen ter bestrijding van salmonella.

Over dit onderwerp

Op deze pagina leest u hoe u subsidie kunt aanvragen en aan welke voorwaarden u moet voldoen. U vraagt subsidie aan via Direct regelen. Dat kan vanaf 1 juli 2017.

Lees meer over deze subsidie op de informatiepagina Subsidie vaccinatie salmonella 2017.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de subsidie Salmonella 2017 gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent de houder van de gevaccineerde legvermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen.
 • De aangekochte en gevaccineerde dieren zijn geplaatst bij een vermeerderings- of leghennenbedrijf in de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.
 • De plaatsing van de aangekochte dieren is geregistreerd in het KIP-systeem in de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.
 • De aankoop van de gevaccineerde dieren moet gefactureerd zijn in de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.
 • Gevaccineerd pluimvee dat vóór 1 januari 2017 is aangeschaft en op of na 1 januari 2017 is geplaatst bij een pluimveehouder, komt ook voor subsidie in aanmerking.
 • De vaccins zijn geregistreerd in Nederland en moeten worden toegediend overeenkomstig de vaccinatieschema’s. Deze schema's zijn opgenomen in de verleende handelsvergunningen van het Besluit Diergeneesmiddelen.
 • Er gelden twee tarieven per stuks gevaccineerd pluimvee, afhankelijk van het toegepaste soort vaccin. De subsidie bedraagt:
  - € 0,12 per stuks tegen Salmonella enteritidis gevaccineerd pluimvee, of
  - € 0,19 per stuks tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium gevaccineerd pluimvee.
 • Als de dieren in een andere EU-lidstaat zijn gevaccineerd en in Nederland in productie zijn gekomen, moet u verklaren dat u geen subsidie heeft aangevraagd of zal aanvragen in de andere EU-lidstaat.

Aanvragen

Hoe aanvragen

U kunt van 1 juli 2017 tot en met 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor de aankoop van gevaccineerde legvermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen ter bestrijding van salmonella. U vraagt subsidie aan via Direct regelen.

eHerkenning

Voor het volledig digitaal indienen van de subsidie aanvraag heeft u een eHerkenningsmiddel (EH) niveau2+ nodig. Dit kunt u aanvragen op de website van eHerkenning.

Machtigen

Machtingsformulier

Als u de aanvraag door een derde laat doen, vergeet dan niet het machtigingsformulier (pdf) in te vullen. 

U kunt in dit formulier aangeven of:

 • u de aanvraag voor subsidie, inclusief indienen van het bewijsmateriaal, laat doen door een gemachtigde en/of
 • u wenst dat wij het te betalen subsidiebedrag uitbetalen aan een gemachtigde

Als u als aanvrager aangeeft dat het te betalen subsidiebedrag moet worden betaald aan een gemachtigde, dan moet laatstgenoemde verklaren dat de uitgekeerde subsidie volledig ten goede komt aan u, als aanvrager. De gemachtigde moet hiervoor apart tekenen op bladzijde 2 van de machtiging.

Stuur het machtigingsformulier naar RVO.nl, vóórdat u een eerste subsidieaanvraag indient. Het machtigingsformulier moet origineel ondertekend naar ons verzonden worden. Het mag dus geen kopie zijn.

Stuur de machtiging naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Investerings- en Marktmaatregelen
T.a.v. Team Sectorregelingen
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Verlening subsidie

De subsidie wordt verleend op volgorde van de declaratie - mits deze naderhand akkoord is bevonden - totdat het betreffende plafond van de subsidie is bereikt. Er wordt nooit voor meer dieren subsidie toegekend dan volgens de in het KIP-systeem vermelde gegevens. Verder wordt niet meer subsidie betaald dan voor de aantallen dieren zoals door u aangegeven.

Controle

Uw gegevens worden gecontroleerd en er wordt beoordeeld of u aan de gestelde verplichtingen voldoet. U bent verplicht om aan deze controles mee te werken.

Als blijkt dat u ten onrechte een subsidie heeft ontvangen, dan zal deze worden ingetrokken. Het terug te vorderen bedrag zal worden vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.

Direct regelen