MijnRVO.nl

 • Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+

  De SDE+ subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren. Bent u van plan om in 2017 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? De ronde SDE+ najaar 2017 is open van 3 oktober tot en met 26 oktober 2017. De voorjaarsronde is gesloten. Heeft u subsidie toegekend gekregen? Op deze pagina leest u wat er gebeurt na uw aanvraag en hoe u vaststelling aanvraagt.

Over dit onderwerp

Op deze pagina leest u wat u nodig heeft om uw aanvraag te doen en welke bijlagen u meestuurt.

Actuele informatie over de SDE+ subsidieregeling vindt u op onze informatiepagina Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+.

 

Voorwaarden voor SDE+

De SDE+ subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen, die hernieuwbare energie (gaan) produceren. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname. Alleen de beoogd producent kan SDE+ subsidie aanvragen. Als de aanvrager niet van plan is zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen en te exploiteren, is hij geen beoogd producent.

SDE+ 2017 

 • In 2017 heeft de SDE+ 2 openstellingsrondes: voorjaar en najaar.
 • De SDE+ voorjaar 2017 is gesloten.
 • De SDE+ najaar 2017 is open van 3 oktober 9.00 uur tot en met 26 oktober 2017, 17.00 uur. Houd onze informatiepagina Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ in de gaten voor actuele informatie.
 • De SDE+ 2017 heeft 3 fases.
 • Iedere fase heeft een maximum fasebedrag.
 • Het maximum fasebedrag elektriciteit en warmte is 0,130 €/kWh, het maximum fasebedrag hernieuwbaar gas is 0,092 €/kWh.

De volgende categorieën duurzame energieproductie komen in aanmerking voor SDE+:

Windenergie op zee

Er zijn aparte tenderregelingen voor Windenergie op zee. Voor meer informatie zie onze informatiepagina over Windenergie op zee.

Per categorie 1 aanvraag

Voor elke openstellingsronde van de SDE+ kunt u per categorie productie-installatie, per adres waarop de productie-installatie wordt geplaatst maximaal 1 aanvraag indienen. Wel kunt u op 1 adres voor verschillende categorieën productie-installaties subsidie aanvragen.

Voor bovenstaande categorieën gelden verschillende voorwaarden. Welke voorwaarden dat zijn, leest u op onze informatiepagina Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+. De najaarsbrochure wordt eind augustus verwacht.

Een aantal belangrijke voorwaarden:

 • Bent u zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie? Dan hebt u vooraf, of op het moment van de aanvraag, toestemming van de eigenaar van de beoogde locatie nodig om de installatie te realiseren en te exploiteren.
 • Vanaf een vermogen van 0,5 MW (500 kWp) is het verplicht om een haalbaarheidsstudie van het project bij de aanvraag toe te voegen. Dit geldt ook bij projecten waarbij deze 0,5 MW (500 kWp) zijn verdeeld over meer aanvragen binnen dezelfde openstellingsronde. In dat geval voegt u een haalbaarheidsstudie toe vanaf de aanvraag, waarbij de grens van 0,5 MW (500 kWp) wordt overschreden en bij elke nieuwe aanvraag daarna. De haalbaarheidsstudie bevat de gegevens voor het totaal aan projecten.
 • Voor windprojecten is bovendien het toevoegen van een windrapport verplicht.
 • Doet u een aanvraag in de categorie Geothermie? Dan is een geologisch onderzoek vereist.
 • Meestal zijn voor de productie-installatie 1 of meer vergunningen vereist. Op het moment dat u uw aanvraag indient, moeten deze vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag. Deze voegt u aan uw aanvraag toe. Van de verleende omgevingsvergunning voegt u ook de vergunningsaanvraag toe.

Onder Bijlagen bij uw aanvraag leest u meer over bovengenoemde voorwaarden.

Keuze fasebedrag bij indienen

Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt (het zogenaamde fasebedrag) kan variëren. U kunt uw subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. Zo kunt u de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op uw business case. Het fasebedrag is lager dan of gelijk aan het maximum fasebedrag van de betreffende fase. Ook kan het fasebedrag nooit hoger zijn dan het maximum basisbedrag van de betreffende technologie.

Andere subsidies

Als u gebruik maakt van SDE+ subsidie kunt u geen gebruik maken van de postcoderoosregeling, de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en/of de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Heeft u naast de SDE+ nog andere subsidies ontvangen? Dan toetst RVO.nl 1 jaar na het in gebruik nemen van de installatie of uw SDE-steun voldoet aan de voorwaarden van het Milieusteunkader van de Europese Commissie. U ontvangt van RVO.nl een brief waarin u wordt verzocht om gegevens van de totale investeringskosten en van de (te) ontvangen subsidies en overige steun aan te leveren.

Aanvragen voor SDE+

De ronde SDE+ voorjaar 2017 is gesloten. Vanaf 3 oktober 2017, 9.00 uur tot en met 26 oktober 2017, 17.00 uur kunt u een subsidieaanvraag indienen in de najaarsronde van de SDE+ 2017 voor het produceren van duurzame energie. Het budget voor de najaarsronde is € 6 miljard. Dit staat in de Kamerbrief van 4 juli 2017.

Om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen moet uw aanvraag volledig zijn. Neem de brochure en de Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+ goed door. De najaarsbrochure en een geactualiseerd Model haalbaarheidsstudie voor de najaarsronde worden eind augustus verwacht. Gebruik voor uw SDE+ najaar 2017 subsidieaanvraag de geactualiseerde versies. Zorg voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal aanvraagformulier.

Alleen volledige aanvragen neemt RVO.nl in behandeling. Zorg ook dat u op tijd uw subsidieaanvraag indient; zet de aanvraag tijdig klaar in het eLoket. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van uw aanvraag.

eHerkenning

Voor het eLoket heeft u eHerkenning nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan zo spoedig mogelijk aan op de website van eHerkenning. Voor een aanvraag voor SDE+ subsidie is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist. Voor meer informatie zie de brochure Wegwijs in het eLoket (pdf).

Gebundeld aanvragen

U kunt aanvragen bundelen in de windcategorieën en voor productie-installaties die onderdeel zijn van een hernieuwbaar gas-hub. Lees meer hierover in het document Gebundeld aanvragen SDE+ (pdf).

Windkaart

Vraagt u SDE+ aan voor de categorie Wind op land of Wind op primaire waterkering? Dan is het maximum bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen afhankelijk van de gemeente waarin u uw project gaat realiseren. Bij het indienen van uw subsidieaanvraag geeft u in eLoket aan in welke gemeente u uw project gaat realiseren.

Bekijk de windsnelheidscategorieën per gemeente op de Windkaart.

MKB-toets

Of u een middelgrote of kleine MKB-onderneming hebt, bepaalt u eenvoudig met de MKB-toets (pdf).

Bijlagen bij uw SDE+ aanvraag

Zorg dat uw aanvraag compleet is en stuur alle vereiste vergunningen en bijlagen met uw digitale subsidieaanvraag mee, zoals:

 • de vereiste vergunning(en): heeft u geen vergunning(en) terwijl deze wel vereist is (zijn), dan wijzen wij uw aanvraag voor SDE+ subsidie af. Bij uw Omgevingsvergunning(en) voegt u ook de vergunningsaanvraag/aanvragen toe.
 • de melding in het kader van het Activiteitenbesluit. Is voor uw productie-installatie geen Omgevingsvergunning nodig? Dan is vaak een melding in het kader van het Activiteitenbesluit verplicht. De volledige melding stuurt u mee met uw subsidieaanvraag. Stuur de reactie van het bevoegd gezag op de melding ook mee.
 • een verklaring van de locatie eigenaar, als u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie bent. In deze verklaring geeft de eigenaar toestemming dat u de productie-installatie op de beoogde locatie installeert en exploiteert.
 • een haalbaarheidsstudie (zie onder Haalbaarheidsstudie)

De bijlagen moet u eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket. Mocht het bestand het maximum van 20 MB per bijlage overschrijden, dan kunt u de bijlage in meerdere delen met uw aanvraag meesturen. Lees meer over de bijlagen in het document Voorbereiding van uw aanvraag. Welke bijlagen moet u meesturen? (pdf).

Vanaf een vermogen van 0,5 MW, respectievelijk 500 kWp is het verplicht om bij uw aanvraag een haalbaarheidsstudie van uw project bij uw aanvraag te voegen. Vraagt u subsidie aan voor meerdere projecten met een totaal vermogen van meer dan 0,5 MW (500 kWp) in dezelfde openstellingsronde? Dan voegt u vanaf de aanvraag, waarbij deze grens wordt overschreden en bij elke nieuwe aanvraag daarna een haalbaarheidsstudie toe.

De haalbaarheidsstudie bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Exploitatieberekening met daarin ten minste een specificatie van de investeringskosten per (hoofd)component van de productie-installatie, een overzicht van alle kosten en baten van de productie-installatie en een berekening van het projectrendement over de subsidielooptijd
 • Onderbouwing van het eigen vermogen voor het totaal aan projecten binnen dezelfde openstellingsronde van dezelfde aanvrager door stukken waaruit blijkt dat de benodigde (financiële) middelen beschikbaar zijn, zoals een jaarrekening of balans. Voor de volledigheid van uw aanvraag geeft u in ieder geval inzicht in:
  - het eigen vermogen van de aanvrager zelf en
  - het eigen vermogen dat wordt ingebracht door derden of door aandeelhouder(s).
  Als het aandeel eigen vermogen in de totale investering minder is dan 20 % is ook een verklaring van een financier verplicht. Het onderdeel eigen vermogen door derden of aandeelhouder(s) is onderbouwd met een contract en geeft ook inzicht in het eigen vermogen van deze partijen.

 • Energieopbrengstberekening bij projecten voor de productie van hernieuwbare energie uit wind, waterkracht of biomassa
 • De haalbaarheidsstudie voor windprojecten moet een windrapport bevatten. Onderdeel van dat windrapport is een windenergie-opbrengstberekening. In SDE+ 2107 wordt voor het opstellen van de windenergie-opbrengstberekening een maximale gemiddelde windsnelheid voorgeschreven op basis van de Windviewer. Deze geeft voor elke locatie in Nederland op elke hoogte tussen de 20 en 160 meter de gemiddelde windsnelheid weer.
 • Verklaring met prijsindicatie van de netbeheerder voor het invoeden van hernieuwbaar gas bij projecten voor de productie van hernieuwbaar gas voor met een aansluiting met een doorlaatwaarde groter dan 40 Nm3 per uur.
 • Onderbouwing van de warmteafzet bij projecten voor de productie van hernieuwbare warmte.

Als 1 of meerdere verplichte bestanddelen ontbreken in de haalbaarheidsstudie is uw aanvraag niet volledig. Alleen volledige aanvragen neemt RVO.nl in behandeling. Meer informatie vindt u in de Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+ (PDF).

Tip: gebruik de geactualiseerde versie van het Model haalbaarheidsstudie SDE+ (Excel). Deze is vanaf eind augustus beschikbaar.

Voor de categorie Geothermie stuurt u ook de volgende bijlagen mee:

 • de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet
 • een geologisch onderzoek

Het geologisch onderzoek moet voldoen aan het Model Geologisch Onderzoek SDE+ (pdf) (bijlage 7 van de Wijziging Algemene uitvoeringsregeling SDE). Dit voegt u toe bij uw subsidieaanvraag.

Lees waar de geologische onderbouwing van de SDE+ subsidieaanvraag minimaal aan moet voldoen in het TNO-rapport Specificaties geologisch onderzoek voor geothermieprojecten – Rapportagevereisten SDE+ (pdf). Ook kunt u het rapport Geologisch Onderzoek RNES Aardwarmte hiervoor gebruiken.

Na uw aanvraag

U krijgt direct na uw online aanvraag, via e-mail, een ontvangstbevestiging met dossiernummer. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die wij om 17.00 uur of later ontvangen, worden voor de verdeling van het subsidiebudget aangemerkt als ontvangen op de volgende werkdag. Een dag loopt dus van 17.00 uur tot 17.00 uur de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase.

Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit. Aanvragen die binnenkomen op de sluitingsdatum van de regeling moeten om 17.00 uur zijn ontvangen. Mogelijk komen op een dag meer aanvragen binnen dan dat er nog budget beschikbaar is. In dat geval worden de aanvragen gerangschikt op volgorde van het fasebedrag.

Voor de rangschikking wordt het bedrag voor de categorieën hernieuwbaar gas gedeeld door een correctiefactor van 0,706 en afgerond op drie decimalen. De aanvraag met het laagste fasebedrag is als eerste in de rangschikking. Er vindt loting plaats als de budgetgrens valt tussen aanvragen met een gelijk fasebedrag. Het fasebedrag is uitgedrukt in €/kWh in 3 decimalen.

De subsidie die wij u toekennen in de beschikking, is een maximumbedrag over de hele looptijd van de subsidie. Hierbij gaan wij uit van de basisenergieprijs: deze is de ondergrens voor het correctiebedrag. De uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt per jaar berekend op basis van de hoeveelheid geproduceerde energie en de hoogte van het correctiebedrag.

Voor grote projecten waarvoor € 400 miljoen of meer subsidie is verleend, moet u een ondertekende uitvoeringsovereenkomst en een bankgarantie afgeven.

Wanneer voor dezelfde productie-installatie een volgende beschikking wordt afgegeven, terwijl de productie ten behoeve van de eerdere beschikking nog niet is gestart, is een uitvoeringsovereenkomst ook verplicht als de optelsom van de beschikkingen groter is dan € 400 miljoen.   

Uitzondering
De verplichte uitvoeringsovereenkomst en bankgarantie zijn niet van toepassing op:

 • grootschalige projecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling
 • bij- en meestook projecten

Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u in de FAQ SDE+ Uitvoeringsovereenkomst.

In de beschikking staat wat u verder moet doen om de subsidie te ontvangen. Dit verschilt per categorie. U moet in ieder geval:

 • het project realiseren en de productie-installatie in gebruik nemen
 • zich inschrijven bij een certificerende instantie: voor hernieuwbare elektriciteit en warmte bij CertiQ en voor hernieuwbaar gas bij Vertogas.
 • zich door de netbeheerder of bij warmte, door het meetbedrijf laten vaststellen als producent van hernieuwbare energie

Het subsidiebedrag wordt voorlopig vastgesteld voor 1 jaar. Hiervan keren we 80% uit als voorschot in maandelijkse termijnen. Achteraf passen we jaarlijks een correctie toe aan de hand van het vastgestelde definitieve correctiebedrag en de productiegegevens van het afgelopen jaar.

U ontvangt automatisch een eindafrekening, gebaseerd op de productiegegevens die CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of Vertogas (voor hernieuwbaar gas) bij ons aanleveren.

Rapporteren duurzaamheid biomassa

Heeft u een subsidiebeschikking ontvangen voor uw energieproductie uit biomassa die wordt ingezet voor de SDE+ categorieën bij- en meestook in Nederlandse kolencentrales en ketel industriële stoom uit houtpellets? Dan moet u de duurzaamheid van de biomassa aantonen.

Hiervoor maakt u gebruik van het:

Meer informatie hierover vindt u bij duurzaamheidseisen.

Als uw situatie wijzigt

Wijzigt uw tenaamstelling? Of wilt u uw subsidiebeschikking overdragen? Gebruik één van de volgende documenten:

Alle overige wijzigingen kunt u per e-mail of brief insturen. Geef aan wat u wilt wijzigen en vermeld uw naam, adres, woonplaats en projectnummer. Wij controleren uw verzoek.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van de subsidieperiode (5, 8, 12 of 15 jaar) dient u een vaststellingsformulier in. Aan de hand daarvan wordt te weinig of te veel ontvangen subsidie verrekend. Gebruik hiervoor het Vaststellingsformulier SDE+ (pdf).