MijnRVO.nl

 • Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017

  De subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017 is bedoeld om vissers te helpen kennis op te doen die zij kunnen gebruiken voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Vissers, visserijorganisaties, ANBI’s, semioverheden of samenwerkingsverbanden hiervan kunnen financiële ondersteuning krijgen voor het opzetten van kennissystemen (netwerken, partnerschapsovereenkomsten of verenigingen) en het verrichten van activiteiten binnen deze nieuwe of bestaande kennissystemen (zoals kennisontwikkeling en kennisdeling).

Over dit onderwerp

Op deze pagina leest u wat er gebeurt na uw aanvraag. U kunt uw gegevens bekijken en beheren via Direct regelen.

Wilt u weten welke kosten u vergoed kunt krijgen met deze subsidie en welke selectiecriteria er zijn? Lees het op onze informatiepagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017. Bekijk de spelregels op de informatiepagina EFMZV-subsidiespelregels.

Voorwaarden voor deze subsidie

De volgende doelgroepen kunnen deze subsidie aanvragen:

 • Vissers
 • Visserijorganisaties
 • Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's)
 • (Semi) Overheden:
  - een publiekrechtelijke instelling of
  - een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)
 • een samenwerkingsverband van ten minste twee van de hierboven vermelde partijen

Diegene die de subsidie aanvraagt, hoeft niet zelf in het kennissysteem te zitten.

Lees meer over de doelgroepen op onze informatiepagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2017.

De hoogte van het subsidiepercentage wordt mede bepaald door de omvang van uw organisatie. Is uw organisatie een mkb-onderneming of niet? Om dit te toetsen kunt u gebruik maken van de online mkb-toets op de website van de Europese Commissie. Na het doorlopen van de test kunt u de resultaatpagina opslaan of uitprinten, zodat u deze mee kunt sturen als bijlage bij uw aanvraag.

 

 • Uw project is gericht op het opzetten van een nieuw kennissysteem en/of het delen of ontwikkelen van kennis bij een nieuw of bestaand kennissysteem.
 • Een kennissysteem is een netwerk, een partnerschapovereenkomst of vereniging tussen een wetenschappelijke organisatie en vissers of visserijorganisaties.
 • Binnen dit kennissysteem stellen vissers of visserijorganisaties vragen aan elkaar en aan de wetenschappelijke organisatie over maatschappelijke uitdagingen waar de sector voor staat. Het gaat bijvoorbeeld om vragen over het vergroten van de selectiviteit van vismethoden, vermindering van bodemberoering, nieuwe duurzame verdienmodellen of het verminderen van vervuiling.
 • Bij het delen of ontwikkelen van kennis gaat het om: verzameling van gegevens en het beheer hiervan, studies, proefprojecten, verspreiding van kennis en onderzoeksresultaten (zoals inspiratiebijeenkomsten en bootcamps), seminars en best practices.
 • Een wetenschappelijke organisatie heeft een actieve rol binnen uw project. Meer uitleg hierover vindt u onder het kopje 'Betrokkenheid wetenschappelijke organisatie'.
 • U stelt een projectplan op. Meer informatie vindt u onder het kopje 'Bijlagen bij uw aanvraag'.
 • U mag beginnen met uw project op het moment dat u de subsidie heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing op uw aanvraag. Dit is wel op eigen risico, want u ontvangt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.
 • U start binnen 12 maanden na de toewijzing van subsidie met de uitvoering van het project.
 • Uw project is afgerond binnen 36 maanden na de toewijzing van subsidie.
 • U, of tenminste 1 van de deelnemers van het samenwerkingsverband, stelt de resultaten van onderzoeken en kennisvragen beschikbaar op uw of zijn website. U publiceert de resultaten op het moment, dat de onderzoeken en kennisvragen zijn afgerond. De resultaten blijven tenminste 3 jaar na het moment van indienen van de vaststellingsaanvraag beschikbaar.
 • U geeft in een aantal gevallen wijzigingen in uw project of meldingen aan ons door.
 • U houdt een projectadministratie bij. De administratie moet u ten minste 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling bewaren.
 • U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst 'Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij'.
 • U heeft voldoende financiële, administratieve en operationele capaciteit om het project uit te voeren.
 • U mag de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet overtreden. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels.
 • U werkt mee aan monitoring en evaluaties.
 • Is uw project gericht op een investering in infrastructuur of een investering die bijdraagt aan de productie van de onderneming? Dan moet u de investering in stand houden na de subsidievaststelling.
 • Is de investering verbonden aan een vissersvaartuig? Dan gelden er aanvullende voorwaarden voor het gebruik en het verplaatsen van het vissersvaartuig gedurende een bepaalde periode.

Meer informatie over de voorwaarden en verplichtingen, leest u op de informatiepagina EFMZV-subsidiespelregels.

Betrokkenheid wetenschappelijke organisatie

Een wetenschappelijke organisatie heeft een actieve rol binnen uw project. Hiermee wordt geborgd, dat er kennisdeling plaatsvindt tussen deze wetenschappelijke organisatie en vissers of visserijorganisaties.
Om deze betrokkenheid aan te tonen hebben wij een verklaring nodig waaruit deze actieve rol blijkt. Meer informatie over deze verklaring vindt u onder het kopje bij Bijlagen bij uw aanvraag.

Wat is een wetenschappelijke organisatie?

Onder een wetenschappelijke organisatie wordt het volgende verstaan:

 • de openbare universiteiten te Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Delft, Wageningen, Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Maastricht of de bijzondere universiteit te Amsterdam (Vrije Universiteit), te Nijmegen (Radboud Universiteit) en te Tilburg (Tilburg University)
 • een onderzoeksorganisatie, die voldoet aan alle volgende eisen:
  - heeft geen winstoogmerk;
  - wordt geheel of gedeeltelijk meerjarig door de Nederlandse overheid of een andere lidstaat van de Europese Unie gefinancierd; en
  - verricht activiteiten met als doel de algemene wetenschappelijke of technische kennis uit te breiden.
 • een openbare instelling voor hoger onderwijs, die voldoet aan alle volgende eisen:
  - wordt geheel of gedeeltelijk meerjarig door een andere lidstaat van de Europese Unie gefinancierd; en
  - is gelijkwaardig aan de hierboven vermelde universiteiten.
 • een partnerorganisatie van één van bovenstaande instellingen, die voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  - de instelling verschaft direct of indirect meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bij de partnerorganisatie;
  - is volledig aansprakelijk vennoot bij de partnerorganisatie; of
  - heeft overwegend zeggenschap bij de partnerorganisatie.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag hoort een aantal verplichte bijlagen. Deze stuurt u samen met uw aanvraag naar ons toe via Direct regelen, recths op deze pagina. Houdt u er rekening mee dat alle bijlagen bij een aanvraag alleen als pdf-document kunt uploaden.

Projectplan

Bij uw aanvraag stuurt u een projectplan mee. U kunt een eigen projectplan opstellen of dit format gebruiken:

Lees ook de Toelichting format projectplan Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij (pdf).

Innovatieve kenmerken project

Bent u een visserijorganisatie of een algemeen nut beogende instelling en vraagt u 100% subsidie aan? Dan neemt u in het projectplan ook gegevens op waaruit blijkt dat het samenwerkingsproject innovatieve kenmerken heeft. U hoeft dit niet te doen als u een (semi)overheid bent.

Wij hebben een verklaring nodig waarmee u aantoont dat een wetenschappelijke organisatie een actieve rol heeft bij uw project.

Is het project gericht op het opzetten van een nieuw kennissysteem en het delen en ontwikkelen van de kennis van dit systeem? Dan hebben wij een ondertekende verklaring nodig van de wetenschappelijke organisatie, waaruit blijkt dat deze organisatie een actieve rol heeft bij het opzetten van dit systeem.

Gebruikt u het projectplan (format) van onze website? In dit format zit een onderdeel, waarin u de rol van deze organisatie binnen het kennissysteem beschrijft. De wetenschappelijke organisatie ondertekent dit projectplan. Met deze ondertekening verklaart deze organisatie dat zij de beschreven rol zal uitvoeren.

Is het project gericht op het delen en ontwikkelen van kennis bij een bestaand kennissysteem? Stuur dan bij uw aanvraag een bewijs mee waaruit het bestaan van dit systeem en de betrokkenheid van de wetenschappelijke organisatie blijkt. Het gaat bijvoorbeeld om de statuten of oprichtingsakte van dit kennissysteem, verslagen van overleggen of documenten van een projectorganisatie.

Statuten wetenschappelijke organisatie

Stuur bij uw aanvraag een kopie van de meest recente statuten van de wetenschappelijke organisatie mee die actief betrokken is bij uw project.

Statuten visserijorganisatie

Vraagt een visserijorganisatie deze subsidie aan? Stuur bij uw aanvraag een kopie van de meest recente statuten mee, waaruit blijkt dat deze visserijorganisatie het collectief belang van vissers of visserijondernemingen behartigt. Als er meerdere deelnemende visserijorganisaties zijn moeten ook van deze organisaties de statuten worden opgestuurd.

Bewijsstukken (semi)overheid?

Vraagt een (semi)overheid deze subsidie aan? Stuur bij uw aanvraag een kopie van de meest recente statuten of een ander bewijsstuk mee, waaruit blijkt dat deze deelnemer tot de doelgroep hoort.

Bewijsstukken visser

Bent u een visser? Stuur dan een kopie van uw monsterboekje, een jaarrekening of een ander bewijsstuk mee waaruit dit blijkt.

Jaarrekening

Stuur de meest recente jaarrekening. Bij een samenwerkingsverband stuurt u een jaarrekening op van elke deelnemer aan het samenwerkingsverband. De jaarrekeningen gebruiken wij om op basis van diverse bedrijfseconomische ratio's te beoordelen of u over voldoende financiële capaciteit beschikt om uw project uit te kunnen voeren. Bent u niet verplicht om een jaarrekening op te stellen? Dan stuurt u met een jaarrekening vergelijkbare jaarstukken (winstopgave) op.

Mkb-toets

De hoogte van het subsidiepercentage wordt bepaald door de omvang van uw organisatie: Is uw organisatie een mkb-onderneming of niet? Om dit te toetsen maakt u gebruik maken van de online mkb-toets op de website van de Europese Commissie. Na het doorlopen van de test voegt u de resultaatpagina toe als bijlage bij uw aanvraag. Bij een samenwerkingsverband stuurt u een mkb-toets op van elke deelnemer.

Loonkosten

Per medewerker geeft u in een overzicht aan wat het verwachte aantal uren is en de contracturen/ deeltijdfactor waarvoor de medewerker werkzaam is. De loonkosten onderbouwt u door een loonstrook en een cumulatief loonkostenoverzicht van de betreffende medewerker.

Voor het berekenen van loonkosten kunt u 4 methodes gebruiken. U geeft in de subsidieaanvraag aan welke methode u gebruikt. Op basis van die methode bereken wij de loonkosten.

Bijdragen in natura

U kunt bijdragen in natura als kosten opgeven in de vorm van eigen arbeid en (on)roerende goederen. Meer uitleg hierover vindt u bij de EFMZV-subsidiespelregels.

Afschrijvingskosten

U kunt de volgende afschrijvingskosten opgeven.

 • Afschrijvingskosten van goederen die u eerder heeft aangeschaft en die u niet alleen voor het project, maar ook voor uw reguliere bedrijfsvoering gebruikt. Om deze kosten te onderbouwen stuurt u de volgende bewijsstukken mee:
  - bewijsstukken van aanschafwaarde van de investering, zoals factuur en betaalbewijs
  - bewijsstukken ter onderbouwing van de restwaarde: een taxatierapport van een onafhankelijk taxateur
  - bewijsstukken van de economische gebruiksduur, de afschrijvingstermijn en –methode: jaarrekening, specificatie van uw accountant.
 • Afschrijvingskosten voor nieuwe investeringen die nodig zijn voor het project en die daarna nog een restwaarde hebben. Om deze kosten te onderbouwen stuurt u de volgende bewijsstukken mee:
  - een factuur van een vergelijkbaar bedrijfsmiddel dat al eerder is aangeschaft, en
  - een onderbouwing van de methode die wordt gebruikt om de waardevermindering te bepalen. In deze onderbouwing wordt de economische gebruiksduur, de afschrijvingstermijn en de methode toegelicht (bijvoorbeeld vergelijkbare afschrijvingen in de jaarrekening)

Overige kosten

U voegt per product of dienst een offerte toe waarmee u de hoogte van de kosten onderbouwt. Dit mag ook een factuur zijn van een vergelijkbaar product of vergelijkbare dienst.

Opdrachten boven € 25.000

Bent u van plan opdracht te geven voor goederen en/of diensten vanaf € 25.000 (totale kosten bij één opdrachtnemer, exclusief btw)? Zorg dan dat u de hoogte van de kosten onderbouwt met een offerte om aan te tonen dat de opgevoerde subsidiabele kosten realistisch zijn.

Vraag daarnaast 2 andere offertes op. De offertes zijn van verschillende, onafhankelijke aanbieders en gaan over goederen of diensten met dezelfde specificaties

Kunt u niet 3 offertes opleveren? Vraag dan ontheffing aan bij RVO.nl. Onderbouw waarom het niet mogelijk is om 3 offertes te leveren én dat de prijs marktconform is.

Uitzondering betrokkenheid wetenschappelijke organisatie

U hoeft alleen de offerte voor het verlenen van een opdracht aan deze wetenschappelijke organisatie op te vragen. Het is niet nodig om daarnaast nog 2 andere offertes op te vragen.

Aanbestedingsplichtig

Als u de opdracht moet aanbesteden, volgt u de aanbestedingsregels (Aanbestedingswet 2012). Bij uw aanvraag geeft u aan welke procedure u heeft gevolgd.

Ga voor meer informatie over de kosten en de redelijkheid van de kosten naar EFMZV-subsidiespelregels.

Financiering

Voeg bewijsstukken toe die de financiering van uw project onderbouwen, zoals de toezegging van een lening, financiering door een andere overheidspartij of door derden. Bij financiering uit eigen vermogen toont u aan dat u over voldoende eigen vermogen kan beschikken.

Vraagt een visserijorganisatie of een ANBI maximaal 100% subsidie aan? Dan kijken wij bij de beoordeling of uw project innovatieve kenmerken heeft. Blijkt dit niet zo te zijn? Dan komt u in aanmerking voor een subsidiepercentage van maximaal 50%. U krijgt dan eerst nog de mogelijkheid om aanvullende financiering te regelen, zodat uw begroting weer sluitend is.

Inkomsten

Voeg bewijsstukken toe waaruit een inschatting van de hoogte van de inkomsten uit de reguliere bedrijfsvoering en de door het project genereerde inkomsten blijkt. De bewijsstukken moeten inzicht geven in de relatie tussen de inkomsten en de subsidiabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan besommingsbrieven, jaarrekening of inkomsten uit vergelijkbare projecten.

Toestemming of vergunning

Zorg er voor dat als u begint met het uitvoeren van een projectactiviteit, alle vergunningen en ontheffingen in uw bezit heeft die daarvoor noodzakelijk zijn. Voeg de al afgegeven vergunningen, ontheffingen of andere vorm van toestemming toe aan de aanvraag.

 

Na uw aanvraag

Beoordeling

Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij of deze volledig is en vervolgens of deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Als dan al duidelijk is dat u niet in aanmerking komt voor de subsidie, dan wordt uw aanvraag afgewezen.

De overgebleven aanvragen worden voorgelegd aan de adviescommissie. Zij rangschikt de aanvragen op basis van rangschikkingscriteria.

Vervolgens beoordelen wij op volgorde van rangschikking, de aanvragen inhoudelijk. We controleren of de aanvraag aan overige voorwaarden voldoet en of deze binnen het beschikbare budget valt.

Vraagt een visserijorganisatie of een ANBI maximaal 100% subsidie aan? Dan adviseert de adviescommissie ook of het samenwerkingsproject innovatieve kenmerken heeft. Blijkt dit niet zo te zijn? Dan komt u in aanmerking voor een subsidiepercentage van maximaal 50%. U krijgt dan eerst nog de mogelijkheid om aanvullende financiering te regelen, zodat uw begroting weer sluitend is.

Beslissing

U ontvangt binnen 22 weken na afloop van de indienperiode een beslissing over uw aanvraag.

Als wij uw aanvraag voor subsidie toewijzen, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt toegewezen. Na de toewijzing start u binnen 12 maanden met de uitvoering van het project.

De subsidieprocedure staat los van een procedure voor het verkrijgen van een vergunning of een andere vorm van toestemming. Dus als u in aanmerking komt voor subsidie, betekent dat niet automatisch dat u ook andere benodigde documenten voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten ontvangt.

Direct regelen