MijnRVO.nl

 • Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto's

  Een goede laadinfrastructuur is nodig voor een succesvolle doorontwikkeling van de elektrische auto en voor het benutten van economische kansen voor Nederland. Als onderdeel van de Green Deal laadinfrastructuur stelt de Rijksoverheid een bijdrage beschikbaar. Medeoverheden (gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden) kunnen daarmee laadinfrastructuur bouwen. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina.

Aanvragen

Heeft u als medeoverheid (gemeente, provincie of regionaal samenwerkingsverband) concrete plannen om een opdracht, concessie of vergunning te verstrekken voor laadinfrastructuur voor elektrische auto's?

Neemt u dan contact op om te kijken of u een aanvraag kunt indienen voor de Rijksbijdrage. Daarna kunt u het aanvraagformulier invullen. U vindt dat onder Formulieren downloaden. Voldoet uw aanvraag aan de gestelde randvoorwaarden, dan ontvangt u tot 1 juli 2017 een Rijksbijdrage van maximaal € 600 per laadpaal.

Indieningstermijnen aanvraag in relatie tot hoogte bijdrage per laadpaal

Rijksbijdrage per laadpaal

Opdracht/ concessie/ vergunning

Wanneer aanvraag indienen?*

Datum ondertekening Bestuursovereenkomst

Uitkering uit Decentralisatie fonds

€ 900

Vóór 1-4-2015

Vóór 31-12-2016

15-6-15 – 15-9-15

16-9-15 – 1-5-2016

Vóór 15-10-2015

Vóór 1-7-2016

2015

2016

€ 600

1-1-2017 - 31-12-2017

1-5-2016 – 1-5-2017

Vóór 1-7-2017

2017

€ 300

1-1-2018 – 30-6-2018

1-5-2017 – 1-5-2018

Vóór 1-7-2018

2018

*U kunt de aanvraag ingedienen voorafgaand aan de gunning. De gunning moet binnen een half jaar na ondertekening van de bestuursovereenkomst plaatsvinden. Bij een Europese aanbesteding moet u aantonen dat de aanbestedingsprocedure in gang is gezet (bijv. publicatiedatum).

Geldt uw aanvraag voor meerdere gemeenten, dan vragen wij u een machtiging mee te sturen.

Bij de aanvraag voor de Rijksbijdrage moet u de volgende stukken meegeleveren:

 1. het ingevulde aanvraagformulier;
 2. een beknopt projectplan voor de uitrol binnen de gemeente/provincie/regio;
 3. (concept) vaststellingsbesluit voor de uitrol van laadinfrastructuur.

In uw projectplan neemt u tenminste de volgende onderdelen op:

a. Plan van aanpak van de bouw van de laadinfrastructuur;
b. Een reële planning met het aantal palen en fasering aanleg;
c. Een financieringsplan, inclusief (concept) vaststellingsbesluit EV-beleid en financiering;
d. Schriftelijke toezegging van (markt)partijen voor hun bijdrage aan laadinfra.

Na uw aanvraag

 • U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • Is de aanvraag volledig en voldoet deze aan de gestelde randvoorwaarden? Dan ontvangt u binnen 3 weken na ontvangst een te ondertekenen bestuursovereenkomst.
 • In de bestuursovereenkomst staat hoeveel Rijksbijdrage u kunt verwachten op basis van het aantal te bouwen laadpalen.
 • De ondertekende bestuursovereenkomst moet u per omgaande terugsturen aan RVO.nl. Een kopie van het definitieve vaststellingsbesluit kunt u bijsluiten als dat nog niet in bezit van RVO is.
 • Daarna hevelt het ministerie van EZ het budget over naar het gemeente- of provinciefonds van het ministerie van BZK.
 • De uitkering vindt plaats vanaf de eerstvolgende circulaire (voor- of najaarscirculaire) via het gemeente- of provinciefonds.

Meer weten over de Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto's, hoeveel budget beschikbaar is om laadinfrastructuur te realiseren en de achtergrond van de Green Deal.

Meer weten over de Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto's?

Lees meer over hoeveel budget beschikbaar is om laadinfrastructuur te realiseren en kom meer te weten over de achtergrond van de Green Deal.