MijnRVO.nl

 • Partners voor Water PvW

  De Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta's - WWSD (onderdeel van Partners voor Water 2016-2021) is een tenderprogramma voor ondernemingen, overheden, ngo's en kennisinstellingen. Met deze subsidie kunt u een pilot-, demonstratie- of haalbaarheidsproject uitvoeren voor innovatieve of vernieuwende technologie, methodologie of prototype op watergebied.

Over dit onderwerp

Op deze pagina doet u tijdens een van de tenderrondes een subsidieaanvraag. De tweede tender van 2017 staat open in de periode van 3 juli tot en met 15 september 2017.

Lees alle informatie over de thema's, looptijd en budget van de Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta's op onze informatiepagina Partners voor Water (PvW).

Voorwaarden voor deze subsidie

Wilt u gebruikmaken van de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD)? Dan voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • Alleen ondernemingen, onderzoeksorganisaties en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) kunnen een aanvraag indienen. In het geval van een samenwerkingsverband treedt één aanvrager als penvoerder op.
 • Buitenlandse ondernemingen, onderzoeksorganisaties of ngo's mogen deelnemen in uw consortium. Ze mogen niet als penvoerder optreden. Een buitenlandse partner mag subsidie ontvangen. De penvoerder verstrekt die subsidie. Nut en noodzaak weegt mee in de beoordeling.
 • Nederlandse en buitenlandse overheidsorganisaties mogen niet als consortiumpartner deelnemen. Uitzondering: Gaat een waterschap in het buitenland activiteiten uitvoeren die niet tot de Nederlandse publieke taak behoren? Dan kunnen deze als economische activiteiten worden aangemerkt. Het waterschap wordt dan als onderneming aangemerkt en mag onderdeel uitmaken van het consortium.
 • U identificeert een lokale gebruiker of begunstigde. Sterk lokaal eigenaarschap en betrokkenheid van lokale partners is essentieel. Leg voor en tijdens uw project contacten met bijvoorbeeld ontwikkelingsbanken en lokale overheden en bedrijven.
 • Uw project stimuleert de inzet van vernieuwende Nederlandse kennis en kunde, met het oog op waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke delta’s en toeleverende systemen in het buitenland.
 • Uw project heeft te maken met een of meer van de volgende thema’s:
  • drinkwater en sanitatie
  • water governance
  • duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens (maar niet op de wal)
  • klimaat
  • (water)veiligheid
  • voedsel en ecosystemen
  • water en energie

Ook is er een maximale projectomvang. De maximale projectomvang vindt u op de pagina's over haalbaarheidsprojecten en pilotprojecten.

Afwijzingsgronden

In artikel 13 van de regeling vindt u redenen voor afwijzing van een project. Toets uw project eerst aan deze afwijzingsgronden of vraag een toelichting hierover tijdens een intake met een adviseur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Aanvragen

De PvW-regeling is een tenderprogramma. U kunt alleen tijdens een tenderronde subsidie aanvragen. De tweede tender van 2017 staat open in de periode van 3 juli tot en met 15 september 2017.

Projectideegesprek verplicht

Vanaf deze tender is een projectideegesprek verplicht. Zonder projectideegesprek kunt u geen aanvraag indienen. Voor de tweede tender van 2017 kunt u uw idee bespreken van 15 mei tot en met 31 augustus 2017. U kunt tot en met 15 augustus een gesprek aanvragen. Meer informatie over deze gesprekken en het projectideeformulier vindt u op onze informatiepagina Partners voor Water (PvW).

eHerkenning

Voor uw aanvraag heeft u een eHerkenningsmiddel (EH) niveau 2 of 2+ nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag het aan op de website van eHerkenning.

Bijlagen

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Welke dit zijn, leest u onder Bijlagen bij uw aanvraag.

Penvoerder van een samenwerkingsverband

Als u een aanvraag doet als penvoerder van een samenwerkingsverband kunt u de volledige procedure nalezen in het document Samenwerkingsverband en de rol van de penvoerder (pdf).

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag voegt u de volgende bijlagen toe:
 1. Een projectplan (Word)
 2. Haalbaarheid projectbegroting (Excel)
 3. Een Pilot projectbegroting (Excel) en
 4. (indien van toepassing) een formulier Aanmelding en Machtiging deelnemer samenwerkingsverband (pdf) of de Engelstalige versie  Partner Form PvW (pdf)

Meerdere aanvragen

U kunt binnen een tender meerdere subsidieaanvragen indienen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan meerdere projecten van dezelfde aanvrager honoreren.

Na uw aanvraag

Na sluiting van de tender controleert RVO.nl alle aanvragen op volledigheid. U kunt uw ingediende aanvraag na de tendersluiting niet meer aanvullen of wijzigen.

Na het indienen van uw aanvraag mag u beginnen met de uitvoering van uw project.

Minimaal 2 projectadviseurs beoordelen de inhoud van uw aanvraag. Zij vragen ook de Nederlandse ambassade in het land van uw aanvraag om advies. RVO.nl controleert of u financieel voldoende draagkracht heeft voor de uitvoering van het project. In de laatste fase gaan de voorstellen naar een expertpanel. Daarna volgt de definitieve ranglijst. Lees meer hierover op onze informatiepagina Beoordelingscriteria.

Haalbaarheidsprojecten en pilotprojecten kennen een aparte ranglijst. Projecten worden gehonoreerd tot het maximumbudget is bereikt per type project: bij haalbaarheid tot € 300.000 en bij pilotprojecten tot € 1,7 miljoen. Uw aanvraag kan meer dan 65 punten krijgen en toch geen subsidie ontvangen, omdat het budgetplafond is bereikt. Opnieuw indienen voor de volgende tenderronde mag, maar vraag dan altijd advies aan een projectadviseur.

Beslissing

U krijgt in de fase van inhoudelijke en financiële beoordeling geen tussentijdse informatie over de slagingskans van uw subsidie. RVO.nl verstuurt de beschikking binnen 13 weken na sluiting van de tender.

Na verlening van de subsidie, ontvangt u informatie over het betaalschema van de voorschotten. Binnen 2 weken na verlening betaalt RVO.nl automatisch het eerste voorschot. U hoeft die niet aan te vragen.

Bij een samenwerkingsverband krijgt de penvoerder uitbetaald. De penvoerder is verantwoordelijk voor uitbetaling aan de overige deelnemers.

Stopzetten betaling

Wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen voor deze subsidie, kan RVO.nl het uitbetalen tijdelijk stopzetten. De bedoeling hiervan is om te kijken of de subsidieverlening nog wel terecht is. Blijkt die niet terecht te zijn, dan kunnen wij de subsidieverlening aanpassen, stopzetten of zelfs intrekken.

Contactpersoon

Een adviseur van RVO.nl zal tijdens uw project contactpersoon zijn. Voor de start van uw project maakt u kennis met hem of haar. Bij die kennismaking licht de adviseur de verplichtingen uit de beschikking toe.

Vaststelling aanvragen

Aan het einde van een subsidieproject volgt de vaststelling. Dan stellen wij het subsidiebedrag definitief vast. Bij de vaststelling legt u verantwoording af over:

 • de financiële situatie
 • het project
 • het resultaat

Binnen 13 weken na de einddatum van het project vraagt u vaststelling aan met het formulier Aanvraag vaststelling subsidie (pdf).

Bijlagen

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • de eindrapportage
 • de financiële verantwoording
 • een controleverklaring (als de subsidie groter is dan € 125.000)

Wijken de gemaakte kosten 10% of meer af van de begrotingspost in uw aanvraag? Dan geeft u daar een toelichting op.

Direct regelen