MijnRVO.nl

  • Mestverwerkingsplicht voor de landbouwer

    Veehouders moeten een deel van de mest die op het bedrijf is geproduceerd laten verwerken. Dit kan door mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met mestverwerkers. De verplichting om mest te laten verwerken geldt alleen als er op uw bedrijf meer mest wordt geproduceerd dan u op uw grond mag uitrijden. Op deze pagina leest u hoe u een deel van dit mestoverschot kunt laten verwerken en op welke manieren u aan uw verwerkingsplicht kunt voldoen.

VDM met opmerkingscode 61

U kunt een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) met opmerkingscode 61 invullen en insturen. Deze code kunt u alleen gebruiken als mest vanaf een landbouwbedrijf wordt afgevoerd. U gebruikt de opmerkingscode bij:

  • rechtstreekse afvoer van een vracht mest naar een verwerker voor de mestverwerkingsplicht van uw bedrijf;
  • directe export van een vracht mest voor de mestverwerkingsplicht.

Als u een VDM met opmerkingscode 61 instuurt, weten wij dat u mest laat verwerken en om hoeveel kilogram fosfaat het gaat. Het VDM geldt voor een hele vracht. De verwerker zal de hele vracht (in kilogrammen fosfaat) moeten verwerken. Vult u opmerkingscode 61 niet in, dan telt de afgevoerde mest niet mee voor uw verwerkingsplicht.

U gebruikt opmerkingscode 61 niet als mest wordt afgevoerd van een intermediaire of verwerkende onderneming. Ook gebruikt u de code niet bij de afvoer naar natuurterrein, grenspercelen of export van champost.

Driepartijenovereenkomst

Levert u de mest niet rechtstreeks aan een verwerker, maar aan een mestbewerker? Dan kunt u een overeenkomst afsluiten met een bewerker én verwerker. De overeenkomst is een papieren overeenkomst tussen een:

  • landbouwer
  • mestbewerker/intermediair
  • mestverwerker

In deze driepartijenovereenkomst leggen de 3 partijen vast dat de landbouwer een hoeveelheid dierlijke mest (in kilogrammen fosfaat) levert aan de bewerker, en dat de bewerker dezelfde hoeveelheid laat verwerken door de verwerker. De overeenkomst geldt voor een kalenderjaar. Binnen deze overeenkomst bent u verplicht de hoeveelheid mest waarvoor u een overeenkomst heeft afgesloten te leveren. De verwerker is verplicht om deze hoeveelheid daadwerkelijk te verwerken.

Wanneer melden

U sluit de driepartijenovereenkomst af voordat de eerste mest naar de bewerker wordt vervoerd. U bewaart deze in uw eigen administratie. Uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar meldt u de gegevens van de driepartijenovereenkomst aan ons. Het is niet mogelijk om daarna nog overeenkomsten van een voorgaande kalenderjaar in te sturen.

Hoe melden

U geeft de gegevens van de driepartijenovereenkomst door via Direct regelen op deze pagina. U ondertekent zelf en laat dit formulier ook door de mestbewerker en mestverwerker elektronisch ondertekenen. Na elke elektronische ondertekening ontvangt de ondertekenaar een e-mail van ons. Nadat de 3 partijen hebben ondertekend, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Het is mogelijk om meerdere overeenkomsten tussen dezelfde partijen in te sturen. De hoeveelheid fosfaat in alle ingestuurde overeenkomsten wordt bij elkaar opgeteld.

Intrekken of wijzigen overeenkomst

U kunt een driepartijenovereenkomst intrekken. Hiervoor moeten wel alle partijen ondertekenen. U kunt alleen overeenkomsten intrekken van het huidige jaar.

U kunt extra killogrammen doorgeven. Hiervoor stuurt u binnen het huidige kalenderjaar de gegevens van de driepartijenovereenkomst naar ons toe.

U kunt het aantal kilogrammen in een overeenkomst verminderen. Trek dan de geregistreerde overeenkomst in. Stuur vervolgens een nieuwe overeenkomst op met de juiste gegevens. U kunt alleen overeenkomsten wijzigen van het huidige jaar.

Vervangende verwerkingsovereenkomst

Landbouwers kunnen de mestverwerkingsplicht onderling overdragen door een Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) af te sluiten. Met deze overeenkomst spreken landbouwers af dat de ene landbouwer de verwerkingsplicht van de andere landbouwer overneemt. U mag met meerdere landbouwers een VVO afsluiten. De overeenkomst geldt voor een kalenderjaar. U bewaart deze in uw eigen administratie. Uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar meldt u de vervangende verwerkingsovereenkomst aan ons. Het is niet mogelijk om daarna nog overeenkomsten van een voorgaande kalenderjaar in te sturen.

Niet mogelijk

VVO's tussen veehouders met hoofdzakelijk pluimvee en veehouders met andere diersoorten zijn niet mogelijk. Veehouders met hoofdzakelijk pluimvee hebben een bedrijf waarbij de totale fosfaatproductie voor meer dan de helft uit pluimveemest bestaat.

Hoe melden

U geeft de gegevens van de Vervangende verwerkingsovereenkomst door via Direct regelen op deze pagina. U ondertekent zelf en laat dit formulier ook door de andere landbouwer elektronisch ondertekenen. Nadat beide partijen hebben ondertekend, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Het is mogelijk om meerdere overeenkomsten tussen dezelfde partijen op te stellen. De hoeveelheid fosfaat in alle ingestuurde overeenkomsten wordt bij elkaar opgeteld

Intrekken of wijzigen overeenkomst

U kunt een Vervangende verwerkingsovereenkomst  intrekken. Hiervoor moeten wel beide partijen ondertekenen. U kunt alleen overeenkomsten intrekken van het huidige jaar.

U kunt extra killogrammen doorgeven. Hiervoor stuurt u binnen het huidige kalenderjaar de gegevens van de Vervangende verwerkingsovereenkomst naar ons toe.

U kunt het aantal kilogrammen in een overeenkomst verminderen. Trek dan de geregistreerde overeenkomst in. Stuur vervolgens een nieuwe overeenkomst op met de juiste gegevens. U kunt alleen overeenkomsten wijzigen van het huidige jaar.

 

Meldpunt knelpunten mestbewerking en -verwerking

Wilt u investeren in een installatie voor mestbewerking of mestverwerking en loopt u daarbij tegen problemen aan in de vergunningsverlening? Geef dit dan door met het formulier Melding knelpunten mestbewerking en -verwerking.

Wilt u het formulier zo compleet mogelijk invullen en opmerkingen duidelijk onderbouwen? Dan kan de werkgroep uw knelpunt beter analyseren en behandelen.

Meer weten over de mestverwerkingsplicht voor de landbouwer?

Lees hoe u uw bedrijfsoverschot berekent, hoeveel mest u moet laten verwerken en welke uitzonderingen op de mestverwerkingsplicht gelden.

Direct regelen

Formulieren openen

Formulieren op mijn.rvo.nl openen in een nieuw venster. Opent een formulier niet als u erop klikt? Controleer dan of uw internet browser een pop-up blocker heeft en het openen van een nieuw venster tegenhoudt. Bekijk de instructievideo pop-up blocker of ga naar onze Helppagina.