MijnRVO.nl

 • Kwaliteitsimpuls natuur en landschap SKNL

  In Nederland zijn veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom kunnen ondernemers subsidie krijgen voor natuurontwikkeling en –behoud. Heeft u grond in gebruik die u geschikt wilt maken voor (agrarisch) natuurbeheer? Of beheert u natuurgebied en wilt u de kwaliteit hiervan verhogen? Hiervoor kunt u de subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap SKNL krijgen. Er zijn 2 soorten subsidies beschikbaar. Voor een aantal provincies behandelt RVO.nl de aanvraag. Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u de subsidie aanvraagt.

Voorwaarden voor deze subsidie

U bent eigenaar of erfpachter van bos of natuur en u wilt de natuurkwaliteit van dit terrein verhogen of veranderen. Of u wilt landbouwgrond geschikt maken voor natuur of er een agrarisch beheertype of landschapstype ontwikkelen of verbeteren. Voor de inrichtingsmaatregelen die u daarvoor moet nemen kunt u investeringssubsidie krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt alleen investeringssubsidie krijgen als de maatregelen in het investeringsplan bijdragen aan de realisatie van het investeringsdoel. Ook moet u een investeringsplan maken dat aansluit bij het Natuurbeheerplan van uw provincie, zoals dat van toepassing was uiterlijk 6 weken voor de datum van uw subsidieaanvraag. De maatregelen die u in het investeringsplan beschrijft, moeten de omzetting, verhoging van de kwaliteit of de aanleg efficiënt en effectief realiseren.

In het investeringsplan beschrijft u:

 • de uitgangssituatie
 • het investeringsdoel dat u wilt bereiken
 • de inrichtingsmaatregelen die u moet nemen om het doel te bereiken
 • de oppervlakte waarop u de maatregelen uitvoert
 • waarom u de maatregelen neemt
 • de beoogde eindsituatie van het terrein, waarbij u minimaal het beoogde beheertype en de oppervlakte daarvan aangeeft
 • de wegen en paden die u in stand gaat houden, verbeteren, aanleggen of verwijderen
 • een tijdsplanning waarin u de inrichtingsmaatregelen realiseert
 • een gespecificeerde begroting

Combinatie investeringssubsidie en functieverandering?

U kunt de investeringssubsidie én de subsidie functieverandering aanvragen. Geef dat in het investeringsplan aan. U stelt in dat geval dus 1 plan op. U hoeft niet apart een realisatieplan voor functieverandering op te stellen.

U wilt landbouwgrond blijvend omzetten in bos- of natuurterrein. De economische waarde van de grond daalt daardoor. Voor de waardedaling krijgt u een compensatie.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt alleen subsidie voor functieverandering aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U gebruikt de subsidie voor de omzetting van landbouwgrond naar natuur.
 • Indien u subsidie krijgt voor agrarisch natuurbeheer (SNL) dient u de ontvangen subsidie terug te betalen.
 • De functieverandering gebruikt u niet voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen of een bestaande (publiekrechtelijke) regeling of afspraak.
 • Met de functieverandering realiseert u de doelen uit het Natuurbeheerplan van uw provincie, zoals dat van toepassing is op de datum van uw subsidieaanvraag.
 • U heeft voor de verwerving van de landbouwgrond geen subsidie gekregen.
 • U maakt een realisatieplan.

Realisatieplan

Bij uw subsidieaanvraag voor functieverandering hoort een realisatieplan. Dat hoeft u alleen te doen, als u uitsluitend voor functieverandering subsidie aanvraagt. Vraagt u ook investeringssubsidie aan, dan gebruikt u het investeringsplan. Hierin beschrijft u hoe u de functieverandering ecologisch invult en hoe u de natuurdoelen dus gaat realiseren.

U beschrijft de uitgangssituatie en geeft aan welke maatregelen u gaat nemen. Ook geeft u aan op welke oppervlakte de maatregelen worden uitgevoerd. Geef per kostensoort de oppervlakte op en maak een begroting met een overzicht van de daarbij behorende kosten.

Indicatie waardedaling

Als u uw landbouwgrond blijvend wilt omvormen naar natuur, dan kunt u vooraf een indicatie van de waardedaling van uw grond aanvragen. Hiervoor kunt u dan terecht bij uw provincie.

Aanvragen

U voldoet aan de voorwaarden en wilt subsidie aanvragen. Hoe doet u dat en waar moet u op letten?

Vraagt u subsidie aan in de provincie Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland, Groningen of Utrecht? Dan regelt u dat via ons. Vraag hiervoor het formulier Aanvraag Subsidie kwaliteitsimpuls en eventueel de bijbehorende kaarten telefonisch bij ons aan. Stuur uw volledig ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar ons terug. Wij beoordelen uw aanvraag. Het kan gebeuren dat uw provincie zelf uw aanvraag wil beoordelen. Daarom sturen wij uw aanvraagformulier en investeringsplan/realisatieplan ook altijd door naar de provincie.

Iemand machtigen

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Met de aanvraag moet u in dat geval een formulier Bijlage machtiging SNL meesturen. Ook dit formulier vraagt u telefonisch bij ons aan.

Als u een programma investeringen in natuurterreinen wilt aanvragen, dan moet u als bijlage een digitale kaart toevoegen. Hoe levert u de digitale kaart aan?

 • U levert het bestand met de buitengrenzen van uw aan te vragen terreinen en bijbehorende database bij voorkeur als geodatabase versie 9.3 aan.
 • Deze levert u aan op een cd-rom of dvd type Worm (Write once read many).
 • U geeft het cd-label een naam (bijvoorbeeld SKNL_project_Naam aanvrager).

In de database bij de aanvraag neemt u de volgende kolommen op:

Naam Omschrijving Datatype Verplicht Opmerking
Kolommen database digitale kaart
objectID Unieke, betekenisloze identificatie van een object Numeriek Ja Wordt automatisch aangemaakt bij shapefile format
shape Bevat de geometrie ESRI shape    
RelatieNum BRS-nummer van de relatie Numeriek, 9 posities Ja  
AanvraagID Nummer van de aanvraag Numeriek, 7 posities Ja  
UniekObjec   Numeriek Nee Nummer van het terrein. ID-nummer van het perceel uit de eigen administratie.
SHAPE Length        
SHAPE Area        

 

Na uw aanvraag

U krijgt een ontvangstbevestiging als uw aanvraag binnen is. We nemen uw subsidieaanvraag in behandeling als deze compleet is en u hem op tijd heeft opgestuurd. Als er gegevens of stukken ontbreken, ontvangt u hierover bericht. U heeft dan 14 dagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren.

Wij controleren uw aanvraag namens uw provincie en nemen binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing.

Deelbetaling na 1 jaar

Na de subsidietoekenning kunt u jaarlijks een deelbetaling aanvragen. In de provincie Gelderland is het toegestaan dit meerdere keren per jaar te doen. Dit kan als de goedgekeurde tijdsplanning voor de investeringsmaatregelen meer dan 1 jaar is. U vraagt hiervoor het formulier Aanvraag deelbetalingsverzoek investeringssubsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap telefonisch bij ons aan. U vraagt de deelbetaling aan voor de kosten die u heeft gemaakt. De hoogte van de deelbetaling is minimaal € 500 en maximaal 50% van de toegekende investeringssubsidie. Een deelbetaling mag maximaal 95% van de opgevoerde, werkelijk gemaakte kosten zijn.

Verplicht: Opstellen kwalitatieve verplichting

Als eigenaar sluit u binnen 1 jaar na de subsidietoekenning een notariële overeenkomst af met de provincie. Dit is een kwalitatieve verplichting. Hierin staat dat u geen landbouwkundige activiteiten mag uitvoeren, tenzij deze vanuit het natuurdoel zijn toegestaan. Dit betekent dat u geen maatregelen mag nemen die de ontwikkeling van de natuur in de weg staan. De aangewezen notaris neemt contact met u op voor het aangaan van deze verplichting en regelt de inschrijving van de overeenkomst in de openbare registers. De provincie betaalt de kosten hiervoor.

De kwalitatieve verplichting is blijvend van toepassing op de grond en gaat bij overdracht van de grond over op de volgende eigenaar/beheerder.

Betaling

Zodra u de kwalitatieve verplichting heeft getekend, betalen wij het bedrag in 1 keer aan u uit. Heeft de provincie gekozen voor financiering van de subsidie functieverandering via het Nationaal Groenfonds? Sluit als eigenaar dan binnen 1 jaar na de subsidietoekenning een overeenkomst voor voorfinanciering af met het Nationaal Groenfonds. Uw provincie zorgt voor de aflossing van de voorfinanciering. U ontvangt bij de beslissing een voorbeeldtekst die u kunt gebruiken voor voorfinanciering.

Als u subsidie krijgt toegewezen, is een van de voorwaarden dat u daar een administratie over bijhoudt. Dit houdt in dat u bepaalde documenten moet bewaren tijdens en na de subsidieperiode. De volgende documenten bewaart u over uw subsidieaanvraag:

 • de aanvraag met de bijlagen
 • alle correspondentie over uw aanvraag
 • eventuele machtigingen van uw aanvraag

Bij een controle kijken we of u de investering uitvoert die hoort bij uw natuurbeheertype. Dit doen wij samen met de provincies. De controle gebeurt onaangekondigd en steekproefsgewijs. De controle gaat over het hele bedrijf.

Een controleur heeft toestemming om overal op uw bedrijf te kijken. Ook heeft hij recht op inzage in de administratieve bedrijfsvoering. De controleur vertelt u wat hij heeft vastgesteld. U kunt zelf een aantekening of opmerking toevoegen aan zijn controlerapport. De controleur is niet bevoegd om uitspraken te doen over de gevolgen van een overtreding. Wij stellen de hoogte van een eventuele korting vast.

Wat te doen bij een overtreding?

Is er tijdens een controle op uw bedrijf een overtreding geconstateerd? Dan krijgt u daarover een brief van ons met een omschrijving van de overtreding. U kunt in Mijn dossier het controlerapport bekijken. Daarnaast staat in de brief beschreven hoe u kunt reageren. Na ontvangst van de brief heeft u 2 weken de tijd om aanvullende informatie samen met bewijsstukken naar ons toe te sturen. U kunt ook aangeven dat u geen aanvullende informatie heeft. Wij gaan dan direct door met de afhandeling van de controle.

Beoordeling

Na ontvangst van uw reactie, beoordelen wij de informatie die u heeft opgestuurd. U leest de beoordeling in een definitieve beslissing die u van ons ontvangt.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de korting, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing die u heeft gekregen. Hoe u dit doet, staat in de brief. Na ontvangst van de beslissing heeft u hier 6 weken de tijd voor. U leest op de pagina Bezwaar meer over het indienen van een bezwaarschrift.

Als uw situatie wijzigt

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden niet meer het beheer kunt voeren over 1 of meerdere percelen uit uw beheerovereenkomst. Geef wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. De formulieren hiervoor vraagt u telefonisch bij ons aan. Hieronder leest u de meest voorkomende situaties bij de investeringssubsidie:

 • Verkoop of verpacht perceel (beheereenheid)
  U heeft een perceel verkocht of verpacht aan iemand anders. Daarmee heeft u het beheer niet meer. Meld deze wijziging van de beheerovereenkomst zo snel mogelijk, zodat deze op naam van de nieuwe eigenaar of erfpachter kan komen. Als u met de koper of pachter afspreekt dat deze de rechten en plichten van de SKNL overneemt voor het resterende deel van de subsidieperiode, dan hoeft u de ontvangen deelbetalingen niet terug te betalen. U meldt de overdracht binnen 3 maanden met het formulier Melding Overdracht, overname of beëindiging subsidie en tijdelijk grondgebruik.
 • Aankoop perceel (beheereenheid)
  U heeft een perceel gekocht of gepacht van iemand anders. Daarmee kunt u het beheer overnemen. Meld deze wijziging van de beheerovereenkomst zo snel mogelijk, zodat deze op uw naam kan komen.
 • Verkoop aan Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), Staatsbosbeheer of een terrein beherende organisatie
  Als de beheereenheid wordt verkocht aan een van de genoemde organisaties, dan mag de subsidie voortijdig worden vastgesteld.
 • Landinrichtingsprojecten
  De beheereenheid valt binnen een landinrichtingsgebied en hierdoor heeft u het recht op gebruik en beheer niet meer.

Overmacht

Als u door overmacht niet kunt voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen, heeft dit geen gevolgen voor de subsidie. Onderstaande situaties worden als overmacht gezien:

 • Overlijden beheerder
  Als een beheerder overlijdt, dan moet de rechtsopvolger van de overleden persoon binnen 24 weken na het overlijden aangeven of hij/zij de beheerovereenkomst overneemt of het beheer beëindigt.
 • Publieke werkzaamheden
  Werkzaamheden die van nut zijn voor het publiek in het algemeen (van algemene nutte), moet u melden voordat de werkzaamheden beginnen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de gasleiding op uw perceel.
 • Onteigening terrein
  Door onteigening heeft u geen recht op gebruik en beheer van de beheereenheid.

Vaststelling aanvragen voor investeringssubsidie

Bent u klaar met uw inrichtingsmaatregelen, dan vraagt u bij ons subsidievaststelling aan. Dit doet u met het formulier Aanvraag Subsidievaststelling investeringssubsidie Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap. Het formulier vraagt u telefonisch bij ons aan. U heeft na afloop van de subsidieperiode 6 maanden de tijd om de vaststelling aan te vragen. Binnen 13 weken nadat wij uw aanvraag voor vaststelling hebben gekregen, krijgt u hierover bericht van ons.