MijnRVO.nl

 • Jonge vissers 2017

  Met de subsidie Jonge vissers 2017 kunnen vissers jonger dan 40 jaar een vergoeding krijgen om een (deel van een) vissersvaartuig aan te schaffen. Beroepsvissers leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Om concurrerend te blijven is het belangrijk dat er genoeg jonge vissers instromen. Alleen: het opstarten van een bedrijf in deze sector is een grote financiële uitdaging. Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Op deze pagina leest u wat u nodig heeft voor uw aanvraag. Via Direct regelen vraagt u de subsidie aan.

Voorwaarden voor deze subsidie

Voor deze subsidie gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • U bent op het moment van aanvraag jonger dan 40 jaar.
 • U kunt alleen zelf als natuurlijk persoon subsidie aanvragen. Rechtspersonen kunnen geen subsidie aanvragen.
 • U kunt aantonen dat u minimaal 5 jaar relevante werkervaring heeft in de visserij of een daaraan gelijkwaardige beroepsopleiding heeft gevolgd.
 • U bent niet eerder (mede-)eigenaar geweest van een vissersvaartuig.
 • Schaft u een deel van een vaartuig aan? Dan mag het overige deel geen eigendom blijven van de huidige eigenaar.
 • U beschikt over voldoende financiële capaciteit om een vissersvaartuig aan te schaffen. U stelt hiervoor een financieringsplan op.
 • U mag het vissersvaartuig aanschaffen vanaf het moment dat u een ontvangstbevestiging heeft gekregen. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing op uw aanvraag. Houd er dan rekening mee dat u alleen subsidie ontvangt als wij uw aanvraag goedkeuren.
 • U mag geen vissersvaartuig van buiten de Europese Unie importeren.
 • De prijs van het vissersvaartuig is markconform. Dit kunt u aantonen met een taxatierapport of 2 offertes van 2 vergelijkbare vaartuigen naast de offerte van het aan te schaffen vaartuig.
 • U voert de investering uit volgens uw aanvraag. U geeft onvoorziene situaties en wijzigingen altijd aan ons door.
 • U mag de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet overtreden. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels.
 • Gebruik in al uw communicatiemiddelen over de investering, het logo van de Europese Unie (de Europese vlag). Vermeld ook dat de aanschaf van het vaartuig is gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.
 • Bent u beroepsvisser in de binnenvisserij? Dan heeft u voor aanvraag tot subsidievaststelling de melding grote vistuigen gedaan.
 • U houdt de investering minstens 5 jaar in stand. Dit gaat in vanaf het moment dat u de laatste betaling heeft ontvangen. Dit heet instandhoudingsplicht. Dit betekent bijvoorbeeld dat het vissersvaartuig niet van eigenaar mag veranderen en niet vernietigd of omgebouwd mag worden voor een andere toepassing.
 • Is de subsidie verleend voor een vaartuig dat uitsluitend in binnenwateren actief is? Dan mag u gedurende 5 jaar na laatste betaling uitsluitend in binnenwateren actief zijn.
 • U houdt een administratie bij en bewaart deze administratie  ten minste 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.

Voor het vissersvaartuig dat u wilt aanschaffen, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het vissersvaartuig heeft een lengte over alles van minder dan 24 meter.
 • Het vissersvaartuig is uitgerust voor zeevisserij, kustvisserij of binnenvisserij.
 • Het vissersvaartuig is tussen de 5 tot 30 jaar oud.

Vissersvaartuig voor zee- of kustvisserij

Gebruikt u het vissersvaartuig om te vissen in de zee- of kustvisserij? Dan moet het vaartuig behoren tot een vlootsegment, waarvan de vangstcapaciteit in evenwicht is met de beschikbare vangstmogelijkheden. Ook moet het (aangekochte) vaartuig voor aanvraag tot subsidievaststelling ingeschreven zijn in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV). U kunt bij ons het vaartuig registreren.

Vissersvaartuig voor het IJsselmeer

Gebruikt u het vissersvaartuig om te vissen op het IJsselmeer? Dan bent u verplicht om voor aanvraag tot subsidievaststelling in het bezit te zijn van een vergunning om te vissen in het IJsselmeer. Ook moet uw vaartuig ingeschreven zijn in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV). U kunt bij ons het vaartuig registreren.

Aanvragen

De subsidie Jonge vissers kunt u aanvragen vanaf 2 januari 2017. U doet dit via Direct regelen op deze pagina. Uw aanvraag is uiterlijk op 29 december 2017 17.00 uur bij ons binnen.

Alleen met DigiD aanvragen

U kunt alleen zelf subsidie aanvragen: rechtspersonen kunnen geen subsidie aanvragen. Log dus in met uw DigiD. Aanvragen, waarbij u inlogt met eHerkenning, moeten we afwijzen.

Iemand machtigen

U kunt iemand anders machtigen om deze subsidie voor u aan te vragen, bijvoorbeeld een accountant of adviseur. Dit doet u in Mijn dossier (eerst inloggen).

Volgorde van binnenkomst aanvragen is bepalend

Bij deze subsidie is de volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen bepalend voor wie subsidie krijgt. Aanvragen die we op dezelfde dag ontvangen, beschouwen we als tegelijk ontvangen. Onder de aanvragen die binnenkomen op de dag dat het budget wordt overschreden, gaan we loten. We beschouwen de aanvraag als ontvangen op de dag dat de aanvraag volledig is.

U mag het vissersvaartuig aanschaffen vanaf het moment dat u een ontvangstbevestiging heeft gekregen. Vanaf dat moment mag ook pas de betaling en het leveren van het vissersvaartuig plaatsvinden. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing op uw aanvraag. Houd er dan rekening mee dat u alleen subsidie ontvangt als wij uw aanvraag goedkeuren. Als u de subsidie krijgt toegewezen ontvangt u een toewijsbrief. Na deze toewijsbrief heeft u maximaal 6 maanden de tijd om het vissersvaartuig aan te schaffen.

Bijlagen bij uw aanvraag

Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag via Direct regelen:

 • offerte
 • taxatierapport
 • bewijs van financiering
 • bewijs werkervaring of opleiding

Stuur bij de aanvraag een gespecificeerde offerte mee van het vaartuig. De offerte bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • de kosten van het vaartuig, inclusief en exclusief btw
 • een beschrijving en de kosten van de inventaris
 • de datum waarop de offerte is opgesteld
 • het bouwjaar van het vaartuig
 • de lengte van het vaartuig
 • het EU-identificatienummer, het brandmerk of een rompnummer

Deze offerte mag niet ondertekend zijn. U mag pas verplichtingen aangaan, nadat u de ontvangstbevestiging op de aanvraag hebt ontvangen. De offerte mag niet meer dan 3 maanden oud zijn.

De kosten van uw vaartuig moeten redelijk zijn. U onderbouwt dit met een taxatierapport. Het taxatierapport bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • de waarde van het vissersvaartuig
 • een beschrijving en de waarde van het inventaris
 • de naam van de taxateur
 • de deskundigheid van de taxateur
 • de datum waarop het taxatierapport is opgesteld
 • het bouwjaar van het vaartuig
 • de lengte van het vaartuig
 • het EU-identificatienummer, het brandmerk of een rompnummer

Het taxatierapport mag ten hoogste 3 maanden oud zijn op het moment van aanvraag.

Gespecificeerde offertes

Als alternatief voor het taxatierapport kunt u ook 2 gespecificeerde offertes van vergelijkbare vissersvaartuigen indienen. In de offertes staan in ieder geval de volgende gegevens:

 • de kosten van het vaartuig en of deze inclusief of exclusief btw zijn
 • een beschrijving en de kosten van de inventaris
 • de datum waarop de offerte is opgesteld
 • het bouwjaar van het vaartuig
 • de lengte van het vaartuig
 • het EU-identificatienummer, het brandmerk of een rompnummer

Ook deze offertes mogen niet meer dan 3 maanden oud zijn.

Het subsidiebedrag dekt de kosten niet volledig. U bent daarom verantwoordelijk voor de financiering van het resterende deel, ook wel eigen bijdrage genoemd. U onderbouwt met bewijsstukken hoe u deze eigen bedragen gaat financieren. Dit kan bijvoorbeeld met een toezegging van de bank, dat een lening zal worden verstrekt wanneer subsidie is verleend. Of u financiert het door de inbreng van eigen vermogen.

U moet voldoende vakbekwaam zijn en over minimaal 5 jaar werkervaring in de visserij beschikken. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen met informatie uit het Sociaal Fonds Maatschapsvisserij of een arbeidsovereenkomst en loonstroken.

Onder een gelijkwaardige beroepsopleiding verstaan we een met succes afgeronde opleiding tot stuurman-werktuigkundige voor de zeevisvaart. Heeft u een andere beroepsopleiding gevolgd, bijvoorbeeld in het buitenland of langer geleden? Dit toont u bijvoorbeeld aan door een diplomasupplement waarin de opleiding beschreven staat.

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag voor subsidie hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag volledig is. Hierna krijgt u bericht van ons. Ontbreken er gegevens of bewijsstukken? Dan heeft u 14 dagen de tijd om deze ontbrekende informatie aan te leveren.

U kunt meteen beginnen met het realiseren van uw investering. Houd er dan rekening mee dat u alleen subsidie ontvangt als wij uw aanvraag goedkeuren.

U ontvangt binnen 13 weken per brief een beslissing over uw aanvraag. Als wij uw aanvraag voor subsidie toewijzen, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt toegewezen. Als wij uw aanvraag afwijzen, krijgt u ook digitaal een brief.

Als u subsidie krijgt toegewezen, dan betekent dit niet dat u automatisch een vergunning of andere documenten ontvangt die u nodig heeft voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten. Deze vraagt u apart aan.

Tijdens de uitvoering van de investering is het belangrijk dat de kosten die u maakt inzichtelijk zijn. Hiervoor houdt u een administratie bij met een specifieke boekhoudkundige code. Bewaar deze administratie tot 7 jaar na de datum van de laatste betaling.

Vaststelling aanvragen

Heeft u de aanschaf, betaling en levering van het vissersvaartuig afgerond? Vraag dan vaststelling van uw subsidie aan. Als deze aanvraag wordt toegewezen, betalen wij het definitieve subsidiebedrag aan u uit. U vraagt vaststelling aan via Direct regelen op deze pagina.

 • U mag geen ander vaartuig aanschaffen dan waarvoor u subsidie heeft gekregen.
 • U kunt voor deze subsidie geen voorschot in de uitbetaling aanvragen.
 • U heeft na de toewijsbrief maximaal 6 maanden plus 13 weken de tijd om subsidievaststelling aan te vragen.

Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag voor subsidievaststelling via Direct regelen:

 • gegevens over de hoogte van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten
 • een opdrachtbevestiging of ondertekende offerte, waaruit blijkt op welk moment verplichtingen zijn aangegaan
 • een afschrift van factuur waaruit het onderscheid in de kosten van het vissersvaartuig en inventaris blijkt en waar de prijs inclusief en exclusief btw op staat
 • een afschrift van betalingsbewijs: een kopie van uw bankafschrift of een print van uw rekeningoverzicht op internet, waaruit blijkt dat u uw investering heeft betaald
 • een afschrift van eigendomsbewijs

Als het vaartuig ingeschreven is in het Kadaster, is het afschrift van eigendomsbewijs een afschrift van de notariële akte.

Beslissing en uitbetaling

Als wij uw aanvraag voor subsidievaststelling hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag volledig is en krijgt u bericht van ons. Ontbreken er gegevens of bewijsstukken? Dan heeft u maximaal 14 kalenderdagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren.

Binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag voor subsidievaststelling krijgt u van ons een beslissing.

U ontvangt het definitieve subsidiebedrag op uw rekening als wij uw subsidievaststelling goedkeuren. Is het bedrag dat wij op uw rekening storten lager dan het bedrag dat in de beslisbrief staat genoemd? Dan hebben wij het subsidiebedrag verrekend met een factuur die u heeft openstaan bij het ministerie van Economische Zaken. Over zo'n verrekening krijgt u apart bericht.

Meer weten over Jonge vissers 2017?

Lees welke kosten u vergoed kunt krijgen met deze subsidie op de informatiepagina Jonge vissers 2017. Welke regels daarbij gelden, leest u op de informatiepagina EFMZV-subsidiespelregels.

Direct regelen

Logo van de Europese Unie

Europese Unie, Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij