MijnRVO.nl

 • Investeringen in energie glastuinbouw 2017

  Met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw 2017 kunnen glastuinbouwers en samenwerkingsverbanden daarvan investeren in energie-efficiëntie. Denk hierbij aan investeringen in een luchtbehandelingssysteem of een tweede energiescherm. De subsidie is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen voor 2017.

Over dit onderwerp

U kon subsidie aanvragen van 15 augustus tot en met 15 september 2017. Heeft u subsidie aangevraagd? Op deze pagina leest u wat er gebeurt na uw aanvraag.

Wilt u weten voor welke investeringen u subsidie krijgt? Lees het op de informatiepagina Investeringen in energie glastuinbouw 2017.

 

Voorwaarden voor deze subsidie

Voor alle investeringen

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft vóór het indienen van de aanvraag, maar na de publicatie van de subsidieregeling, een overeenkomst gesloten met de leverancier.
 • U moet de Gecombineerde opgave 2017, inclusief de emissieaangifte CO2, ingediend hebben.
 • U voert de investering uit in Nederland.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De investering mag niet in strijd zijn met de wetgeving van de Europese Unie en met de nationale milieubeschermingswetgeving.

Voor tweede energiescherm

Voor de subsidie voor een tweede energiescherm gelden de volgende extra voorwaarden:

 • U heeft al een eerste energiescherm.
 • Uw glastuinbouwonderneming verbruikt maximaal 20m3 aardgasequivalent per m2 kasoppervlak per jaar. U geeft dit op bij uw aanvraag. Wij controleren steekproefsgewijs de opgegeven waarden. Om deze waarden te bepalen vindt u een voorbeeldberekening op onze informatiepagina Investeringen in energie glastuinbouw 2017.

Aanvragen

De subsidie Investeringen in energie glastuinbouw 2017 is gesloten. U kon subsidie aanvragen van 15 augustus tot en met 15 september 2017, 17.00 uur.

U stuurt een overeenkomst mee van de leverancier waar u de investering heeft aangeschaft. De overeenkomst moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De overeenkomst is gesloten tussen uw bedrijf en de eventuele deelnemers in een samenwerkingsverband  en de bouwer of leverancier van de machine of installatie.
 • Uit de overeenkomst blijkt op welke datum de overeenkomst gesloten is.
 • U heeft de overeenkomst gesloten vóór het indienen van de aanvraag, maar na de publicatie van de subsidieregeling.
 • In de overeenkomst staat duidelijk om welke machine(s) en/of installatie(s) het gaat, bijvoorbeeld met de naam van de investering zoals deze in de regeling staat.
 • De kosten voor de aanschaf, bouw of levering van de apparatuur, installaties of machines, moeten per investering inzichtelijk zijn.
 • De subsidiabele kosten en niet-subsidiabele kosten moeten van elkaar te onderscheiden zijn.
 • De kosten exclusief btw staan ook op de overeenkomst.
 • In de overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen waarin staat dat de overeenkomst ontbonden wordt als u de subsidie niet aan u wordt toegewezen.
 • Als de investering deel uitmaakt van een groter project (bijvoorbeeld de bouw van een kas) dan hoeft de ontbindende voorwaarde alleen betrekking te hebben op de investering waarvoor u subsidie aanvraagt.

Aanvragen per investering

Per investering vraagt u apart subsidie aan. Wilt u voor meer investeringen subsidie aanvragen, dan moet u voor elke investering een apart aanvraagformulier indienen.

Na uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij of deze volledig is. Als uw aanvraag compleet is, nemen wij deze in behandeling.

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u per brief onze beslissing. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt toegewezen. Nadat u dit besluit heeft ontvangen kunt u uw investering realiseren.

Realisatietermijn

Binnen 2,5 jaar na het besluit tot subsidieverlening moet u de aangeschafte apparatuur of installatie ook daadwerkelijk gerealiseerd en geplaatst hebben. Kunt u hier niet aan voldoen? Meld dit dan tijdig bij ons. Achteraf kunnen wij door het opvragen van bewijzen controleren of de maatregelen op tijd zijn uitgevoerd.

In uw administratie bewaren

U bewaart in uw administratie de volgende stukken:

 • kopie van de laatste jaarafrekening (alleen bij investering in een tweede energiescherm en een biomassaketel)
 • bedrijfskaart met gearceerd de oppervlakte waarop de investering betrekking heeft en de locatie van het netwerk (alleen bij investeringen in aansluitingen op warmtenetwerk of aansluiting op biogas- of koolstofdioxidenetwerk)
 • beslissing(en) op andere bijdrage(n) (als dit van toepassing is)

Beslissing op andere bijdrage

Heeft u subsidie toegezegd gekregen van ons of een andere (lokale) overheid voor dezelfde investering? Dan kan dit gevolgen hebben voor de toekenning van de subsidie die u gaat aanvragen. Daarom is het belangrijk dat u ons op de hoogte brengt van overige ontvangen bijdragen.

Als uw investering wijzigt

Soms verloopt de uitvoering van een investering anders dan gepland. Zulke veranderingen kunnen gevolgen hebben voor het subsidiebedrag. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets wijzigt in uw situatie, bijvoorbeeld de einddatum van uw project. De doelstelling van uw project wijzigen, is niet toegestaan.

Wilt u wijzigingen in de subsidie aanbrengen? Meld dit dan altijd van tevoren bij ons. Gebruik hiervoor het formulier Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie (pdf). Wij moeten uw wijziging eerst goedkeuren, voordat u deze mag doorvoeren.

Toegestane wijzigingen

Niet alle wijzigingen zijn toegestaan. Welke wijzigingen mag u wel doorvoeren?

 • U mag wisselen van leverancier of aannemer binnen dezelfde investering.
 • U mag wisselen naar een andere machine of installatie als die ook voldoet aan de voorwaarden van uw oorspronkelijke subsidieaanvraag. U kunt nooit een hoger subsidiebedrag krijgen dan het bedrag dat in de toewijsbrief van uw subsidie staat.

Stuur uw wijzigingsverzoek per brief naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 8242
3503 RE  Utrecht

Beslissing

Binnen 8 weken nadat wij uw wijzigingsverzoek hebben ontvangen, krijgt u van ons bericht of u de wijziging mag doorvoeren of niet.

Vaststelling aanvragen

Aan het einde van het traject vraagt u vaststelling bij ons aan. Het subsidiebedrag stellen wij dan definitief vast. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald. Daarna vindt een eindafrekening plaats van de subsidiegelden. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw vaststellingsaanvraag.

Subsidiebedragen van maximaal € 25.000

Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stellen wij de subsidie vast. Dit betekent dat u hiervoor geen extra aanvraag meer hoeft te doen. Eventueel kunnen wij achteraf nog wel een steekproefsgewijze controle doen.

Subsidiebedragen hoger dan € 25.000

Voor subsidiebedragen hoger dan € 25.000 vraagt u de subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij ons aan. Hoe u vaststelling kunt aanvragen, leest u op onze pagina Vaststelling aanvragen voor subsidie of krediet.

Gebruik voor de vaststellingsaanvraag het formulier Aanvraag Vaststelling subsidie (pdf).

Bij uw aanvraag hoort een eindverslag. Het eindverslag bestaat uit een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd en een kopie van het bankrekeningafschrift van de betaling van de investering.

Heeft u voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen? Geef dan in het eindverslag ook dit aangevraagde en/of gekregen bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie op dezelfde subsidiabele kosten waarvoor u subsidie uit deze regeling heeft verkregen.

Subsidiebedragen van € 125.000 of hoger

Is het subsidiebedrag € 125.000 of hoger? Dan stuurt u niet alleen een eindrapport mee, maar ook een controleverklaring van de accountant. Gebruik hiervoor het Model controleverklaring publieke sector (pdf).

 

Direct regelen