MijnRVO.nl

 • Interventieregeling groenten en fruit

  Rusland heeft voor de import van een aantal agrarische producten haar grenzen gesloten. Voor telers van groente- en fruitproducten die hierdoor inkomensschade lijden, heeft de Europese Commissie bijzondere maatregelen opengesteld. Op deze pagina leest u wat u moet doen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming vanuit de Interventieregeling groenten en fruit. Via Direct regelen doet u melding van het uit de markt nemen, of van het groen of niet oogsten van de producten die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Na uw melding en na toestemming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dient u uw aanvraag voor de tegemoetkoming in via Direct regelen.

Voorwaarden uit de markt nemen

Voor het uit de markt nemen door gratis uitreiken aan voedselbanken gelden de volgende voorwaarden:

 • De producten voldoen aan de daarvoor vastgestelde handelsnormen, minimaal klasse 2 (bijlage 1 EU verordening 543/2011). Als voor een product geen handelsnorm geldt, moet dit product voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.
 • U doet de melding via het meldingsformulier bij Direct regelen op deze pagina.
 • Voordat u een melding doet, moet zeker zijn dat deze partij wordt afgenomen door een voedselbank (zie hieronder bij Voor uw melding).
 • U dient een contract af te sluiten met de voedselbank. U kunt hiervoor onze voorbeeldovereenkomst gebruiken. Die vindt u op deze pagina onder Overeenkomst.
 • Doet u de melding voor 0:00 uur, dan vindt de controle uiterlijk de derde werkdag daarna plaats.
 • Producten die uit de markt zijn genomen, biedt u bij controle in een dusdanige verpakking aan zodat controle op hoeveelheid en kwaliteit mogelijk is. Zorg dat de verpakking in elk geval niet groter is dan 1 kubieke meter.
 • 1 melding is 1 vracht. 1 vracht is maximaal 30 ton. Producten moeten daarom fysiek gescheiden, per vracht worden aangeboden op de afhaallocatie van de teler of producentenorganisatie.

Uitreiken aan voedselbanken

Kwalitatief hoogwaardige producten mogen gratis worden uitgereikt aan voedselbanken met ANBI-status. U moet de producten verpakt aanbieden en voorzien van een EU-sticker. Deze stickers worden vóór de controle aan de teler of producentenorganisatie verstrekt. Alleen verpakkingen van maximaal 25 kilogram komen in aanmerking voor een vergoeding van sorteer- en verpakkingskosten als u deze kosten zelf draagt.

Bij het uitreiken aan een voedselbank kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor sorteren, transport en verpakking als u deze kosten zelf draagt. Dit geldt zowel voor erkende producentenorganisaties als niet-aangesloten telers. Lees meer over de maximale steunbedragen.

Voor uw melding

Wilt u een melding doen voor het gratis uitreiken aan de voedselbank? Dan is het belangrijk dat u voor het melden eerst contact opneemt met agf@voedselbankennederland.nl. Via dit e-mailadres meldt u uw aanbod. Vrijwilligers van de voedselbank melden dan dezelfde dag nog of zij uw aanbod kunnen verwerken. Als dit zo is, kunt u de producten aanmelden via Direct regelen op deze pagina.

Meer informatie vindt u op de website van de Voedselbank Nederland: www.voedselbanknederland.nl.

Voor het uit de markt nemen door afvoeren voor veevoeder of afvalverwerking gelden de volgende voorwaarden:

 • De producten voldoen aan de daarvoor opgestelde handelsnormen, minimaal klasse 2 (bijlage 1 EU verordening 543/2011). Als voor een product geen handelsnorm geldt, moet dit product voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.
 • U doet de melding via het meldingsformulier bij Direct regelen op deze pagina.
 • Doet u de melding voor 0:00 uur, dan vindt de controle uiterlijk de derde werkdag daarna plaats.
 • Producten die uit de markt zijn genomen, biedt u bij controle in een dusdanige verpakking aan zodat controle op hoeveelheid en kwaliteit mogelijk is. Zorg dat de verpakking in elk geval niet groter is dan 1 kubieke meter.
 • 1 melding is 1 vracht. 1 vracht is maximaal 30 ton. Producten moeten daarom fysiek gescheiden, per vracht worden aangeboden op de afhaallocatie van de teler of producentenorganisatie.
 • Maak bij transport gebruik van lekvrije containers. Bij transport van uit de handel genomen producten mag geen verlies van (onderdelen van) producten plaatsvinden. Een zeker verlies aan massa zal onder meer door vergisting plaatsvinden.
 • Uit de markt genomen producten mogen niet over (eigen) land worden uitgereden.
 • U mag alleen afvoeren naar afvalverwerkers die een geldige milieuvergunning hebben.
 • U sluit een contract af met de afnemer. U kunt hiervoor onze voorbeeldovereenkomst gebruiken. Die vindt u op deze pagina onder Overeenkomst.
 • Van iedere levering moet u een bewijs leveren dat de vracht is gewogen.
 • U moet de producten ongeschikt maken voor menselijke consumptie.

Voorwaarden groen oogsten of niet oogsten

Groen oogsten is het oogsten van de totale hoeveelheid niet-afzetbare producten op een bepaalde oppervlakte voordat de normale oogst van start gaat. Niet-aangesloten telers die begonnen zijn met de reguliere oogst van het betreffende perceel komen hiervoor niet in aanmerking. De betrokken producten mogen vóór het groen oogsten niet beschadigd zijn als gevolg van klimaatomstandigheden, ziekte of andere oorzaken.

Voor het groen oogsten gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de melding via het meldingsformulier bij Direct regelen op deze pagina.
 • Doet u de melding voor 0:00 uur, dan vindt de controle uiterlijk de derde werkdag daarna plaats.
 • De producten zijn niet beschadigd en de oppervlakte is goed onderhouden.
 • Voor appels en peren geldt dat minimaal 75% van de producten in de boomgaard, indien volgroeid, een product van handelskwaliteit minimaal klasse II moet kunnen opleveren.
 • U mag nog niet zijn begonnen met oogsten tenzij de groenten en fruitplanten een oogstperiode van meer dan een maand hebben.
 • Heeft u een uitkering ontvangen vanuit een verzekering, bijvoorbeeld voor hagelschade, dan wordt deze verrekend met een eventueel te ontvangen interventiebedrag. Hierbij wordt gekeken naar ontvangen verzekeringsuitkeringen per perceel.
 • De oppervlakte van het perceel wordt bepaald op basis van de begrenzing van het perceelsregister. Blijkt tijdens de controle dat het perceel niet overeenkomt met deze begrenzing of wordt slechts een deel van het perceel groen of niet geoogst, dan bepaalt de controleur de oppervlakte tot maximaal de door u gemelde oppervlakte. In de meetinstructies (pdf) leest u hoe de inspecteur te werk gaat.

Niet oogsten is de situatie waarin de betrokken oppervlakte tijdens de normale productiecyclus geen commerciële productie oplevert. De vernietiging van producten als gevolg van klimaatomstandigheden of ziekte wordt evenwel niet als niet oogsten beschouwd. Niet-aangesloten telers die begonnen zijn met de reguliere oogst van het betreffende perceel komen hiervoor niet in aanmerking.

Voor het niet oogsten gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de melding via het meldingsformulier bij Direct regelen op deze pagina.
 • Doet u de melding voor 0:00 uur, dan vindt de controle uiterlijk de derde werkdag daarna plaats.
 • De oppervlakte is goed onderhouden en de producten zijn goed ontwikkeld en voldoen aan de handelskwaliteit. Voor sommige producten geldt ook dat de oogst nog niet is begonnen.
 • Gaat het om producten waarvan de normale oogst al is begonnen, maar die een langere oogstperiode dan een maand hebben? Dan bepalen de producentenorganisatie de resterende oogstcapaciteit onder meer door de volgende documentatie en omstandigheden:
  - afleverbonnen van de planten
  - de normale productiecyclus van een gewas
  - de oorspronkelijk geplande ruimdatum zoals beschreven in het teeltplan
  - overige (telers)documentatie
  - controlebevindingen van de KCB
 • Heeft u een uitkering ontvangen vanuit een verzekering, bijvoorbeeld voor hagelschade, dan wordt deze verrekend met een eventueel te ontvangen interventiebedrag. Hierbij wordt gekeken naar ontvangen verzekeringsuitkeringen per perceel.
 • U mag nog niet zijn begonnen met oogsten tenzij de groenten en fruitplanten een oogstperiode van meer dan een maand hebben.
 • De oppervlakte van het perceel wordt bepaald op basis van de begrenzing van het perceelsregister. Blijkt tijdens de controle dat het perceel niet overeenkomt met deze begrenzing of wordt slechts een deel van het perceel groen of niet geoogst, dan bepaalt de controleur de oppervlakte tot maximaal de door u gemelde oppervlakte. In de meetinstructies (pdf) leest u hoe de inspecteur te werk gaat.
 • Bij de afvoer van restproducten sluit u een contract af met de afnemer. U kunt hiervoor onze voorbeeldovereenkomst gebruiken. Die vindt u op deze pagina onder Overeenkomst. Van iedere levering moet u een bewijs leveren dat de vracht is gewogen.

Overeenkomst

Als producentenorganisatie of niet-aangesloten teler sluit u een overeenkomst met de voedselbank, afvalverwerker of veehouder die uw interventieproducten afneemt. Dit geldt ook voor afval dat ontstaat bij het groen en niet oogsten. Als de ontvangende partij een lokale voedselbank is, tekent deze bovendien bij de levering een overnamecertificaat.

Hiervoor hebben wij voorbeelddocumenten opgesteld met daarin de basisinformatie. Deze kunt u eventueel aanpassen, voorzien van uw eigen logo, enzovoort. Gebruik een van de volgende documenten:

De overeenkomst is noodzakelijk om een steunaanvraag in te dienen. Bewaar deze overeenkomst daarom goed in uw administratie.

Overnamecertificaat voedselbank

Wanneer een regionaal distributiecentrum interventieproducten levert aan een lokale voedselbank, dan tekent de voedselbank hiervoor ook een overnamecertificaat. Dit certificaat moet worden opgemaakt per geleverde partij. Deze werkwijze geldt ook bij eventuele extra tussenleveringen (bijvoorbeeld van het ene naar het andere distributiecentrum) binnen de voedselbankorganisatie. Als lokale voedselbank / ontvangende partij bewaart u dit document in uw administratie. Gebruik hiervoor het Overnamecertificaat Voedselbanken (pdf).

Meer weten over Interventieregeling groenten en fruit?

Lees voor welke producten (GN codes) de regeling geldt, op welke wijze u deze producten uit de markt kunt nemen, wat de maximale steunbedragen zijn die worden vergoed en welke wet- en regelgeving van toepassing is op Interventieregeling groenten en fruit. Meer over de sancties van Rusland en waar u terecht kunt met vragen, leest u op het Ondernemersloket sancties Rusland. Andere ondernemers die last hebben van de Russische boycot kunnen ook terecht bij dit ondernemersloket.

Direct regelen