MijnRVO.nl

 • Innovatieprojecten duurzame visserij 2017

  De subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij 2017 is bedoeld om nieuwe technische of organisatorische kennis te ontwikkelen en eventueel in te voeren voor de ecologische verduurzaming in de zee-, kust of binnenvisserij. Visserijorganisaties, marktdeelnemers of samenwerkingsverbanden hiervan kunnen financiële ondersteuning krijgen voor innovatieprojecten gericht op het ecologisch verduurzamen van de visserij.

Over dit onderwerp

Heeft u subsidie aangevraagd? Op deze pagina leest u wat er gebeurt na uw aanvraag.

Wilt u weten voor welke kosten u subsidie krijgt en hoe het budget wordt verdeeld? Lees het op onze informatiepagina Innovatieprojecten duurzame visserij 2017. Bekijk de spelregels op de informatiepagina Subsidiespelregels EFMZV.

Voorwaarden voor deze subsidie

U komt in aanmerking voor deze subsidie als u behoort tot 1 van de volgende doelgroepen:

 • een visserijorganisatie
 • een marktdeelnemer
 • een samenwerkingsverband van tenminste twee van de hierboven vermelde partijen

Visserijorganisatie

Een organisatie waarvan uit de doelstellingen in de statuten blijkt dat zij het collectief belang van vissers of visserijondernemingen behartigt.

Wat is een marktdeelnemer?

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een stadium van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserij- en aquacultuurproducten. Een marktdeelnemer kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Mkb-toets

De hoogte van het subsidiepercentage wordt mede bepaald door de omvang van uw bedrijf: is uw bedrijf een mkb-onderneming of niet? Om dit te toetsen kunt u gebruik maken van de online mkb-toets op de website van de Europese Commissie. Na het doorlopen van de test kunt u de resultaatpagina opslaan of uitprinten, zodat u deze mee kunt sturen als bijlage bij uw aanvraag.

 • U gaat een innovatieproject uitvoeren gericht op het ontwikkelen en eventueel invoeren van nieuwe technische of organisatorische kennis voor de ecologische verduurzaming in de zee-, kust of binnenvisserij. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die  gericht zijn op het bevorderen van de selectiviteit van vismethoden, het verminderen van bodemberoering, het verminderen van vervuiling of  een  innovatie voor energiebesparing.
 • U stelt een projectplan op. Meer informatie vindt u bij Bijlagen bij aanvraag.
 • U mag beginnen met uw project op het moment dat u de subsidie heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing op uw aanvraag. Dit is wel op uw eigen risico, want u ontvangt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.
 • U start binnen 12 maanden na de toewijzing van subsidie met de uitvoering van het project.
 • Uw project moet afgerond zijn binnen 36 maanden na de toewijzing van subsidie.
 • Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. De projectresultaten worden gevalideerd door een wetenschappelijke organisatie. Meer uitleg hierover vindt u bij Betrokkenheid  wetenschappelijke of technische instantie.
 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een wetenschappelijk of technisch rapport. Dit rapport kunt u laten opstellen door een wetenschappelijke of technische organisatie. Dit rapport wordt gevalideerd door een wetenschappelijke organisatie. Meer uitleg hierover vindt u bij Betrokkenheid wetenschappelijk of technische instantie.
 • De onderzoeksopzet van uw project en de resultaten van uw project zijn voldoende wetenschappelijk onderbouwd.
 • U of tenminste 1 van de deelnemers van het samenwerkingsverband stelt het technische of wetenschappelijke rapport beschikbaar op uw of zijn website. Het rapport wordt uiterlijk geplaatst op het moment van indienen van de vaststellingsaanvraag en blijft tenminste 3 jaar beschikbaar.
 • Op de resultaten van het innovatieproject mogen geen intellectuele eigendomsrechten gevestigd zijn.
 • U geeft in een aantal gevallen wijzigingen in uw project of meldingen aan ons door.
 • U houdt een projectadministratie bij. De administratie moet u ten minste 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling bewaren.
 • U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst 'Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij'.
 • U heeft voldoende financiële, administratieve en operationele capaciteit om het project uit te voeren.
 • U mag de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid niet overtreden. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels.
 • U werkt mee aan monitoring en evaluaties.
 • Is uw project gericht op een investering in infrastructuur of een investering die bijdraagt aan de productie van de onderneming? Dan moet u de investering na de subsidievaststelling in stand houden.
 • Is de investering verbonden aan een vissersvaartuig? Dan gelden er aanvullende voorwaarden  voor het gebruik en het verplaatsen van het vissersvaartuig gedurende een bepaalde periode.

Voor meer informatie over de voorwaarden en verplichtingen, leest u de informatiepagina EFMZV-subsidiespelregels.

De Europese Commissie heeft het aandeel vissersvaartuigen voor de zee- of kustvisserij dat deel mag nemen aan deze subsidie beperkt. Deze beperking geldt ook voor de vissersvaartuigen die meedoen aan de subsidie Innovatieprojecten aanlandplicht. Dit aandeel mag zonder toestemming van de Europese Commissie niet groter zijn dan 5% van de nationale vloot (in aantal) of niet meer dan 5% van de bruto tonnage van de nationale vloot. Om te bepalen of de grens van 5% is bereikt, worden de vaartuigen en de bruto tonnages die betrokken zijn bij de projecten die meedoen aan deze subsidie en de subsidie Innovatieprojecten aanlandplicht, bij elkaar opgeteld. Vaartuigen uit de binnenvisserij tellen wij niet mee.

Zet u voor uw project vissersvaartuigen in voor de zee- of kustvisserij? Dan gelden er aanvullende voorwaarden.

 • Om uw aandeel te bepalen, geeft u bij uw aanvraag de Europese registernummers (CFR nummers) van de bij het project betrokken vissersvaartuigen op. Als deze nog niet bekend zijn geeft u het te verwachten aantal vissersvaartuigen en het totale maximale bruto tonnage van deze vaartuigen op.
 • Bij de uitvoering van uw project mag u niet meer vissersvaartuigen inzetten dan u bij uw aanvraag heeft opgegeven. Ook mag u het opgegeven brutotonnage niet overschrijden (als u in uw aanvraag de CFR nummers heeft opgegeven, dan zijn de brutotonnages bij ons bekend).
 • U geeft bij uw aanvraag een raming van de te verwachten netto-inkomsten van de vissersvaartuigen gedurende de inzet voor het project. Naast de inkomsten van vaartuigen die u inzet bij de uitvoering van het project moet u de overige netto-inkomsten uit het project apart opgeven. Dit zijn bijvoorbeeld de inkomsten die u van anderen ontvangt voor het gebruik van of de verkoop van de dankzij uw project verkregen goederen of diensten.

Betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. Op die manier waarborgt u dat uw project en de resultaten van het project voldoende wetenschappelijk worden onderbouwd.

Format projectplan

Gebruikt u bij uw aanvraag het format van het projectplan op onze website? In dit plan zit een onderdeel waarin u de rol van deze organisatie beschrijft. De wetenschappelijke of technische organisatie ondertekent dit projectplan. Met deze ondertekening verklaart deze organisatie dat zij bereid is het project te begeleiden. Een wetenschappelijke organisatie verklaart door ondertekening van dit projectplan, dat zij bereid is de projectresultaten en het technische en wetenschappelijke rapport te valideren. 

Projectplan zelf opgesteld

Stelt u zelf een projectplan op? Stuur dan een ondertekende verklaring mee van de wetenschappelijke of technische organisatie. In deze verklaring staat dat deze organisatie bereid is het project actief te begeleiden zoals in het projectplan staat beschreven.

Stuur ook een ondertekende verklaring mee van de wetenschappelijke organisatie. In deze verklaring staat dat zij bereid is de projectresultaten en het technische of wetenschappelijke rapport te valideren.

Meer uitleg over het projectplan vindt u bij Bijlagen bij uw aanvraag.

Wetenschappelijk of technisch rapport

U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een wetenschappelijk of technisch rapport. Dit rapport kunt u laten opstellen door een wetenschappelijk of technische organisatie. In dit rapport beschrijft u de onderzoeksopzet en de resultaten van het project. Ook wordt hierin duidelijk gemaakt wat de bijdrage is geweest van de wetenschappelijke of technische organisatie bij de uitvoering van het project.

Dit rapport moet worden gevalideerd door een wetenschappelijke organisatie.

Wat is een wetenschappelijke organisatie?

Onder een wetenschappelijke organisatie wordt het volgende verstaan:

 • de openbare universiteiten te Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht, Delft, Wageningen, Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Maastricht of de bijzondere universiteit te Amsterdam (Vrije Universiteit), te Nijmegen (Radboud Universiteit) en te Tilburg (Tilburg University)
 • een onderzoeksorganisatie, die voldoet aan alle volgende eisen:
  - heeft geen winstoogmerk
  - wordt geheel of gedeeltelijk meerjarig door de Nederlandse overheid of een andere lidstaat van de Europese Unie gefinancierd en
  - verricht activiteiten met als doel de algemene wetenschappelijke of technische kennis uit te breiden
 • een openbare instelling voor hoger onderwijs, die voldoet aan alle volgende eisen:
  - wordt geheel of gedeeltelijk meerjarig door een andere lidstaat van de Europese Unie gefinancierd, en
  - is gelijk waardig aan de hierboven vermelde universiteiten
 • een partnerorganisatie van één van bovenstaande instellingen, die voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  - de instelling verschaft direct of indirect meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bij de partnerorganisatie
  - is volledig aansprakelijk vennoot bij de partnerorganisatie, of
  - heeft overwegend zeggenschap bij de partnerorganisatie

Wat is een technische organisatie?

Onder een technische organisatie wordt het volgende verstaan:

 • de hogescholen en het Van Hall Instituut vermeld in de bijlage van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder c en g
 • een openbare instelling voor hoger onderwijs, die voldoet aan alle volgende eisen:
  - wordt geheel of gedeeltelijk meerjarig door een andere lidstaat van de Europese Unie gefinancierd; en
  - is gelijk waardig aan de hierboven vermelde instellingen.
 • een partnerorganisatie van één van bovenstaande instellingen, die voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  - de instelling verschaft direct of indirect meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bij de partnerorganisatie
  - is volledig aansprakelijk vennoot bij de partnerorganisatie, of
  - heeft overwegend zeggenschap bij de partnerorganisatie
 • een onderzoeksorganisatie, die voldoet aan alle volgende voorwaarden:
  - is niet een van de bovengenoemde instellingen
  - heeft geen winstoogmerk
  - heeft eigen medewerkers in loondienst, en
  - heeft tot doel, via het doen van structureel eigen onderzoek en het ontwikkelen en testen van technische toepassingen door haar eigen medewerkers, het bevorderen van de technologische kennis op een specifiek terrein.
 • een organisatie die  geen wetenschappelijke organisatie of 1 van de hierboven vermelde instellingen is, die voldoet aan alle volgende eisen.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag hoort een aantal verplichte bijlagen. Stuur deze bijlagen samen met uw aanvraag via Direct regelen naar ons toe. Houdt u er rekening mee dat u alle bijlagen bij een aanvraag alleen als pdf-document kunt uploaden.

Projectplan

Bij uw aanvraag hoort een projectplan. In dit plan beschrijft u de aanleiding van het project en geeft u een probleemanalyse waarin duidelijk wordt wat de noodzaak is om dit project uit te voeren. U beschrijft ook de projectdoelstellingen en welke activiteiten er worden uitgevoerd om het doel van het project te realiseren. Daarnaast geeft u aan welke partijen betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Om de projectresultaten te kunnen toetsen geeft u toetsingscriteria op.

In het projectplan geeft u verder duidelijk aan hoe de actieve betrokkenheid van een wetenschappelijke of technische organisatie geborgd zal worden. U geeft ook aan op welke manier het project bijdraagt aan de  doelstellingen van deze subsidie. Daarnaast geeft u de verwachte realisatietermijn aan. Bij het plan zit een sluitende begroting met een toelichting daarop. Bij projecten langer dan 1 jaar is dit een meerjarenbegroting met een liquiditeitsplanning.

Mijlpalen per fase

Duurt uw project langer dan 1 jaar, dan deelt u het project op in meerdere fasen. Een fase is een samenhangend geheel van activiteiten. Het aantal fasen is afhankelijk van de inhoud, de omvang en de lengte van het project. Meestal gaat het om 1 tot 3 fasen per jaar. In het projectplan beschrijft u de belangrijkste activiteiten per fase. Elke fase sluit u af met een mijlpaal.

U gebruikt voor het projectplan dit format:

Lees ook de Toelichting format projectplan Innovatieprojecten Duurzame visserij (pdf).

Verklaring betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

U toont aan hoe de wetenschappelijke of technische organisatie actief betrokken is bij het project.

 • Format projectplan

Gebruikt u het format van het projectplan op onze website? In dit plan zit een onderdeel, waarin u de rol van deze organisatie beschrijft. De wetenschappelijke of technische organisatie ondertekent dit projectplan. Met deze ondertekening verklaart deze organisatie dat zij bereid is het project te begeleiden. De wetenschappelijke organisatie verklaart door ondertekening van dit projectplan dat zij bereid is de projectresultaten en het technische of wetenschappelijke rapport te valideren.

 • Projectplan zelf opgesteld

Stelt u zelf een projectplan op? Stuur dan een ondertekende verklaring mee van de wetenschappelijke of technische organisatie. In deze verklaring staat dat deze organisatie bereid is het project actief te begeleiden, zoals in het projectplan staat beschreven.

Stuur ook een ondertekende verklaring mee van de wetenschappelijke organisatie. In deze verklaring staat dat zij bereid is de projectresultaten en het technische of wetenschappelijke rapport te valideren.

Statuten

 • Statuten visserijorganisatie

Vraagt een visserijorganisatie deze subsidie aan? Dan stuurt u bij de aanvraag een kopie van de geldende statuten mee. Uit de statuten moet blijken dat de visserijorganisatie het collectief belang van vissers of visserijondernemingen behartigt. Als er meerdere deelnemende visserijorganisaties zijn moeten ook van deze organisaties de statuten worden opgestuurd.

 • Statuten technische of wetenschappelijke organisatie

Stuur een kopie van de meest recente statuten op van de wetenschappelijke organisatie of van de technische organisatie als deze betrokken is bij uw project. Wij gebruiken de statuten om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de eisen.

 

Financiële gegevens

 • Jaarrekening

Stuur de meest recente jaarrekening. Bij een samenwerkingsverband stuurt u een jaarrekening op van elke deelnemer aan het samenwerkingsverband. De jaarrekeningen gebruiken wij om op basis van diverse bedrijfseconomische ratio's te beoordelen of u over voldoende financiële capaciteit beschikt om uw project uit te kunnen voeren. Bent u niet verplicht om een jaarrekening op te stellen? Dan stuurt u met een jaarrekening vergelijkbare jaarstukken (winstopgave) op.

 • Mkb-toets

De hoogte van het subsidiepercentage wordt bepaald door de omvang van uw organisatie: is uw organisatie een mkb-onderneming of niet? Om dit te toetsen maakt u gebruik maken van de online mkb-toets op de website van de Europese Commissie. Na het doorlopen van de test voegt u de resultaatpagina toe als bijlage bij uw aanvraag. Bij een samenwerkingsverband stuurt u een mkb-toets op van elke deelnemer.

Loonkosten

Per medewerker geeft u in een overzicht aan wat het verwachte aantal uren is en de contracturen / deeltijdfactor waarvoor de medewerker werkzaam is. De loonkosten onderbouwt u door een loonstrook en een cumulatief loonkostenoverzicht van de betreffende medewerker.

Voor het berekenen van loonkosten kunt u 4 methodes gebruiken. U geeft in de subsidieaanvraag aan welke methode u gebruikt. Op basis van die methode bereken wij de loonkosten.

Bijdragen in natura

U kunt bijdragen in natura als kosten opgeven in de vorm van eigen arbeid en (on)roerende goederen. Meer uitleg hierover vindt u bij de EFMZV-subsidiespelregels.

Afschrijvingskosten

U kunt de volgende afschrijvingskosten opgeven:

 • afschrijvingskosten van goederen die u eerder heeft aangeschaft en die u niet alleen voor het project, maar ook voor uw reguliere bedrijfsvoering gebruikt .Om deze kosten te onderbouwen stuurt u de volgende bewijsstukken mee:
  - bewijsstukken van aanschafwaarde van de investering, zoals factuur en betaalbewijs
  - bewijsstukken ter onderbouwing van de restwaarde: een taxatierapport van een onafhankelijk taxateur
  - bewijsstukken van de economische gebruiksduur, de afschrijvingstermijn en –methode: jaarrekening, specificatie van uw accountant.
 • afschrijvingskosten voor nieuwe investeringen die nodig zijn voor het project en die daarna nog een restwaarde hebben.

Om deze kosten te onderbouwen stuurt u de volgende bewijsstukken mee:

 • Een factuur van een vergelijkbaar bedrijfsmiddel dat al eerder is aangeschaft
 • Een onderbouwing van de methode die wordt gebruikt om de waardevermindering te bepalen. In deze onderbouwing wordt de economische gebruiksduur, de afschrijvingstermijn en de methode toegelicht (bijvoorbeeld vergelijkbare afschrijvingen in de jaarrekening)

Overige kosten

U voegt per product of dienst een offerte  toe waarmee u de hoogte van de kosten onderbouwt. Dit mag ook een factuur zijn van een vergelijkbaar product of vergelijkbare dienst. 

Opdrachten boven € 25.000

Bent u van plan opdracht te geven voor goederen en/of diensten vanaf € 25.000 (totale kosten bij 1 opdrachtnemer, exclusief btw)? Zorg dan dat u de hoogte van de kosten onderbouwt met een offerte om aan te tonen dat de opgevoerde subsidiabele kosten realistisch zijn.

Vraag daarnaast 2 andere offertes op. De offertes zijn van verschillende, onafhankelijke aanbieders en gaan over goederen of diensten met dezelfde specificaties

Kunt u niet 3 offertes opleveren? Vraag dan ontheffing aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Onderbouw waarom het niet mogelijk is om 3 offertes te leveren én dat de prijs marktconform is.

Uitzondering betrokkenheid wetenschappelijke organisatie

Voor het verlenen van een opdracht hoeft u naast de offerte van de betrokken wetenschappelijke organisatie dan niet 2 andere offertes op te vragen.

Aanbestedingsplichtig

Als u de opdracht moet aanbesteden, volgt u de aanbestedingsregels (Aanbestedingswet 2012). Bij uw aanvraag geeft u aan welke procedure u heeft gevolgd.

Ga voor meer informatie over de  kosten en de redelijkheid van de kosten naar EFMZV-subsidiespelregels.

Financiering

Voeg bewijsstukken toe die de financiering van uw project onderbouwen. U kunt hiervoor denken aan de toezegging van een lening, financiering door een andere overheidspartij of door derden. Bij financiering uit eigen vermogen toont u aan dat u over voldoende eigen vermogen kan beschikken.

Inkomsten

Voeg bewijsstukken toe waaruit een inschatting van de hoogte van de inkomsten uit de reguliere bedrijfsvoering en de door het project genereerde inkomsten blijkt. De bewijsstukken moeten inzicht geven in de relatie tussen de inkomsten en de subsidiabele kosten. Denk bijvoorbeeld aan besommingsbrieven, jaarrekening of inkomsten uit vergelijkbare projecten.

 

Toestemming of vergunning

Zorg er voor dat als u begint met het uitvoeren van een projectactiviteit, alle vergunningen en ontheffingen in uw bezit heeft die daarvoor noodzakelijk zijn. Voeg de al afgegeven vergunningen, ontheffingen of andere vorm van toestemming toe aan de aanvraag.

Na uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij of deze volledig is en of deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Is dan al duidelijk dat u niet in aanmerking komt voor de subsidie? Dan wijzen wij uw aanvraag af.

De overgebleven aanvragen worden voorgelegd aan de adviescommissie. Zij rangschikt de aanvragen op basis van rangschikkingscriteria. Vervolgens beoordelen wij op volgorde van rangschikking, de aanvragen inhoudelijk. We controleren of de aanvraag aan overige voorwaarden voldoet en of deze binnen het beschikbare budget valt.

Verdeling subsidiebudget

Bij de verdeling van het subsidiebudget wordt niet alleen rekening gehouden met het beschikbare subsidiebudget, maar ook met de vastgestelde maxima (aantal en totaal brutotonnage) van vissersvaartuigen die betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten.

Wordt een van deze maxima eerder overschreden dan het subsidiebudget? Projecten die deze maxima overschrijden, maar nog binnen het subsidiebudget vallen, worden dan beschikt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de Europese Commissie. Dit betekent dat wij pas een definitief besluit kunnen nemen als er toestemming van de Europese Commissie is om de gestelde grens te overschrijden.

U ontvangt binnen 22 weken na afloop van de indienperiode een beslissing over uw aanvraag. Als wij uw aanvraag voor subsidie toewijzen, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt toegewezen. Na de toewijzing start u binnen 12 maanden met de uitvoering van het project.

Toewijzing met opschortende voorwaarde

Heeft u een toewijzing ontvangen met de opschortende voorwaarde dat de Europese Commissie nog haar goedkeuring moet geven? Dan start u uiterlijk binnen 12 maanden vanaf de datum dat wij u op de hoogte hebben gesteld van deze goedkeuring.

Losstaande subsidieprocedure

De subsidieprocedure staat los van een procedure voor het verkrijgen van een vergunning of een andere vorm van toestemming. Dus als u in aanmerking komt voor subsidie, betekent dat niet automatisch dat u ook andere benodigde documenten voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten ontvangt.

Direct regelen