MijnRVO.nl

 • Indirecte emissiekosten ETS

  De subsidie Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) compenseert bedrijven die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. Zij ondervinden concurrentie uit landen waar geen hogere elektriciteitsprijzen gelden door CO2-kosten. Heeft u te maken met hogere elektriciteitskosten door emissiehandel? Dan kunt u subsidie bij ons aanvragen. Op deze pagina leest u hoe u dat doet en aan welke voorwaarden u moet voldoen. De subsidie Indirecte emissiekosten ETS is open van 1 maart 2017 9.00 uur tot en met 15 april 2017 17.00 uur.

Voorwaarden voor deze subsidie

Om voor de subsidie Indirecte emissiekosten ETS in aanmerking te komen, neemt u deel aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 of MEE.

Voor deze subsidie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is aangesloten bij de energieconvenanten MJA3 of MEE.
 • U heeft van ons een positief advies ontvangen op het energie-efficiëntieplan (EEP) dat u voor de MJA3 of MEE opstelt.
 • U heeft tijdig en volledig een monitoringsrapportage over de voortgang van het EEP naar ons opgestuurd. Dit doet u uiterlijk 15 april 2017 voor 17.00 uur. Wij controleren de voortgang.
 • Uw onderneming vervaardigt producten die vallen onder de 15 bedrijfstakken of deelsectoren die in bijlage 4.4.1 van de regeling genoemd worden.

De toelichting op de voorwaarden van MJA3 of MEE in relatie tot Indirecte emissiekosten ETS vindt u op het Toelichtingsblad Staatscourant.

PRODCOM-codelijst

Om vast te stellen of de producten, die uw onderneming vervaardigt, in aanmerking komen voor subsidie gaat u uit van de officiële PRODCOM-lijsten van de Europese Unie (Eurostat). Gebruik hiervoor de PRODCOM-codelijst 2007 (pdf). U vindt de codelijst ook op de website van de Europese Commissie. U gaat als volgt te werk:

 • Ga na onder welke code uw product vermeld staat.
 • Stel vast of de eerste 4 cijfers van de PRODCOM-code overeenkomen met de NACE-code van één van de aangewezen 15 bedrijfstakken of deelsectoren.

U betrekt bij deze afweging ook de omschrijving van de aangewezen 15 bedrijfstakken of deelsectoren. Deze moet overeenstemmen met de toelichting op het product in de PRODCOM-codelijst.

Voor 2 bedrijfstakken (Vervaardiging van kunststoffen en Vervaardiging van pulp) gelden beperkingen tot op PRODCOM-niveau. Dat wil zeggen dat het aantal subsidiabele producten op PRODCOM-niveau (8 digits) is gelimiteerd. Eén sector (Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen) kent een uitbreiding met één productgroep uit een andere bedrijfstak, aangeduid met 6 digits.

Aanvragen

De subsidie Indirecte emissiekosten ETS is open van 1 maart 2017 9.00 uur tot en met 15 april 2017 17.00 uur.

eHerkenning

Voor het aanvragen van deze subsidie heeft u een eHerkenningsmiddel (EH) nodig met het betrouwbaarheidsniveau EH2+. U vraagt dit aan op de website van eHerkenning. De aanvraag neemt 1 tot 14 werkdagen in beslag.

Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Welke bijlagen u meestuurt met uw aanvraag, leest u onder Bijlagen bij uw aanvraag. Wij controleren de juistheid van de gegevens.

Adviesgesprek

Wilt u ter voorbereiding van uw aanvraag een gesprek met een adviseur? In januari is die mogelijkheid er. Stuur uw verzoek via het contactformulier. Kies voor Onderwerp 2: Innovatief en Duurzaam Ondernemen onder vemelding van Verzoek adviesgesprek compensatie ETS. Een adviseur neemt contact met u op om een afspraak in te plannen.

Intermediair machtigen

Wilt u een intermediair machtigen om uw aanvraag te verzorgen? Dan vult u het formulier Machtiging Subsidies (pdf) in. Hierin omschrijft u voor welke activiteiten de intermediair namens u optreedt. Wij kunnen deze machtiging opvragen.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u 2 verplichte bijlagen mee:

 • een rekensheet
 • een schematische weergave van het productieproces

Rekensheet

U heeft Excel 2010 nodig voor de Rekensheet Indirecte emissiekosten ETS 2017 (xlsm). In de rekensheet zit een kopieerfunctie. Hiermee kunt u gegevens van uw vorige aanvraag gedeeltelijk overzetten. Controleer echter altijd de juistheid van de gegevens. Hoe u de rekensheet invult, leest u in de Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS 2017 (pdf).

Gegevens over 2016 toevoegen

Bij uw aanvraag voegt u gegevens over 2016 toe. Dit is van belang voor het berekenen van het maximale subsidiebedrag. Het elektriciteitsverbruik (fall-backmethode) of het productieniveau (methode productbenchmark) in 2016 vergelijkt RVO.nl met respectievelijk het referentie-elektriciteitsverbruik en de referentie-output.

 • Bij een daling van 50-75% heeft u recht op de helft van het maximale subsidiebedrag dat overeenstemt met het referentie-elektriciteitsverbruik of de referentie-output.
 • Bij een daling van 75-90% heeft u recht op een kwart van het maximale subsidiebedrag.
   

Beslissing en uitbetaling

Binnen 13 weken krijgt u onze beslissing over uw aanvraag.

Wij verdelen het beschikbare budget evenredig over de ingediende aanvragen. Iedereen die binnen de gestelde termijn aanvraagt, heeft daarom in beginsel evenveel recht op een evenredig deel van het budget. De regeling werkt dus niet volgens het 'wie het eerst komt, het eerst maalt'-principe.

U ontvangt de subsidie in het jaar volgend op het jaar waarin u de kosten heeft gemaakt. Dan zijn alle gegevens beschikbaar die nodig zijn om de hoogte van de subsidie te bepalen.

Meer weten over Indirecte emissiekosten ETS?

Lees hoeveel subsidie u kunt krijgen en of uw bedrijfstak in aanmerking komt op de informatiepagina Indirecte emissiekosten ETS.