MijnRVO.nl

 • Equivalente maatregelen

  Agrarisch ondernemers die in 2016 hogere gewasopbrengsten hadden, kunnen gebruikmaken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Onder bepaalde voorwaarden mag u extra bemesten. Hiervoor zijn 4 equivalente maatregelen ingesteld: hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten, hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand 'laag' bij zeer hoge opbrengsten, hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand 'neutraal' bij zeer hoge opbrengsten en rijenbemesting in mais. U kon zich tot en met 1 juni 2017 aanmelden voor een of meerdere equivalente maatregelen.

Over dit onderwerp

Op deze pagina leest u welke voorwaarden er per maatregel zijn.

Wilt u weten welke maatregelen u mag combineren en op welke gewassen en grondsoorten de extra stikstof- of fosfaatnorm van toepassing is? Lees het op onze informatiepagina Equivalente maatregelen.

Hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten

Voor de hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U teelt suikerbieten, bepaalde consumptieaardappelrassen uit tabel 1a (pdf), wintertarwe, zomertarwe , wintergerst, zomergerst, bepaalde pootaardappelrassen uit tabel 1b (pdf), zetmeelaardappelen, bloemkool, broccoli, slasoorten (eerste teelt), prei, andijvie (eerste teelt), spinazie (eerste teelt), winterpeen/waspeen, zaai-ui of mais.
 • De gewasopbrengst van het totale areaal van een van de hierboven genoemde gewassen was het afgelopen jaar (2016) bovengemiddeld. In tabel 13 (pdf) vindt u de toegestane verhoging per gewas. Deze is afhankelijk van de gemiddelde opbrengst van het totale areaal.
 • Voor de stikstofgebruiksnorm is een maximaal vastgesteld voor het gebruik van de hoeveelheid drijfmest voor de percelen waarvoor u gebruik maakt van deze maatregel. De stikstofgebruiksnorm mag u als volgt gebruiken:
  - Zuidelijke zandgronden en lössgronden: maximaal 75 kilogram stikstof per hectare per jaar in de vorm van drijfmest, na berekening van de werkingscoëfficiënt. Hierbij mag u voor de overige bemesting met stikstof uitsluitend gebruikmaken van stikstofkunstmest.
  - Kleigrond, noordelijke, westelijk en centrale zandgronden of veengrond: maximaal 100 kilogram stikstof per hectare per jaar in de vorm van drijfmest, na berekening van de werkingscoëfficiënt. Hierbij mag u voor de overige bemesting met stikstof gebruikmaken van stikstofkunstmest.
 • Na 1 juli mag u de gewassen op alle grondsoorten uit tabel 13 (pdf), waarvoor u deze maatregel wilt gebruiken, niet meer bemesten met drijfmest.
 • Voor de gewassen suikerbieten, consumptieaardappelen, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst en zomergerst machtigt u de afnemer(s) om gegevens te verstrekken over de afgenomen hoeveelheid als daarom wordt gevraagd.
 • Voor de gewassen pootaardappelen, zetmeelaardappelen, bloemkool, broccoli, sla soorten (eerste teelt), prei, spinazie (eerste teelt), andijvie (eerste teelt), winterpeen/waspeen, zaai-ui en mais heeft u een schriftelijk bewijs van de afnemer en een samenstellingsverklaring van de accountant nodig. De bewijsstukken zijn op uw bedrijf aanwezig. Lees meer hierover bij Schriftelijk bewijs en samenstellingsverklaring.
 • U levert rechtstreeks aan afnemers. Gewasopbrengsten die u op het eigen bedrijf gebruikt of niet rechtstreeks aan afnemers levert, tellen niet mee.
 • U meldt zich tijdig aan, uiterlijk op 1 juni 2017.
 • U bewaart de gegevens. Welke gegevens u bewaart, leest u bij Gegevens bewaren.
 • U neemt deel aan monitoring van de milieu-effecten en u betaalt hiervoor € 195 monitoringskosten. Voor 1 juli 2017 ontvangt u van ons hiervoor een factuur.

Gewasopbrengst

Om de gewasopbrengst te bepalen heeft u de hoeveelheid geoogst gewas in het betreffende jaar nodig en het tarragewicht, in tonnen per hectare per jaar, dat vastgesteld is door de afnemer. U trekt het tarragewicht af van de hoeveelheid geoogst gewas. De uitkomst is uw gewasopbrengst.

Als schriftelijk bewijs van de afnemer kunt u denken aan facturen, afleverbewijzen en historische financiële informatie. Daaruit blijkt dat het gewas aan een afnemer is geleverd en wat de gewasopbrengst is die aan deze afnemer is geleverd. De afnemer heeft deze bewijsstukken geaccordeerd.

Samenstellingsverklaring

Uit de samenstellingsverklaring van de accountant (versie 4410, van 1 januari 2016) blijkt dat de gewasopbrengst die aan een afnemer zou zijn geleverd in overeenstemming is met het schriftelijke bewijs van de landbouwer. Wat staat er in de samenstellingsverklaring?

 • de totale gewasopbrengst in 2016. U doet dit aan de hand van facturen, afleverbewijzen of andere bewijsstukken van de afnemer.
 • de prijs per gewichtseenheid van het gewas. De prijs komt overeen met de reguliere marktprijzen.
 • de betaling van het geleverde gewas aan een afnemer. U toont dit aan met facturen, bankafschriften of andere bewijsstukken. Het gewas moet geproduceerd zijn in 2016. De financiële gegevens komen overeen met de gegevens van de financiële jaarverslaggeving van het bedrijf van de landbouwer.

Is er in de administratie bewijs te vinden van levering van het gewas in 2016 aan een andere landbouwer? Neem dit dan ook op in de samenstellingsverklaring.

Een van de voorwaarden is dat u de administratie en de bijbehorende bewijsstukken 5 jaar op uw bedrijf bewaart.

U bewaart over het jaar 2016 de volgende gegevens:

 • welke gewassen en rassen u op uw bedrijf heeft geteeld;
 • het aantal hectaren grond dat met de gewassen en rassen was beteeld;
 • de hoogte van de gewasopbrengst;
 • welke mestsoorten u heeft gebruikt op uw bedrijf;
 • de afnemers van de gewassen.

Hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand ‘laag’ bij zeer hoge opbrengsten

Voor de hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand 'laag' bij zeer hoge opbrengsten voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U teelt suikerbieten, consumptieaardappelen, pootaardappelen, zaai-ui of mais.
 • De extra gebruiksnorm is gesteld op 5 kilogram fosfaat per hectare per jaar voor:
  • suikerbieten, als de gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal suikerbieten dat in 2016 op uw bedrijf werd geteeld, ten minste 85 ton per hectare bedroeg;
  • consumptieaardappelen, als de gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal consumptieaardappelrassen dat in 2016 op uw bedrijf werd geteeld, ten minste 65 ton per hectare bedroeg;
  • pootaardappelen, als de gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal pootaardappelen dat in 2016 op uw bedrijf werd geteeld, ten minste 45 ton per hectare bedroeg;
  • zaai-uien, als de gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal zaai-uien dat in 2016 op uw bedrijf werd geteeld, ten minste 75 ton per hectare per jaar bedroeg;
  • mais, als de gemiddelde gewasopbrengst van het totale areaal mais dat in 2016 op uw bedrijf werd geteeld, ten minste 60 ton per hectare per jaar bedroeg.
 • Voor de gewassen suikerbieten en consumptieaardappelrassen uit tabel 14 (pdf) machtigt u de afnemer(s) om gegevens te verstrekken over de afgenomen hoeveelheden als daarom wordt gevraagd.
 • Voor de gewassen pootaardappelen, zaai-ui, mais en andere consumptieaardappelen dan in tabel 14 (pdf) genoemde consumptieaardappelen, heeft u een schriftelijk bewijs van de afnemer en een samenstellingsverklaring van de accountant nodig. De bewijsstukken zijn op uw bedrijf aanwezig. Lees meer hierover bij Schriftelijk bewijs en samenstellingsverklaring.
 • U levert rechtstreeks aan afnemers. Gewasopbrengsten die u op het eigen bedrijf gebruikt of niet rechtstreeks aan afnemers levert, tellen niet mee.  
 • U mag voor de extra bemesting, door de verhoging van de fosfaatgebruiksnorm, alleen gebruikmaken van kunstmest, compost, champost, schuimaarde of vast mest van graasdieren. Dit blijkt uit uw administratie door gebruik van mestcodes of opmerkingscodes. Het gebruik van drijfmest op deze percelen is niet toegestaan.
 • U meldt zich tijdig aan, uiterlijk op 1 juni 2017.
 • U bewaart de gegevens. Welke gegevens u bewaart, leest u bij Gegevens bewaren.
 • U neemt deel aan monitoring van de milieu-effecten en u betaalt hiervoor € 195 monitoringskosten. Voor 1 juli 2017 ontvangt u van ons hiervoor een factuur.

Als schriftelijk bewijs van de afnemer kunt u denken aan facturen, afleverbewijzen en historische financiële informatie. Daaruit blijkt dat het gewas aan een afnemer is geleverd en wat de gewasopbrengst is die aan deze afnemer is geleverd. De afnemer heeft deze bewijsstukken geaccordeerd.

Samenstellingsverklaring

Uit de samenstellingsverklaring van de accountant (versie 4410, van 1 januari 2016) blijkt dat de gewasopbrengst die aan een afnemer zou zijn geleverd in overeenstemming is met het schriftelijke bewijs van de landbouwer. Wat staat er in de samenstellingsverklaring?

 • de totale gewasopbrengst in 2016. U doet dit aan de hand van facturen, afleverbewijzen of andere bewijsstukken van de afnemer.
 • de prijs per gewichtseenheid van het gewas. De prijs komt overeen met de reguliere marktprijzen.
 • de betaling van het geleverde gewas aan een afnemer. U toont dit aan met facturen, bankafschriften of andere bewijsstukken. Het gewas moet geproduceerd zijn in 2016. De financiële gegevens komen overeen met de gegevens van de financiële jaarverslaggeving van het bedrijf van de landbouwer.

Is er in de administratie bewijs te vinden van levering van het gewas in 2016 aan een andere landbouwer? Neem dit dan ook op in de samenstellingsverklaring.

Een van de voorwaarden is dat u de administratie en de bijbehorende bewijsstukken 5 jaar op uw bedrijf bewaart.

U bewaart over het jaar 2016 de volgende gegevens:

 • welke gewassen en rassen u op uw bedrijf heeft geteeld;
 • het aantal hectaren grond dat met de gewassen en rassen was beteeld;
 • de hoogte van de gewasopbrengst;
 • welke mestsoorten u heeft gebruikt op uw bedrijf;
 • de afnemers van de gewassen.

Hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand 'neutraal' bij zeer hoge opbrengsten

Voor de hogere fosfaatgebruiksnormen voor grond met fosfaattoestand 'neutraal' bij zeer hoge opbrengsten voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U teelt suikerbieten, consumptieaardappelen, wintertarwe, zomergerst, pootaardappelen, zaai-ui of mais.
 • De gewasopbrengst van het totale areaal van één van de hierboven genoemde gewassen was het afgelopen jaar (2016) bovengemiddeld. In tabel 15 (pdf) vindt u de toegestane verhoging van de fosfaatgebruiksnorm per gewas, afhankelijk van de gemiddelde opbrengst van het totale areaal.
 • Voor de gewassen suikerbieten, wintertarwe, zomergerst of de consumptieaardappelen in tabel 14 (pdf) machtigt u de afnemer(s) gegevens te verstrekken over de afgenomen hoeveelheden als daarom wordt gevraagd.
 • Voor de gewassen pootaardappelen, zaai-ui, mais en andere consumptieaardappelrassen dan de in tabel 1a (pdf) genoemde consumptieaardappelrassen, heeft u een schriftelijk bewijs van de afnemer en een samenstellingsverklaring van de accountant nodig. De bewijsstukken zijn op uw bedrijf aanwezig. Lees meer hierover bij Schriftelijk bewijs en samenstellingsverklaring.
 • U levert rechtstreeks aan afnemers. Gewasopbrengsten die u op het eigen bedrijf gebruikt of niet rechtstreeks aan afnemers levert, tellen niet mee.
 • U mag voor de extra bemesting, door de verhoging van de fosfaatgebruiksnorm, alleen gebruikmaken van kunstmest, compost, champost, schuimaarde of vast mest van graasdieren. Dit blijkt uit uw administratie door gebruik van mestcodes of opmerkingscodes. Het gebruik van drijfmest op deze percelen is niet toegestaan.
 • U meldt zich tijdig aan, uiterlijk op 1 juni 2017.
 • U bewaart de gegevens. Welke gegevens u bewaart, leest u bij Gegevens bewaren.
 • U neemt deel aan monitoring van de milieu-effecten en u betaalt hiervoor € 195 monitoringskosten. Voor 1 juli 2017 ontvangt u van ons hiervoor een factuur.

Als schriftelijk bewijs van de afnemer kunt u denken aan facturen, afleverbewijzen en historische financiële informatie. Daaruit blijkt dat het gewas aan een afnemer is geleverd en wat de gewasopbrengst is die aan deze afnemer is geleverd. De afnemer heeft deze bewijsstukken geaccordeerd.

Samenstellingsverklaring

Uit de samenstellingsverklaring van de accountant (versie 4410, van 1 januari 2016) blijkt dat de gewasopbrengst die aan een afnemer zou zijn geleverd in overeenstemming is met het schriftelijke bewijs van de landbouwer. Wat staat er in de samenstellingsverklaring?

 • de totale gewasopbrengst in 2016. U doet dit aan de hand van facturen, afleverbewijzen of andere bewijsstukken van de afnemer.
 • de prijs per gewichtseenheid van het gewas. De prijs komt overeen met de reguliere marktprijzen.
 • de betaling van het geleverde gewas aan een afnemer. U toont dit aan met facturen, bankafschriften of andere bewijsstukken. Het gewas moet geproduceerd zijn in 2016. De financiële gegevens komen overeen met de gegevens van de financiële jaarverslaggeving van het bedrijf van de landbouwer.

Is er in de administratie bewijs te vinden van levering van het gewas in 2016 aan een andere landbouwer? Neem dit dan ook op in de samenstellingsverklaring.

Een van de voorwaarden is dat u de administratie en de bijbehorende bewijsstukken 5 jaar op uw bedrijf bewaart.

U bewaart over het jaar 2016 de volgende gegevens:

 • welke gewassen en rassen u op uw bedrijf heeft geteeld;
 • het aantal hectaren grond dat met de gewassen en rassen was beteeld;
 • de hoogte van de gewasopbrengst;
 • welke mestsoorten u heeft gebruikt op uw bedrijf;
 • de afnemers van de gewassen.

Rijenbemesting in mais

Voor een extra mestnorm bij rijenbemesting in mais voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft op zand- of lössgrond mais gezaaid of gaat dit doen op een afstand van maximaal 12 centimeter van de plekken waar met behulp van apparatuur meststoffen zijn gebruikt.
 • De stikstofgebruiksnorm mag verhoogd worden met maximaal:
  • 10 kilogram stikstof per hectare per jaar van de landbouwgrond op noordelijke, westelijke en centrale zandgronden;
  • 25 kilogram stikstof per hectare per jaar van de landbouwgrond op zuidelijke zandgronden of lössgrond.
 • U meldt zich tijdig aan, uiterlijk op 1 juni 2017.
 • U bewaart de gegevens. Welke gegevens u bewaart, leest u bij Gegevens bewaren.
 • U neemt deel aan monitoring van de milieu-effecten en u betaalt hiervoor € 195 monitoringskosten. Voor 1 juli 2017 ontvangt u van ons hiervoor een factuur.

Een van de voorwaarden is dat u de administratie en de bijbehorende bewijsstukken 5 jaar op uw bedrijf bewaart.

U toont het feitelijke gebruik aan van de apparatuur waarmee de meststoffen zijn gebruikt in 2017. Dit doet u aan de hand van de factuur. Die bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • het gebruikte type apparatuur
 • het kenmerk van de specifieke apparatuur
 • de datum en het tijdstip van het gebruik van de apparatuur
 • het perceel waarop u de apparatuur gebruikt heeft
 • het gebruikte type meststof en de hoeveelheid gebruikte mest

Bent u eigenaar van de apparatuur? Dan bewaart u ook een bewijs van eigendom.