MijnRVO.nl

 • Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

  Met de subsidie Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties kunnen sportverenigingen en sportstichtingen hun energieverbruik verminderen. Hiermee investeren ze in energiebesparing en duurzame energie voor sportaccommodaties. U kunt denken aan maatregelen als led-verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Vanaf 2017 is er weer nieuw subsidiebudget beschikbaar. U kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2017 om 09.00 uur tot en met 31 december 2017 om 17.00 uur. Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen. Heeft u subsidie aangevraagd? U leest hier ook wat er gebeurt na uw aanvraag.

Over dit onderwerp

Onder Direct regelen op deze pagina vraagt u subsidie aan. Lees hoeveel subsidie u kunt krijgen, voor welke maatregelen en hoe u in aanmerking komt voor een bonus voor het energieadvies op de informatiepagina Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

Voorwaarden voor deze subsidie

Sportverenigingen en -stichtingen die aangesloten zijn bij NOC*NSF komen in aanmerking voor de subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De energierekening van de sportaccommodatie, waar u de maatregel realiseert, moet worden afgeschreven van een bankrekening die op uw naam staat.
 • De kosten van de investering moeten worden afgeschreven van een bankrekening die op uw naam staat.
 • Uw sportvereniging of -stichting mag niet werkzaam zijn in één van de sectoren die volgens artikel 1 van de de-minimisverordening is uitgesloten van de toepassing van die verordening. Het gaat specifiek om de sectoren: visserij en aquacultuur, de primaire productie van landbouwproducten, verwerking en afzet van landbouwproducten.
 • Per jaar mogen wij per maatregel éénmaal subsidie aan u verlenen. U mag wel voor meerdere maatregelen verschillende aanvragen doen, tot een maximum van € 125.000 per jaar.
 • Subsidiabele kosten van minder dan € 3.000 komen niet in aanmerking.
 • U ontvangt alleen subsidie voor een maatregel op een locatie waarvan de eigenaar hiervoor toestemming heeft verleend.
 • U moet een overeenkomst afsluiten met een bouwer of leverancier voor de aanschaf van een maatregel voor energiebesparing of het opwekken van duurzame energie. Op het moment dat wij uw overeenkomst ontvangen, mag deze niet ouder zijn dan 9 maanden.
 • Wij adviseren u een ontbindende voorwaarde op te nemen in de opdracht. Mocht u niet voor subsidie in aanmerking komen, dan kunt u de opdracht ontbinden.
 • U ontvangt alleen subsidie voor de aanschaf van nieuwe apparatuur of installaties. Arbeidsloon is uitgesloten van subsidie.
 • U realiseert de investering binnen 1 jaar na datum van de beschikking.

Aanvragen

De subsidie Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties is open van 2 januari 2017, 09.00 uur tot en met 31 december 2017, 17.00 uur

Voor één of meerdere maatregelen vraagt u subsidie aan via eLoket onder Direct regelen op deze pagina.

eHerkenning

Voor het aanvragen van deze subsidie heeft u een eHerkenningsmiddel (EH) nodig. Vraag dit aan op de website van eHerkenning. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor deze subsidie is EH1.

Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Welke bijlagen u meestuurt met uw aanvraag, leest u onder Bijlagen bij uw aanvraag.

Stappenplan

Lees de toelichting op het aanvragen en het formulier in het Stappenplan online aanvragen (pdf).

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • het webformulier Verklaring De-minimissteun
 • een overeenkomst tot aanschaf van maatregelen
 • indien van toepassing: een kopie van het energieadvies

Overeenkomst

U voegt een afschrift van de overeenkomst bij waaruit blijkt welke maatregelen u heeft aangeschaft. Wij verstrekken geen subsidie voor de aanschaf van gebruikte apparatuur of installaties. Op het moment dat wij uw aanvraag ontvangen, mag de overeenkomst niet ouder zijn dan 9 maanden.

Wij adviseren u om in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde op te nemen. Mocht u niet voor subsidie in aanmerking komen, dan kunt u de overeenkomst ontbinden. Op deze manier voorkomt u dat u verplichtingen aangaat met bouwers of leveranciers waaraan ze zich niet meer kunnen onttrekken.

Energieadvies

Vraagt u een bonus aan voor een energieadvies? Dan stuurt u met uw aanvraag ook een kopie van het energieadvies mee.

Na uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Binnen 8 weken krijgt u onze beslissing.

Voorschot

Als uw aanvraag voldoet aan de eisen, ontvangt u voor subsidiebedragen van maximaal € 25.000 een voorschot van 100% van het subsidiebedrag. Voor subsidieaanvragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000 ontvangt u 90% als voorschotbedrag.

Realisatietermijn

Binnen 1 jaar na het besluit tot subsidieverlening moet u de aangeschafte apparatuur of installatie ook daadwerkelijk gerealiseerd en geplaatst hebben. Kunt u hier niet aan voldoen? Meld dit dan tijdig bij ons. Achteraf kunnen wij door het opvragen van bewijzen controleren of de maatregelen op tijd zijn uitgevoerd.

Vaststelling aanvragen

Aan het einde van het traject vraagt u vaststelling bij ons aan. Het subsidiebedrag stellen wij dan definitief vast. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald. Daarna vindt een eindafrekening plaats van de subsidiegelden.

Subsidiebedragen van maximaal € 25.000 

Bij een subsidiebedrag van maximaal € 25.000 stellen wij de subsidie vast. Dit betekent dat u hiervoor geen extra aanvraag meer hoeft te doen. Eventueel kunnen wij achteraf nog wel een steekproefsgewijze controle doen.

Subsidiebedragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000

Voor subsidiebedragen hoger dan € 25.000 tot en met € 125.000 vraagt u de subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na afloop van de realisatietermijn bij ons aan. Gebruik voor het aanvragen van uw vaststelling het formulier Aanvraag Vaststelling subsidie (pdf). Met uw aanvraag stuurt u een eindrapportage mee. Het eindverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een bewijs waaruit blijkt dat de aangevraagde maatregel is uitgevoerd
 • een kopie van het bankrekeningafschrift van de betaling van de investering

Heeft u voor dit project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen (vraag 2.2 in het formulier)? Geef dan in het eindverslag ook het aangevraagde/gekregen bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie op dezelfde subsidiabele kosten waarvoor u subsidie uit deze regeling heeft verkregen.

Direct regelen