MijnRVO.nl

 • Beheersing GSM-R interferentie

  Met de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de aanpassing of vervanging van treinradioapparatuur. De subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten die houders van spoorvoertuigen hebben bij aanpassing of vervanging van aanwezige GSM-R-treinradio's of EDOR's. Deze regeling is per 30 september 2016 gesloten.

Voorwaarden voor deze subsidie

Houders van spoorvoertuigen kunnen subsidie aanvragen, als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De houder is de persoon of entiteit die eigenaar is van een spoorvoertuig of het recht heeft het te gebruiken, het exploiteert als vervoermiddel en als houder in het register bij ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) is ingeschreven. Ook buitenlandse spoorvoertuigen die op het Nederlandse spoorwegennet zijn toegelaten kunnen in aanmerking komen voor de subsidie.
 • De kosten hebben betrekking op de installatie van een filter bij de verbetering van een op 1 augustus 2014 reeds in het spoorvoertuig aanwezige EDOR of GSM-R treinradio.
 • Op 1 augustus 2014 moet voor het spoorvoertuig waarvoor subsidie wordt gevraagd een vergunning zijn aangevraagd of reeds zijn verleend, waaruit blijkt dat het spoorvoertuig is toegelaten tot het Nederlandse spoorwegnet.
 • Als installatie van de apparatuur ertoe leidt dat er opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd in Nederland of het buitenland, dan moet deze vergunning afgegeven zijn vóór het moment dat de subsidieaanvraag wordt ingediend. Kosten voor deze vergunning kunnen worden opgevoerd als subsidiabele kosten, mits de spoorvoertuigen op 1 augustus 2014 daadwerkelijk in Nederland en eventueel het buitenland waren toegelaten.
 • De aangeschafte filters of de verbeterde GSM-R-treinradio's of EDOR's moeten voldoen aan de technische specificaties zoals bedoeld in artikel 10 van deze regeling. U verklaart als aanvrager in het aanvraagformulier dat aan de gestelde technische specificaties uit artikel 10 van de subsidieregeling is voldaan. U bent er als aanvrager zelf verantwoordelijk voor dat de apparatuur aan de eisen voldoet. Het is daarom van groot belang dat u voorafgaand aan de leverancier van de apparatuur vraagt om een verklaring dat aan de technische specificaties uit de subsidieregeling wordt voldaan. RVO.nl kan u zo nodig vragen dit aan te tonen.

Voor vragen over de technische specificaties kunt u terecht bij TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek). Stuur een e-mail naar onderstaande contactpersonen met daarin uw vraag en contactgegevens. TNO streeft ernaar uw vraag binnen 48 uur per mail of indien wenselijk telefonisch te beantwoorden.

De tijdsduur van een project hangt mede af van de afgifteduur van eventueel noodzakelijke vergunningen. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat het spoorvoertuig een vergunning voor Nederland heeft (ook na installatie van de apparatuur).

Eventuele kosten voor buitenlandse vergunningen zijn geen verplicht onderdeel van het project, maar mogen wel opgevoerd worden, vanzelfsprekend alléén voor zover het betreffende spoorvoertuig ook al op de datum van inwerkingtreding van de subsidieregeling in het betreffende land was toegelaten. Houdt u er dan rekening mee dat de projectduur langer kan zijn.

Het is aan de aanvrager zelf om de aanvraag, planning en aanpak van het project zodanig in te richten dat hij het maximale bedrag aan subsidie kan aanvragen.

Aanvragen

U vraagt de subsidie achteraf aan. Dat betekent dat de apparatuur aangepast of vervangen moet zijn door een verbeterde versie en dat u de kosten hiervoor al heeft gemaakt. Per spoorvoertuig kunt u eenmaal subsidie aanvragen. Ook kunt u per spoorvoertuigtype voor meerdere spoorvoertuigen van hetzelfde type subsidie aanvragen.

De kosten moeten gefactureerd zijn aan de houder van het betreffende spoorvoertuig. Gebeurt de aanpassing of vervanging in een spoorvoertuig gefaseerd? Dan adviseren wij u de aanvraag in te dienen als alle apparatuur in het spoorvoertuig is aangepast of vervangen. Wanneer de daadwerkelijk gemaakte kosten lager zijn dan het beschikbare maximale subsidiebedrag, dan wordt de subsidie vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.

Onder Direct regelen kunt u de aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. Dit gaat via het eLoket. Voor deze aanvraag is een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Vraag dit tijdig aan, want dit neemt 1-7 werkdagen in beslag. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Een volledige aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier plus de in het aanvraagformulier genoemde bijlagen. Bij aanvragen die niet compleet worden ingediend krijgt de aanvrager de gelegenheid deze aan te vullen. De dag waarop de aanvraag volledig is aangevuld (en ingediend) geldt dan als ontvangstdatum.

Als door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, stelt de staatssecretaris de onderlinge rangschikking van de aanvragen vast door middel van loting.

De openstelling van de Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie is tot en met 30 september 2016 om 17.00 uur. Aanvragen die daarna binnenkomen worden afgewezen. Houd er rekening mee dat post vertraagd kan aankomen. De aanvragen moeten uiterlijk 17.00 uur op de sluitingsdatum van de betreffende indieningsperiode bij RVO.nl ontvangen zijn.

Er zijn 3 aanvraagperiodes. De hoogte van de maximale financiële tegemoetkoming is afhankelijk van het moment waarop de volledige subsidieaanvraag is ontvangen door RVO.nl.

 • Voor projecten waarvoor uiterlijk op 30 juni 2015 17.00 uur een volledige aanvraag is ontvangen bedraagt het maximale subsidiebedrag: het aantal van filters voorziene of verbeterde EDOR's of GSM-R treinradio's per spoorvoertuig x € 10.000.
 • Voor projecten waarvoor na 30 juni 2015 17.00 uur, maar uiterlijk op 15 december 2015 17.00 uur, een volledige aanvraag is ontvangen bedraagt het maximale subsidiebedrag: het aantal van filters voorziene of verbeterde EDOR's of GSM-R treinradio's per spoorvoertuig x € 5.000.
 • Voor projecten waarvoor na 15 december 2015 17.00 uur, maar uiterlijk 30 september 2016 17.00 uur een volledige aanvraag is ontvangen bedraagt het maximale subsidiebedrag: het aantal van filters voorziene of verbeterde EDOR's of GSM-R treinradio's per spoorvoertuig x € 2.500.

De regeling werkt volgens het 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'-principe. Het budget kan uitgeput zijn vóór de sluitingsdatum van de regeling. Enkel de datum van ontvangst van de volledige aanvraag telt.

Subsidie wordt alleen verstrekt als de kosten betrekking hebben op de installatie van een filter bij of de verbetering van een reeds in het spoorvoertuig aanwezige EDOR of GSM-R treinradio op het moment van inwerkingtreding van deze regeling.

Buitenlandse houders kunnen voor hun aanvraag een Nederlandse intermediair machtigen.

Ook hebben buitenlandse houders de optie om via onze Engelstalige website het aanvraagformulier (application form) in te dienen.

Aanvraagperiodes

Deze regeling sloot op 30 september 2016. U kunt geen subsdie meer aanvragen.

Bijlagen bij uw aanvraag

De volgende bijlagen gebruikt u bij het doen van uw aanvraag:

Na uw aanvraag

Binnen 13 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag wordt er een beslissing op uw aanvraag genomen. U ontvangt een schriftelijke beschikking. Binnen 2 weken na dagtekening van deze beschikking zal het subsidiebedrag worden overgemaakt.

Wij maken u erop attent dat u op verzoek van de staatssecretaris alle medewerking moet verlenen aan een inspectie van de aangebrachte apparatuur in de spoorvoertuigen, uitgevoerd door of namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Indien uit de inspectie blijkt dat de apparatuur niet voldoet aan de technische specificaties zoals bedoeld in artikel 10 van de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie, dan kan dit leiden tot terugvordering van de verleende subsidie.

Meer weten over Beheersing GSM-R interferentie?

Lees meer over de achtergrond van de subsidieregeling, wat het budget is en  welke kosten in aanmerking komen.