MijnRVO.nl

  • Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer ANLb

    Nederland heeft veel landbouwgebieden die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Via de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) kunnen collectieven een vergoeding aanvragen voor de maatregelen die zij nemen voor natuurbeheer. Op deze pagina leest u hoe u een plan indient voor het jaarlijkse beheer en hoe u een jaarlijkse betalingsaanvraag doet. Een subsidieovereenkomst loopt meerdere jaren, maar u doet ieder jaar een verzoek voor uitbetaling.

Jaarlijks beheer indienen

Het collectief dient voor 1 januari van het beheerjaar een plan in voor het jaarlijkse beheer, via de SCAN-GIS-applicatie van de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN). RVO.nl ontvangt het plan en neemt het in behandeling. Dit jaarlijks beheer is de verdere invulling van de goedgekeurde gebiedsaanvraag voor het ANLb.

De oppervlaktes en beheeractiviteiten kunnen, onder voorwaarden, tot 15 mei worden toegevoegd of gewijzigd. Het jaarlijks beheerplan heeft een looptijd van 1 jaar en wordt voor elk jaar van de zesjarige subsidieperiode opgesteld.

Combinatie pakket- en gewascode

Grond waarvoor u ANLb aanvraagt, registreert u ook in Mijn percelen. In de Tabel combinatie gewascode en pakketcode ANLb (Excel) ziet u welke gewascodes zijn te combineren met de verschillende ANLb-pakketcodes.

Dien uw jaarlijks beheer in via SCAN.

Beheeractiviteit melden

Beheeractiviteiten meldt u via de SCAN-GIS-applicatie van de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN). Meer informatie hierover leest u op de website van BoerenNatuur.nl.

 

Als uw beheer wijzigt

Beheeractiviteiten die tijdens het beheerjaar wijzigen, geeft u uiterlijk 14 kalenderdagen voor de aanvang van de beheeractiviteit door aan RVO.nl. Het collectief stuurt deze wijziging in via de SCAN-GIS-applicatie. Ontvangen wij een wijziging te laat? Dan kan dit betekenen dat wij een korting opleggen of de gewijzigde activiteit niet accepteren.

Geef wijzigingen in uw beheeractiviteiten door via SCAN.

Jaarlijkse betalingsaanvraag doen

Heeft u subsidie toegewezen gekregen, dan doet u jaarlijks een betalingsaanvraag. U vraagt betaling aan voor alle percelen die u heeft opgegeven in het jaarlijks beheer en waarvoor u een betaling wilt ontvangen.

Met de betalingsaanvraag legt u de ligging en de omvang van het perceel vast, evenals het grondgebruik.

Betaling aanvragen

U verstuurt uw betalingsaanvraag via de SCAN-GIS-applicatie naar RVO.nl. Dit is dezelfde applicatie waarmee u ook het jaarlijks beheer indient. De betalingsaanvraag moet uiterlijk 15 mei 2016 bij ons binnen zijn.

Vraag betaling aan via SCAN.

Natuurbeheer agrarisch SNL-a

Let op: Voor de regeling Natuurbeheer agrarisch SNL (SNL-a) dienen de beheerders van de percelen voor beheerjaar 2016 wel in via de Gecombineerde opgave.

Beslissing op betalingsaanvraag

Binnen 10 weken na afloop van het beheerjaar ontvangt het collectief de beslissing op de betalingsaanvraag. De betalingsaanvraag kan worden goedgekeurd, gedeeltelijk worden goedgekeurd en/of afgekeurd. Is de betalingsaanvraag deels goedgekeurd of afgekeurd? In de beslissing staat het bedrag dat het collectief ontvangt en uitleg waarom het (voor een deel) niet is goedgekeurd.

Bij de beslissing krijgt u een betaalspecificatie. In de toelichting op de betaalspecificatie (pdf) en in het bijbehorende overzicht kwaliteitsindicatoren (pdf) staat uitleg over de betaalspecificatie.

Betaling

Het collectief ontvangt de betaling binnen 6 weken na de beslissing op de betalingsaanvraag. Bent u deelnemer in het collectief en wilt u meer weten over de betaling? Neem dan contact op met uw collectief.

Doe uw jaarlijkse betalingsaanvraag via SCAN.

Na uw aanvraag

Verantwoording indienen

Uiterlijk 1 oktober van ieder beheerjaar dient het collectief een verantwoording bij RVO.nl in via de SCAN-applicatie. In deze verantwoording geeft u de daadwerkelijk uitgevoerde beheeractiviteiten aan voor het beheerjaar. Het is de bevestiging van het al ingediende jaarlijks beheer, met eventuele wijzigingen die er op het jaarlijks beheer zijn geweest. Hierbij geeft u ook aan waarom deze wijzigingen nodig waren.

Dien verantwoording in via SCAN.

Veldcontroles

Tijdens het beheerjaar worden op de beheerde percelen veldcontroles uitgevoerd. Deze controles bestaan uit oppervlaktemetingen en controle op de uitvoering van beheeractiviteiten.

Meer weten over Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer ANLb?

Lees voor welke beheermaatregelen u subsidie kunt krijgen en of u hiervoor in aanmerking komt op de informatiepagina  Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).